پایان نامه رشته روانشناسی درباره : مشکلات رفتاری

ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و مشکلات رفتاری 75
پژوهش های داخلی و خارجی: رابطه بین شیوه های فرزند پروری و مشکلات رفتاری……………… 79
ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و راهبردهای مقابله ……………………………………………………………. 83
پژوهشهای داخلی و خارجی: رابطه بین شیوههای فرزندپروری و راهبردهای مقابله 84

ارتباط بین راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری…………………………………………………………………………. 85
پژوهش های داخلی و خارجی: رابطه بین راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری 87
ارتباط بین نوجویی و مشکلات رفتاری 89
پژوهش های داخلی و خارجی: رابطه بین راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری 90
ارتباط بین شیوه های فرزندپروری، نوجویی و مشکلات رفتاری 92
پژوهشهای داخلی و خارجی: رابطه بین شیوههای فرزندپروری، نوجویی و مشکلات رفتاری…….94

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
ارتباط بین شیوه های فرزندپروری، راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری 95
پژوهش های داخلی و خارجی: رابطه بین شیوه های فرزندپروری، راهبردهای مقابله و مشکلات رفتاری 97
ارتباط بین شیوه های فرزند پروری، راهبردهای مقابله و آمادگی اعتیاد 98
خلاصه 99
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 102
ابزارهای اندازهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………103
طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 123
روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..125
تحلیل آماری و راهبرد الگویابی …………………………………………………………………………………………………125
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
1-4. یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………….128
2-4. یافته های مربوط به آزمون مدل فرضی پژوهش …………………………………………………………….. 132
1. شناسایی مدل ………………………………………………………………………………………………………………… 132
2 برآورد مدل ………………………………………………………………………………………………………………………..134
1-2). برازندگی مدل فرضی پژوهش ………………………………………………………………………………135
2-2). برآورد پارامترهای مدل فرضی پژوهش …………………………………………………………….136
3-2-4. اصلاح مدل ………………………………………………………………………………………………………………138
4-2-4. آزمودن و تعیین دوباره مدل …………………………………………………………………………………..138
1-4. برازندگی مدل اصلاحی پژوهش و تفاوت بین دو مدل پیشنهادی و اصلاح…139

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4. برآورد پارامترهای مدل اصلاحی پژوهش …………………………………………………….140
1-2-4. الگوی اندازه گیری مدل اصلاحی پژوهش …………………………………….. 140

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
2-2-4. الگوی ساختاری مدل اصلاحی پژوهش …………………………………………….141
یافته های مربوط به فرضیه های با یک متغیر میانجی ………………………………………………………………146
روابط میانجی با سه مسیر یا میانجی سلسله ای ……………………………………………………………………….159
یافته های مربوط به فرضیه های با دو متغیر میانجی یا سلسله ای …………………………………………..164
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….175
تبیین نتایج حاصل از آزمون مدل عوامل موثر بر آمادگی اعتیاد …………………………………………….. 177
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………..199
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………….202 پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….202
الف) پیشنهادهای نظری …………………………………………………………………………………………………….. 202
ب) پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………….203

منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………206
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..215
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….245
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
جدول 1-2. توصیف افراد با نمرات بالا و پایین در چهار بعد سرشتی ……………………………………….. 50
جدول 1-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس آمادگی اعتیاد ایرانی در پژوهش حاضر ………………. 105
جدول 2-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس آمادگی اعتیاد ایرانی در پژوهش حاضر……………………. 108
جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول 4-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………………110
جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه شیوه های فرزندپروری در پژوهش حاضر ……….. 111

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول 6-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه مقابله با شرایط استرس زا در پژوهش حاضر …. 115
جدول7-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا با دو بعد روانرنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش کاس وی و اندلر ………………………………………………………115
جدول8-3 نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا با دو بعد روانرنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش شکری و همکاران …………………………………………………….116
جدول 9-3. . نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا با دو بعد روانرنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش حاضر …………………………………………………………………117
جدول10-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول 11-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………..121
جدول 1-4. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ……………………………………………………..128
جدول 2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………..130
جدول 3-4. ضریب همبستگی بین 9 متغیر مربوط به مدل فرضی پژوهش حاضر ………………….131
جدول 4-4. نام و تعداد متغیرهای مشاهده شده و مکنون در مدل حاضر ………………………………..133
جدول 5-4. برازش مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش با داده ها بر اساس شاخص های برازند .135
جدول 6-4. شاخص های برازندگی مدل تعدیل یافته (مدل 2) ……………………………………………… 139
جدول 7-4. مقایسه مدل پیشنهادی و مدل اصلاح شده یا نهایی در پژوهش حاضر ……………….139
جدول 8-4. شاخص های الگوهای اندازه گیری متغیرهای نهفته پژوهش در مدل اصلاحی ……140
جدول 9-4. پارامترهای اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی برای نمونه دانش آموزان …………………………………………………………………………………………………………………………………………143
جدول 10-4. پارامترهای اثرات غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی ……………….149
جدول 11-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق NS و BP …………………………164
جدول 12-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق NS و BP ………………………. 165
جدول 13-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق NS و BP …………………………166

عنوان …………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول 14-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….167
جدول 15-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….168
جدول 16-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….169
جدول 17-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….170
جدول 18-4. نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….172

عنوان صفحه
فهرست اشکال
شکل1-1. الگوی پیشنهادی پیش آیندهای خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد 9
شکل 1-2. ساختار علی عوامل مصرف مواد مخدر (گلانتز و هارتل، 2002، به نقل از پورشهباز و همکاران، 1384) 28
شکل2-2. مدل تعاملی زیستی-اجتماعی مشکلات برونی سازی (راینی و همکاران، 1997، به نقل از لیو، 2006) 58
شکل 3-2. چهارچوب مفهومی مقابله (زیدنر و اندلر، 1996، به نقل از آقایوسفی، 1380) 64
شکل 1-3. نمایش مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM (هومن، 1387) ………………………………….126
شکل1-4. مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل 1) ……………………………………………………………. 136
شکل 2-4. ضرایب مسیر استاندارد مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش ……………………………………. 139
شکل3-4. برونداد مدل اصلاح شده پژوهش (مدل 2) …………………………………………………………….. 144
شکل 4-4. نمودار مدل میانجی با سه مسیر (دو متغیر میانجی یا سلسله ای، تیلور و همکاران، 2008) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
شکل 5-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مقتدر، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………164
شکل 6-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………165
شکل 7-4. مدل سه مسیره روابط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *