مهر ۷, ۱۳۹۹

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه : اقتصاد خانواده

و
دکتر زاهد غفاری هشجین
به پاس زحمات بی دریغشان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده
این تحقیق بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که الگوی سبک زندگی زن مسلمان ایرانی در عرصه های نقش اجتماعی و مصرف و پوشش دارای چه مولفه هایی بوده و راهکار تقویت آن در جامعه چیست؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است و البته علاوه بر مطالعه متون و منابع روایی معتبر، مصاحبه از صاحبنظران این عرصه نیز انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که نامطلوب بودن اختلاط زن و مرد، عزت و شأن زن و اصالت خانواده با محوریت زن از جمله عناصر نظام ارزشی حاکم در تعیین کیفیت نقش اجتماعی زنان است و نکوهش اسراف و تجمل گرایی، نیاز حقیقی و نیاز کاذب، زهد و قناعت، تبرج مطلوب برای زنان از جمله عناصر نظام ارزشی حاکم بر الگوی مصرف زن مسلمان و کارکردهای اجتماعی و فردی حجاب از ملاحظات مربوط به الگوی پوشش زن مسلمان لحاظ شده است. در پایان تحقیق همچنین راهکارهایی پیرامون تقویت الگوی استخراج شده در جامعه ارائه شده است.
کلیدواژه ها: الگوهای سبک زندگی، زن مسلمان ایرانی، مصرف، نقش اجتماعی، حجاب و پوشش.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
الف. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………. 1
ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………….. 4
پ. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4
سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4
تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………. 5
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6

روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 13
ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… 13
محدوده زمانی و مکانی تحقیق ………………………………………………………………………… 13
سازماندهی فصول ………………………………………………………………………………………….. 13
فصل دوم: چهارچوب نظری تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 15
الف. مبانی هستی شناختی …………………………………………………………………………………….. 16
1. هستی مخلوق ………………………………………………………………………………………… 16
2. هستی هدفمند و منتظم …………………………………………………………………………….. 16
3. تناسب میان تکوین و تشریع ……………………………………………………………………… 18
4. دنیا و آخرت …………………………………………………………………………………………. 20
5. عالم غیب ……………………………………………………………………………………………… 21
ب. مبانی انسان شناختی ……………………………………………………………………………………….. 23
1. انسان بنده و خلیفه خدا …………………………………………………………………………….. 23
2. انسان موجودی ذو ابعاد ……………………………………………………………………………. 24
عنوان صفحه
3. فطرت انسان …………………………………………………………………………………………… 26
4. انسان موجودی محدود …………………………………………………………………………….. 27
5. انسان موجودی مختار ………………………………………………………………………………. 27
پ. مبانی زن شناختی …………………………………………………………………………………………… 28
1. اشتراک زن و مرد در انسانیت ……………………………………………………………………. 28
2. تفاوت های زن و مرد در خلقت …………………………………………………………………. 30
1.2. نقصان عقل ………………………………………………………………………………………… 33
2.2. کمال احساس …………………………………………………………………………………….. 35
3.2. ضعف جسمانی …………………………………………………………………………………… 35
4.2. غیرت در مردان …………………………………………………………………………………… 36
1.2. صبر و حیا در زنان ………………………………………………………………………………… 37
3. آفرینش اصیل زن ……………………………………………………………………………………. 38
ت. مبانی معرفت شناختی ……………………………………………………………………………………… 40
1. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی …………………………………………………………….. 40
2. منزلت وحی در هندسه معرفت دینی ……………………………………………………………. 41
3. نسبت میان عقل، نقل و وحی …………………………………………………………………….. 43
ج. مبانی دین شناختی ………………………………………………………………………………………….. 45
1. فرد و جامعه …………………………………………………………………………………………… 45
2. نقش دین در تشریع و قانونگذاری ………………………………………………………………. 46

3. معیار ارزشمندی و ارزش گذاری ……………………………………………………………….. 47
4. نظام حق و تکلیف …………………………………………………………………………………… 48
5. عدل و حکمت الهی ………………………………………………………………………………… 49
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………. 51

عنوان صفحه
فصل سوم: مولفه های الگوی نقش اجتماعی زن مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 55
الف. اصول و پیش فرض های حاکم بر دیدگاه اجتماعی اسلامی ……………………………………… 56
1. تعالی فرد در گرو تعالی جامعه ………………………………………………………………………….. 56
2. معیار ارزشمندی نقش ها ………………………………………………………………………………… 56
3. جایگاه مرد و زن در اقتصاد خانواده و جامعه ……………………………………………………….. 58
4. نقش های مکمل و موازی ………………………………………………………………………………… 59
5. اصالت خانواده و مصالح آن …………………………………………………………………………….. 60
ب. نظام ارزشی حاکم در بحث نقش زنان …………………………………………………………………….. 64
1. مطلوب نبودن اختلاط زن و مرد ………………………………………………………………………….. 64
2. عزت و احترام زن ……………………………………………………………………………………………. 65
3. محوریت زن در خانواده ……………………………………………………………………………………. 66
4. تاکید بر مربی بودن زن ………………………………………………………………………………….. 68
پ. مولفه های نقش اجتماعی زنان ………………………………………………………………………….. 70
1. همسری ………………………………………………………………………………………………………. 70
2. مادری ………………………………………………………………………………………………………… 72
3. خانه داری ………………………………………………………………………………………………….. 74
4. تحصیل ……………………………………………………………………………………………………….. 75
5. آموزش و تربیت …………………………………………………………………………………………… 78
6. اشتغال و فعالیت اقتصادی ……………………………………………………………………………….. 79
7. مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………… 87
جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….. 89
فصل چهارم: مولفه های الگوی مصرف زن مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 90
عنوان صفحه
الف. اصول و پیش فرض های حاکم بر دیدگاه اسلام در باب مصرف …………………………………. 91
1. سطوح رفاه در دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………. 91
2. مصرف مطابق با شان عرفی افراد …………………………………………………………………………. 91
3. فقر و غنا …………………………………………………………………………………………………………. 92
4. قاعده نفی سبیل و ارتباط مصرف با تولید ……………………………………………………………. 94
5. مفهوم نیاز …………………………………………………………………………………………………… 95
1.5. مد و مصرف گرایی مدرن …………………………………………………………………………. 96
2.5. تاملی بر پدیده خرید فراغتی ……………………………………………………………………… 98
3.5. نقش تبلیغات بازرگانی در ایجاد نیاز کاذب ……………………………………………………… 100
4.5. فرهنگ مبتنی بر چشم و هم چشمی ………………………………………………………………. 101
ب. نظام ارزشی اسلام در باب مصرف ………………………………………………………………………… 102
1. نکوهش اسراف ………………………………………………………………………………………….. 102
1.1. محدوده اسراف …………………………………………………………………………………….. 103
2. زهد ………………………………………………………………………………………………………….. 105
3. قناعت و صرفه جویی ……………………………………………………………………………………… 107
4. انفاق ……………………………………………………………………………………………………………. 107
5.