دانلود پایان نامه روانشناسی : تحلیل اطلاعات

داخلی ………………………………………………………………………………84
2-16-2- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………….92
2-17- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………..98
2-17-1- حوزه های مطالعاتی مهاجرت ………………………………………………………………99
2-17-2- دیدگاه اقتصادی مهاجرت: …………………………………………………………………101
2-17-2-1- الگوی اقتصادی دوبخشی توسعه …………………………………………………..105
2-17-2-2- نظریه سرمایه گذاری انسانی و هزینه ـ فایده …………………………………….106
2-17-2-3- نظریه اسکوتز و شاستاد ……………………………………………………………..111
2-17-2-4- نظریه مایکل تودارو (مدل هریس ـ تودارو) …………………………………….112
2-17-3- نظریه کارکردگرایی ……………………………………………………………………………..113
2-17-4 مدل دافعه ـ جاذبه ………………………………………………………………………………..115
2-17-4-1- نظریه راونشتاین ………………………………………………………………………115
2-17-4-2- نظرات استافر و زیپف ………………………………………………………………..118
2-17-4-3- نظریه اورت اس . لی ……………………………………………………………….119
2-17-4-4- نظریه لاوری و راجرز ………………………………………………………………..122
2-17-5- دیدگاه سیاسی مهاجرت ………………………………………………………………………124
2-17-6- دیدگاه اجتماعی مهاجرت …………………………………………………………………….125

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-17-7- دیدگاه فرهنگی مهاجرت ……………………………………………………………………..127
2-17-8- مدل شبکه ای …………………………………………………………………………………..129
2-17-9- مدل رفتاری …………………………………………………………………………………….135
2-17-10- مدل سیستمی ………………………………………………………………………………….138
2-17-11- مدل وابستگی …………………………………………………………………………………140
2-17-12- نظری های روانشناختی مهاجرت …………………………………………………………142
2-17-13- مدل معیشتی ………………………………………………………………………………….145
2-17-14- مدل محرومیت نسبی ………………………………………………………………………..147
2-18- چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………..148
2-19- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………152
2-20- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………..152
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….154
3-2- مفهوم تحقیق …………………………………………………………………………………………154
3-3- فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………………154
3-4- نوع و روش تحقیق …………………………………………………………………………………155
3-5- واحد و سطح تحلیل ……………………………………………………………………………….155
3-6- جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………156
3-7- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………..157
3-8- ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………158
3-9- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………..159
3-9-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………..160
3-9-2- شاخص سازی مؤلفه های پرسشنامه ………………………………………………………….163
3-10- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………..167
3-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………….169
3-11-1- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………169
3-11-2- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………169
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..171
4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی تحقیق ……………………………………………………………..172
4-3- آزمون آمار استنباطی تحقیق ……………………………………………………………………….201
4-3-1- فرضیه های اصلی …………………………………………………………………………. 201
4-3-2- فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………….. 203
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………110
5-3- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….215
5-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………220
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………….221
الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………….221
ب) منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………….225
فهرست پیوستها …………………………………………………………………………………………….227
فهرست جداول
جدول 2-1 : تعداد کل مهاجرین به تفکیک زن و مرد …………………………………………………20
جدول 2-2 : تعداد مهاجران بین المللی به عنوان درصدی از جمعیت در مناطق مختلف دنیا…….21
جدول 2-3 : تعداد مهاجرین افغانی در ایران طی سالهای 1359 تا 1385 ……………………………30
جدول 2-4 : تعداد پناهندگان افغانی بر حسب تحصیلات 1381 …………………………………….32
جدول 2-5 : تعداد افغان بر حسب تحصیلات( مقیم و برگردانده شده ) ……………………………33
جدول 2-6 : افغان های ساکن ایران بر حسب تیپ شغلی، 1381……………………………………34
جدول 2-7 : افغان های بازگردانده شده بر حسب تیپ شغلی(بین دی ماه 1382 و آبان ماه 1383) …….35
جدول 2-8- پناهندگان افغان بر حسب تیپ شغلی(11/9/1383). ……………………………………36
جدول 2-9 : ماتریس هزینه ـ فایده مهاجرت …………………………………………………..109-108
جدول 2-10 : ارتباط موازی و هماهنگ بین دلایل و انگیزه های شخصی و خصوصیات ساختاری ـ اجتماعی در رابطه با ارزش های مورد انتظار از مهاجرت ……………………………………..110-109
جدول 2-11- مکانیسم های بازخورد زمینه ای شبکه های مهاجرت با اجتماعات مبدأ و مقصد.135
جدول 3-1- طیف لیکرت برای دو پرسشنامه تحقیق …………………………………………………159
جدول 3-2- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر جنگ و ناامنی بر مهاجرت افغان ها ………163
جدول 3-3- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر فقر بر مهاجرت افغان ها …………………..164
جدول 3-4- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر شرایط اجتماعی – اقتصادی بر مهاجرت…165
جدول 3-5- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان بر مهاجرت افغان ها به ایران …………………………………………………………………..166
جدول 3-6- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر زمینه کار و اشتغال بر مهاجرت ……………167
جدول 3-7- نتایج تحلیل روایی و پایایی متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………..168
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی …………………………………….172
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………..173
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل …………………………………174
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی سایر خانواده …………………175
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ……………………………176
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت پدر و مادر …………………………..177
جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مذهب ……………………………..177
جدول 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت حضور در ایران ……………………. 178
جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت مهاجرت به ایران …………………….179
جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شکل مهاجرت ……………………………180
جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مهاجرت ………………………………181
جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعلی حضور در ایران …………182
جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قصد بازگشت به افغانستان …………………183
جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بر حسب شغل …………………………….184
جدول 4-15- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت انتخاب ایران به عنوان مقصد ………..185
جدول 4-16- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت ……………………………………..186
جدول 4-17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زبان اصلی ………………………………..187
جدول 4-18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع اشتغال ………………………………..188
جدول 4-19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ………………………………………189
جدول 4-20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مسکن ………………………………..190

جدول 4-21- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع ساختمان محل سکونت ……………191
جدول 4-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت همسر ………………………………..192
جدول 4-23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت در افغانستان …………….193
جدول 4-24- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تأثیر جنگ و ناامنی بر مهاجرت مردم افغانستان ………………………………………………………………………………………………..194
جدول 4-25- توزیع فراوانی و درصدی تأثیر فقر بر مهاجرت اتباع افغانستان به ایران …………195
جدول 4-26- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شرایط اجتماعی – اقتصادی…..196

جدول 4-27- توزیع فراوانی و درصدی میزان تأثیر اشتراکات تاریخی – فرهنگی در جذب مهاجرین افغانی به ایران ……………………………………………………………………………………..199-198
جدول 4-28- توزیع فراوانی و درصدی میزان تأثیرات شاخص های زمینه کار و اشتغال بر مهاجرت مردم افغانستان به ایران …………………………………………………………………………200
جدول 4- 29- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر عوامل جاذبه ایران بر مهاجرت مردم افغانستان به ایران ……………………………………………………………………………………………..201
جدول 4- 30- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر عوامل دافعه بر مهاجرت مردم افغانستان………………………………………………………………………………………………………..202
جدول 4-31- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر جنگ داخلی و خارجی در مهاجرت افغانها……………………………………………………………………………………………………………203
جدول 4-32- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر احساس ناامنی و مهاجرت افغانها…..204
جدول 4-33- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر فقر و مهاجرت افغان ها …………….205
جدول 4-34- نتایج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *