دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره تفاوتهای جنسیتی

……………………………………………………………………………
75
4-2- نوع و سطح متغیرهای اصلی………………………………………………………………………………………………………..
77
4-2-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………….
77
4-2-2- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………
78
4-3- جمعیت آماری و نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………….
83
4-4- ساخت پرسشنامه و پیشآزمون …………………………………………………………………………………………………..
84
4-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………………….
88
-5- روش تجزیه و تحلیل دادههای کمی ………………………………………………………………………………………………
88
-5- روش تجزیه و تحلیل دادههای کیفی ……………………………………………………………………………………………..
89
فصل پنجم: یافتهها
5-1- مقدمهای بر میدان تحقیق: کلان شهر تهران…………………………………………………………………………………….
92
5-1-1- خلاصهای از تاریخچهی تهران…………………………………………………………………………………………………
92
5-1-2- تاریخچهی طبقاتی شدن فضای شهر تهران…………………………………………………………………………………
94
5-1-3- تهران در دوران معاصر…………………………………………………………………………………………………………..
97
5-1-4- شاخص نخست شهری تهران ………………………………………………………………………………………………….
99
5-2- یافتههای کمی …………………………………………………………………………………………………………………………
101
5-2-1- یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….
102
5-2-1-1- ویژگیهای جمعیتشناختی و توزیع متغیرهای اصلی در جمعیت نمونه ……………………………………….
102
5-2-2- یافتههای تحلیلی……………………………………………………………………………………………………………………
107
5-2-2-1- آزمون نظریهی حق به شهر………………………………………………………………………………………………….
107
5-2-2-2- تحلیل رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………………………………
110
5-2-2-3- جنسیت و حق به شهر ………………………………………………………………………………………………………..
114
5-2-2-4- بخت زنان در حق به شهر …………………………………………………………………………………………………..
114
5-2-2-5- تحلیل رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………………………………….
115
5-2-2-6- شهروندان تهرانی در نردبان مشارکت آرنستاین ………………………………………………………………………
119
5-2-2-7- تحلیل خوشه: مشارکت زنان ………………………………………………………………………………………………
120
5-2-2-8- طبقه و حق به شهر …………………………………………………………………………………………………………….
124
5-3- یافتههای کیفی ………………………………………………………………………………………………………………………..
129
5-3-1- نتایج مصاحبه با شهروندان تهرانی ……………………………………………………………………………………………
129
5-3-1-1- حق به شهر و تفاوتهای جنسیتی…………………………………………………………………………………………
129
5-3-1-2- تفاوتهای جنسیتی در عوامل موثر بر اختصاصدهی شهر به خود………………………………………………
133
5-3-1-2-1- سرزندگی شهری ………………………………………………………………………………………………………….
133
5-3-1-2-1-1- امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………..
133
5-3-1-2-1-2- ارتباطات شهری ……………………………………………………………………………………………………….
135
5-3-1-2-1-3- تفریح در شهر ………………………………………………………………………………………………………….
137
5-3-1-2-2- کنترل و مالکیت فضا …………………………………………………………………………………………………….
139
5-3-1-2-3- سهم فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………….
140
5-3-1-3- تفاوتهای جنسیتی در عوامل تاثیرگذار بر مشارکت شهری …………………………………………………….
141
5-3-1-3-1- سازماندهی شهری ………………………………………………………………………………………………………..
142
5-3-1-3-2- تصمیمگیری ……………………………………………………………………………………………………………….
143
5-4- یافتههای مشاهدهای شهر تهران …………………………………………………………………………………………………..
144
5-4-1- شهر مردانه و سازوکارهای زنانه مدیریت فضا…………………………………………………………………………….
144
5-5- جمعبندی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
154
فصل ششم: نتیجهگیری
6-1- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………..
157
6-2- وارسی نظریهی حق به شهر در تهران ……………………………………………………………………………………………
160
6-3- طبقه و حق به شهر: شهر در خدمت سرمایه ……………………………………………………………………………………
165
6-4- جنسیت و حق به شهر ………………………………………………………………………………………………………………..
168
6-5- نردبان آرنستاین و سطح مشارکت زنان ………………………………………………………………………………………..
171
6-7- جمعبندی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
176
6-8- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….
180
6-9- دشواریها و محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………
183
منابع
187
پیوستها
207
فهرست تصاویر

عنوان …………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
تصویر 3-1- محورهای فضایی در نظریهی لوفور …………………………………………………………………………………..
40
تصویر 3-2- نردبان مشارکت شری آرنستاین ………………………………………………………………………………………..
48
تصویر 3-3- متغیرهای تاثیرگذار بر اختصاصدهی شهر به خود ……………………………………………………………….
52
تصویر 3-4- موقعیت جغرافیایی نماد شهر تهران ……………………………………………………………………………………

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

63
تصویر 3-5- متغیرهای تاثیرگذار بر مشارکت شهری ……………………………………………………………………………..
66
تصویر 3-6- مدل نظری تحقیق برگرفته از لوفور …………………………………………………………………………………..
71
تصویر 5-1- رشد شهر تهران از سال 1270 تا سال 1375 ……………………………………………………………………….
94
تصویر 5-2- فرمول مهتا برای محاسبهی نخست شهری …………………………………………………………………………..
100
تصویر 5-3- توزیع سطوح تحصیلات در جمعیت نمونه ………………………………………………………………………….

103
تصویر 5-4- نمودار کیوکیو توزیع خطاها ……………………………………………………………………………………………
108
تصویر 5-5- نمودار پراکنش مقادیر استاندارد پیشبینی شده و خطای استاندارد ………………………………………….
110
تصویر 5-6- معادلهی رگرسیون حق به شهر …………………………………………………………………………………………
113
تصویر 5-7- معادلهی رگرسیون لجستیک جنسیت و حق به شهر ………………………………………………………………
119
تصویر 5-8- خوشههای طبقاتی در مناطق شهری تهران …………………………………………………………………………..
127
تصویر 5-9- متغیرهای مورد اشارهی زنان در تعریف حق به شهر ………………………………………………………………
130
تصویر 5-10- متغیرهای مورد اشارهی مردان در تعریف حق به شهر ………………………………………………………….
131
تصویر 5-11- گزارهی جنسیتزده در متروی تهران ………………………………………………………………………………
145
تصویر 5-12- تبلیغات جمعیتی در شهر تهران با حذف نشانههای زنانه ………………………………………………………
146
تصویر 5-13- نبود پیاده رو در معابر تهران (خیابان خواجه نظام، منطقهی 7) ………………………………………………
147
تصویر 5-14- پل و اتوبانسازی در تهران (بزرگراه شهید صدر، منطقهی 1)………………………………………………..
148
تصویر 5-15- نسبت کم مسیرهای پیاده نسبت به مسیرهای سواره در تهران (خیابان پاسداران، منطقهی 1)…………
149
تصویر 5-16- شهرهای سوارهمحور در مقابل شهرهای پیادهمحور …………………………………………………………….
149
تصویر 5-17- نصب تابلوهای تبلیغاتی روی پلهای عابرپیاده در تهران که سبب کاهش احساس امنیت در عابران پیاده میگردد (بزرگراه شهید باقری، منطقهی 4)…………………………………………………………………………………….
151
تصویر 5-18- پیادهروی دستهجمعی زنان درمعابر شهری تهران ………………………………………………………………..
152
تصویر 5-19- زنان در اقتصاد غیررسمی (نمونهی دستفروشان مترو) ………………………………………………………….
153
فهرست جدولها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول 2-1- توزیع متغیرهای اصلی تحقیق در پیشینه داخلی و خارجی ………………………………………………………
32
جدول 3-1- عوامل تاثیرگذار بر حق به شهر در سه سطح تحلیل ………………………………………………………………
71
جدول 4-1- عوامل تاثیرگذار بر حق به شهر در سه سطح تحلیل ………………………………………………………………
77
جدول 4-2- گویههای برآورد متغیر وابستهی حق به شهر ………………………………………………………………………..
78
جدول 4-3- گویههای برآورد متغیر تصمیمگیری …………………………………………………………………………………
81
جدول 4-4- گویههای برآورد متغیر سازماندهی شهری ………………………………………………………………………….
81
جدول 4-5- گویههای برآورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *