تیر ۲۱, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد درمورد اتحادیه اروپایی

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………….3
مقدمه کلی…………………………………………………………………………………………………………………..4

سابقه علمی…………………………………………………………………………………………………………………6
اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم:کلیات………………………………………………………………………10
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………11
مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف………………………………………………13
گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف………………………………………………………………………………13
گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف……………………………………………………………………..15
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف…………………………………………………….18
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر …………………………………………………………………………………………………………………………………………19
گفتار اول: عوامل حقوقی………………………………………………………………………………………………….19
گفتار دوم:عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………………..22
گفتار سوم: عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………..23
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل…………..25
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………….26
گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………..31
گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………….38
مبحث چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف………………………..42
گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال………………………………….43
بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب………………………………………………….43
بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال…………………………………………………47
گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو …………………………………….50
بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو…………………………………………..51
1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی…………………………………………………………….51
2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو…………………………………………………..51
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف…………….53
1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا…………..53
2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا…………………….55
3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا……………………………………………..55
بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو………………………………………………………………………………57
1-مشورت…………………………………………………………………………………………………………………..57
2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد………58
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد………………………………………….59
بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی………………………………………………..64
بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی…………………………………………….66
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………68
فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها………………………………………………………………………………………….70
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….71
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………74
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….74
بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………….75
1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف……………………………75
2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف………………………………….76
3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف………………………………………….76
بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف………………………78
1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………..79
2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص………………………………………………………………………………………..82
3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن…………………………83
4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا…………………………………………………………………………………..84
5-پروتکل لیزرهای کورکننده……………………………………………………………………………………………….87
6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ…………………………………………………………………………………………89
7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی………………………………………………………………………..91
8-کنوانسیون مهمات خوشه ای…………………………………………………………………………………………..94
بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………….96
1-کمیسیون خلع سلاح……………………………………………………………………………………………………….96
2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد……………………………………………………………………………………….97
3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد………………………………………………………………………………….98
4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد…………………………………………………………………………99
گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………100
بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………101
1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران………………………………………..102
الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737……………………………………………………………………………102
ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747……………………………………………………………………………..105
ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929………………………………………………………………………………106
2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی………..107
3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق……………….110
بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………………112
بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………………114
1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی…………………………………………………………………………………..115
2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد…………………………………………………………………….116

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-کمیته ضد تروریسم………………………………………………………………………………………………….117
4-کمیته تحریم های شورای امنیت………………………………………………………………………………119
گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف… 120
بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای………………………………120
بند دوم:قضیه دیوار حایل………………………………………………………………………………………………122
بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه………..124
بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها…………………………………………………………………………126
گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف……………127
بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..129
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک…………………………………………………….131
بند سوم:گزارشگران ویژه………………………………………………………………………………………………..131
بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد…………………………………………………………………….132
بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)……………134
بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد……………………………………………………….134
گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………….136
گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………………138
بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………..138
بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………143
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………144
مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………..146
گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………….147
گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………150
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………..151
گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………….153
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………..156
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………….156
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………157
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی………………………………………….162
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک……………………………………………..162
2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک…………………………………………163
3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک……………………………..164
بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………165
1-سازمان امنیت و همکاری اروپا……………………………………………………………………………………….165
2-دادگاه حقوق بشر اروپا…………………………………………………………………………………………………..167
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………….168
بند اول:اعلامیه