مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

فهرست تفصیلی
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….1
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………4
ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………….9
پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………….10
فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………….10
تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………11

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….13
روش پژوهش………………………………………………………………………………………………..14
پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….15

ابعاد کاریردی پژوهش…………………………………………………………………………………….16
موانع، دشواریها و محدودیتهای پژوهش………………………………………………………..16
نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………16
سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………….17
بخش اول: مبانی نظری……………………………………………………………….20
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….21
فصل اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………21
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..22
مبحث اول: مفهوم شناسی جامعه بینالمللی…………………………………………………………22
گفتار اول: از دیدگاه منشور ملل متحد……………………………………………………………..25
گفتار دوم: از دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل………………………………………………..26
گفتار سوم: از دیدگاه کنوانسیون وین 1969……………………………………………………..28
گفتار چهارم: دیدگاه دیوان بینالمللی دادگستری………………………………………………29
مبحث دوم: مفهوم شناسی جرم سازمان یافته…………………………………………………….30
گفتار اول: از منظر دکترین…………………………………………………………………………….31
گفتار دوم: از منظر اسناد بینالمللی و منطقهای………………………………………………….35
بند اول: اسناد بینالمللی………………………………………………………………………………..36
بند دوم: اسناد منطقهای………………………………………………………………………………..38
بند سوم: از منظر سازمانهای بینالمللی………………………………………………………….38
گفتار سوم: از منظر قوانین ملی………………………………………………………………………40
بند اول: نظام حقوقی نوشته………………………………………………………………………….40
الف: مقررات کیفری فرانسه…………………………………………………………………………41
ب: مقررات کیفری ایتالیا…………………………………………………………………………….41
بند دوم: نظام حقوقی کامن لا……………………………………………………………………….42
الف: مقررات کیفری آمریکا………………………………………………………………………….42
ب: مقررات کیفری انگلستان……………………………………………………………………….44
بند سوم: نظامهای حقوقی مختلط…………………………………………………………………..45
الف: مقررات کیفری کنفدراسیون سوئیس……………………………………………………..45
ب: مقررات کیفری ایران……………………………………………………………………………..45
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..47
فصل دوم:ویژگی و آثار جرایم سازمان یافته……………………………………………………49
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..49
مبحث اول: ویژگیهای جرایم سازمان یافته………………………………………………………..49
گفتار اول: تنوع مصادیق………………………………………………………………………………..49
گفتار دوم: نقش کلیدی گروهها و سازمانهای مجرمانه………………………………………50
گفتار سوم: وسعت ارتکاب و حجم خسارات وارده…………………………………………..51
گفتار چهارم: دشواریهای ناظر بر کشف جرم………………………………………………..52
مبحث دوم: آثار جرایم سازمان یافته…………………………………………………………………52
گفتار اول: آثار سیاسی…………………………………………………………………………………..54
بند اول : بعد ملی…………………………………………………………………………………………54
بند دوم: بعد بینالمللی………………………………………………………………………………….58
گفتار دوم: آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………60
بند اول: بعد ملی…………………………………………………………………………………………60
بند دوم: بعد بینالمللی……………………………………………………………………………………..64
گفتار سوم: آثار اجتماعی………………………………………………………………………………..65
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….67
فصل سوم: مبانی نظری مبارزه با جرم سازمان یافته……………………………………….68
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..68
مبحث اول: مکتب اصالت فرد…………………………………………………………………………..69
مبحث دوم: مکتب اصالت اجتماع…………………………………………………………………….71
مبحث سوم: لیبرالیسم……………………………………………………………………………………..75
گفتار اول: مفهوم لیبرالیسم……………………………………………………………………………..75
گفتار دوم: ویژگیهای لیبرالیسم………………………………………………………………………76
گفتار سوم: نظریات لیبرالیسم پیرامون دولت……………………………………………………..80
بند اول: لیبرالیسم کلاسیک و دولت حداقلی……………………………………………………81
بند دوم: دولت رفاه………………………………………………………………………………………83
بند سوم: نئولیبرالیسم و دولت حداقلی……………………………………………………………84
مبحث چهارم: نظریات لیبرالیسم در مبارزه با جرم………………………………………………84
گفتار اول: مدل دولت لیبرال…………………………………………………………………………..84
گفتار دوم: مدل دولت اقتدارگرا………………………………………………………………………86
مبحث پنجم: امنیت و امنیتگرایی……………………………………………………………………87
گفتار اول: مفهوم شناسی امنیت……………………………………………………………………….89
گفتار دوم: جایگاه امنیت………………………………………………………………………………..90
بند اول: امنیت چون هدف…………………………………………………………………………….91
بند دوم: امنیت چون ابزار…………………………………………………………………………….92
بند سوم: امنیت چون گفتمان…………………………………………………………………………92
گفتار سوم: مبانی رویکرد امنیتگرا………………………………………………………………….94
بند اول: تأمین آسایش خاطر شهروندان…………………………………………………………..95

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: ثبات سیاسی و استقلال کشور…………………………………………………………..97
بند سوم: دشواریهای کشف جرم………………………………………………………………….98
گفتار چهارم: چالش بین امنیت و حقوق بشر……………………………………………………99
گفتار پنجم: رویکرد امنیت گرا در مبارزه با جرایم سازمان یافته…………………………101
گفتار ششم: دکترین امنیت انسانی………………………………………………………………….106
بند اول: مفهوم امنیت انسانی……………………………………………………………………….106
بند دوم: مؤلفههای دکترین امنیت انسانی………………………………………………………106
الف:امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………….106
ب: امنیت غذایی………………………………………………………………………………………106
ج: امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………108
د:امنیت شخصی……………………………………………………………………………………….108
ه: امنیت سیاسی………………………………………………………………………………………..109
و: امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………….109
بند سوم: دکترین امنیت انسانی مبنای مبارزه با جرم سازمان یافته……………………..109
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………114
بخش دوم: جرایم سازمان یافته؛ مصادیق و منابع……………………………121
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………121
فصل اول: مصادیق جرم سازمان یافته………………………………………………………..121
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………122
مبحث اول: از دیدگاه حقوق بینالملل……………………………………………………………….122
گفتار اول: اسناد بینالمللی……………………………………………………………………………122
بند اول: اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین………………………………………………………………….122
بند دوم: معاهدات بینالمللی؛ کنوانسیون پالرمو………………………………………………124
گفتار دوم: اسناد منطقهای……………………………………………………………………………..125
بند اول: اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………125
بند دوم: سازمان همکاری اقتصادی(اکو) ………………………………………………………126
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………127
مبحث دوم: از دیدگاه دکترین حقوقی……………………………………………………………….129
فصل دوم: تحلیل مصادیق جرم سازمان یافته………………………………………………129
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129
مبحث اول: پولشویی………………………………………………………………………………………129
گفتار اول: مفهوم پولشویی……………………………………………………………………………129
گفتار دوم: مراحل پولشویی………………………………………………………………………….131
بند اول: جایگذاری…………………………………………………………………………………..132
بند دوم: لایهچینی………………………………………………………………………………………132
بند سوم:

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *