مقاله رایگان درباره حقوق بشر

فهرست اجمالی
مقدمه: 14

بخش اول: مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها

فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ‌منافع ملی 29
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها 47
فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها 62
فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها 70
فصل پنجم – صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها 83
فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها 93
فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها 104
فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها 111

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها 118

بخش دوم: نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی

فصل اول- ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی 130
فصل دوم – در جستجوی دکترین صلاحدید دولتها در سایر معاهدات بین‌المللی 145
فصل سوم – نقش مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها 184
فصل چهارم – استانداردهای مورد نیاز محاکم بین‌المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید‌اعمال شده از ناحیه دولت‌ها 197
فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری 221
فصل ششم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات تجاری وسرمایه‌گذاری 284
فصل هفتم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر سایر معاهدات بین‌المللی 306
نتیجه گیری: 322
منابع 334

فهرست تفصیلی :

مقدمه: 14
الف- بیان مساله: 14
ب- سوالات تحقیق: 18
ج- فرضیه ها: 19
د- سوابق مربوطه: 20
س- روش‏تحقیق: 22
و- تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق: 23
ﻫ- سازماندهی تحقیق: 25
بخش اول:
مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها
درآمد 28
فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی وحفظ ‌منافع ملی 29
مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین‌المللی 29
جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها 29
جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی 30
مبحث دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل 32
جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضائی بین‌المللی 33
جزء دوم- معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی 34
الف- امنیت ملی 36
ب – نظم عمومی 40
ج- بهداشت و سلامت عمومی 43
د – اخلاق عمومی 44
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها 47
مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها 47
جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها 47
الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط 48
ب- آزادی عمل 48
ج- فضائی برای مانور 49
جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها 50
الف – مفهوم ساختاری 50
ب- مفهوم ماهوی 54
مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید 56
جزءاول – فلاسفه مخالف وجود صلاحدید 56
جزء دوم- فلاسفه موافق وجود صلاحدید 57
الف – جایگاه صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها 57
ب- جایگاه صلاحدید در نظرات هارت 58
ج – جایگاه صلاحدید در نظرات دورکین 59
د – جایگاه صلاحدید در نظرات جوزف رالز 61
مبحث سوم- خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها 62
فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها 62
مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص 62
مبحث دوم – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء 65
مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگیهای دولتها 66
فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها 70
مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها ) 70
مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری 71
جزء اول – تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بین‌الملل 73
جزء دوم- بررسی مولفه های ضرورت 74
الف – منفعت ضروری 74
ب – خطر جدی قریب الوقوع 76
ج – تنها راه 78
د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بین‌المللی 79
جزء سوم- مرجع اعلان وضعیت فوق العاده 80
مبحث سوم- تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی 82
فصل پنجم – صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها 83
مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری 84
مبحث دوم- دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری 84
مبحث سوم- رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضائی 85
مبحث چهارم – جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها 87
جزء اول- منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها 88
جزء دوم- مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها 90
فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها 93
مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها 93
جزء اول – دکترین صلاحدید موسع 93
جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق 94
جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص 95
مبحث دوم – عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها 96
جزء اول – اجماع یا عدم اجماع بین دولتها 96
جزء دوم- ماهیت هدف 99
الف – ضرورت عمومی 99
ب- امنیت ملی و نظم عمومی 100
ج- حمایت از اخلاق و مذهب 100
مبحث سوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر 101
جزء اول – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوی 101
جزء دوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر نظارت دیوان اروپائی حقوق بشر 102
فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها 104
مبحث اول – توازن میان منافع و حق‌ها 104
مبحث دوم- واژه های مجهول مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 106
مبحث سوم – انجام تعهدات مثبت 107
مبحث چهارم – نحوه اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 108
فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها 111
مبحث اول – اصل تفسیر پویا 111
مبحث دوم – اصل استقلال 113
جزء اول – معنا و مفهوم اصل استقلال 114
جزء دوم – جایگاه اصل استقلال در مفاد کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر 115
مبحث سوم – اصل حفاظت موثر 116
فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها 118
مبحث اول- محاسن 118
مبحث دوم-معایب 119
جزء اول- عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها 119
جزء دوم- تضاد دکترین صلاحدید دولتها با جهانی بودن حقوق بشر 121
جزء سوم – به خطر افتادن حقوق اقلیتها 121
جزء چهارم – ممانعت از توسعه حقوق بین‌الملل از طریق رویه سازی 123
جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی 124
جمع بندی: 126
بخش دوم:
نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی
در آمد 129
فصل اول- ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی 130
مبحث اول – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری 130
مبحث دوم – آثار معرفی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری 131
جزء اول- قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل 131
جزء دوم- اصل حسن نیت 132
جزء سوم- انصاف 134
جزء چهارم- رعایت موضوع و هدف 135
جزء پنجم – اصل اثر مفید 137
جزءششم – اصل رعایت قواعد حقوق بین‌الملل 138
جزء هفتم – اصل توجه به سیاق عبارات معاهده 139
جزء هشتم – تفسیر طبق معانی عادی و متداول 140
مبحث سوم –روشهای تفسیر معاهدات بین‌المللی 141
جزء اول – تفسیر غائی 141
جزء دوم – تفسیر ذهنی یا تاریخی 143
جزء سوم – تفسیر متنی 144
فصل دوم – در جستجوی دکترین صلاحدید دولتها در سایر معاهدات بین‌المللی 145
مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر تعهدات بین‌المللی 145
جزء اول – معیارهای تفکیک تعهدات آمره از تعهدات تخییری 146
جزء دوم –مفهوم تعهدات آمره 147
جزء سوم –مفهوم تعهدات تخییری 148
الف – تعهدات تخییری دولتها در حوزه حقوق دریاها 149
ب- تعهدات تخییری دولتها در حوزه حقوق محیط زیست 150
جزء چهارم – بررسی مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال تعهدات آمره و تخییری بین‌المللی 153
مبحث دوم- شرایط کلی حاکم بر محاکم قضائی بین‌المللی 154
جزء اول- شرایط شکلی 155
جزء دوم- شرایط ماهوی 156
مبحث سوم- وجود شروط غیرمانع در معاهدات بین‌المللی 157
جزء اول –معنا و مفهوم شروط غیرمانع 158
جزء دوم –شاخصه های اصلی شروط غیرمانع 159
الف- اعطاء اختیار ارزیابی و تفسیر به دولتها 159
ب- توافق صریح طرفین معاهده در درج شروط غیرمانع 160
ج –شروط غیرمانع به عنوان یک حق 161

د –اعمال شروط غیرمانع درجهت حفظ منافع ضروری 161
جزء سوم- مبانی حقوقی شروط غیرمانع 163
جزء چهارم– حوزه شروط غیرمانع 164
جزء پنجم – محاسن و معایب شروط غیرمانع 165
جزء ششم – طبقه بندی شروط غیرمانع 166
الف- شروط مربوط به تعلیق معاهدات بین‌المللی 166
ب – شروط مربوط به خروج از معاهدات بین‌المللی 168
ج – شروط محدود کننده رضایت دولتها جهت حل و فصل اختلافات بین‌المللی 169
د- شروط مربوط به حق رزرو در معاهدات بین‌المللی 171
جزء هفتم – رابطه شروط غیر مانع با کنوانسیون حقوق معاهدات 172
جزء هشتم- استانداردهای مورد نیاز برای بررسی شروط غیرمانع 172
الف – استانداردهای حقوقی 173
اول– حسن نیت 173

دوم –استاندارد تناسب 175
ب –استانداردهای غیر حقوقی 176
اول- فشارهای سیاسی 177
دوم – اطلاع دادن به طرفهای معاهده 179
مبحث چهارم – وجود ابهام در معاهدات بین‌المللی 182
مبحث پنجم – وجود تعهدات مثبت در معاهدات بین‌المللی 183
فصل سوم – نقش مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها 184
مبحث اول – خویشتنداری قضائی 184
مبحث دوم – وظایف مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها 186
جزء اول- نظارت برتفسیر و ارزیابی دولتها از معاهدات و نحوه اجرای آن 186
جزء دوم – تفسیرفحوای معاهده مورد اعتراض 187
جزء سوم – مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی 187
جزء چهارم – تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها 188
مبحث سوم- نقش مراجع قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی 189
جزء اول- مخالفان رسیدگی هیات‌های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی 190
جزء دوم- موافقان رسیدگی هیات‌های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی 192
جزء سوم- رویه محاکم قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی 192
مبحث چهارم- نقش محاکم داخلی دولتها در دکترین صلاحدید دولتها 196
فصل چهارم – استانداردهای مورد نیاز محاکم بین‌المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید اعمال شده از ناحیه دولت‌ها 197
مبحث اول – استاندارد مطابقت با قانون 200
جزء اول – مفهوم قانون 201
جزء دوم – شاخصه های قانون در اعمال محدودیت 202
الف- در دسترس بودن 202
ب- قابل پیش بینی بودن 203
ج- محدود کننده اعمال خودسرانه 204
مبحث دوم – استاندارد هدف مشروع 205
جزء اول- معنا و مفهوم هدف مشروع 205
جزء دوم- جایگاه استاندارد هدف مشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر 207
مبحث سوم –استاندارد تناسب 208
جزء اول- معنا و مفهوم استاندارد تناسب 208
جزء دوم – جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر 209
مبحث چهارم –استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک 211
جزء اول – معنا و مفهوم استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک 211
جزء دوم- جایگاه استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر 213
جزء سوم – رابطه استاندارد ضرورت و تناسب 214
مبحث پنجم– استاندارد معقولیت 216
مبحث ششم- استاندارد حسن نیت 217
مبحث هفتم- استاندارد عدم تبعیض 218
فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری 221
مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر معاهدات حقوق بشری 223
جزء اول – رابطه دولتها و حقوق بشر 223
جزء دوم- جذب و اجرای قواعد حقوق بشری 225
الف – جذب قواعد حقوق بشری 226
ب – اجرای قواعد حقوق‌ بشر 227
جزء سوم- حق شرط بر معاهدات حقوق بشری 229
جزء چهارم-تفسیر معاهدات حقوق بشری 232
مبحث دوم–نقش دکترین صلاحدید دولت‌ها در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 233
جزء اول– تعهد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رعایت حقوق بشر 233
جزء دوم- جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها 234
جزء سوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 236
الف – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد 2-5 236
اول – ماده 2 کنوانسیون: حق حیات 236
دوم- ماده 3 کنوانسیون: ممنوعیت شکنجه 238
سوم – ماده 4 کنوانسیون: ممنوعیت برده داری و کار اجباری 240
چهارم- ماده 5 کنوانسیون: حق بر آزادی و امنیت 242
ب – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده 6 کنوانسیون: حق بر دادرسی عادلانه 243
ج – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد 8-11 246
اول- جایگاه شروط محدود کننده در دکترین صلاحدید دولتها 247
دوم – ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق بر حریم خصوصی 248
سوم- ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی اندیشه،وجدان و مذهب 254
چهارم- ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی بیان 256
1-حمایت از اخلاق و سلامت عمومی 259
2- پیشگیری از جرم و بی نظمی 260
3- منافع اقتصادی،امنیت ملی و رفاه دولت 262
4- حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران 264
پنجم – ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق برگزاری اجتماعات 265
د- نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده 14 کنوانسیون: عدم تبعیض 269
ﻫ- نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده 15 کنوانسیون: عدول در مواقع اضطراری 270
مبحث سوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 273
جزء اول – جایگاه دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها 275
الف– تفاوت های دیوان آمریکایی حقوق بشر با دیوان اروپایی حقوق بشر 275
ب – نقش دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها 276
جزء دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 279
فصل ششم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری 284
مبحث اول – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری 284
مبحث دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی 289
جزء اول- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس) 290
جزءدوم- موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات ) 294
جزء سوم – موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 298
جزء چهارم – موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت 302
جزء پنجم- موافقتنامه حل و فصل اختلافات 303
فصل هفتم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر سایر معاهدات بین‌المللی 306
مبحث اول – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیرمنشور سازمان ملل متحد 307
جزء اول – صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی دکترین صلاحدید اعمالی از ناحیه ارکان سازمان ملل متحد 308
جزء دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مفاد منشور سازمان ملل متحد 312
مبحث دوم –نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مفاد کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی 316
جمع بندی: 321
نتیجه گیری: 322
منابع 334

مقدمه:
الف- بیان مساله:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *