فایل پایان نامه حقوق پیشگیری اجتماعی

ز- ساماندهی تحقیق 10
فصل اول: تعاریف، مبانی و تاریخچه
مبحث اول: تعریف مفاهیم و مبانی 13
گفتار اول : تعریف مفاهیم مرتبط با بزهکاری 13
بند اول : بزهکار و بزهکاری 13
بند دوم :مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم وبزه 14
بند سوم: تعریف جرم وبزه از نقطه نظر قانونی وحقوقی 15
بند چهارم: مفهوم بزه از نظر قرآن 16
بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری 18
گفتار دوم :گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری 20
بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه 21

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی 21
ب: پیشگیری دومین یا ثانویه 22
ج: پیشگیری سومین یا ثالث 23
بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه 24
الف: پیشگیری واکنشی 24
ب: پیشگیری کنشی یا غیرکیفری 27
بند سوم :پیش‌گیری رشد مدار و موضعی 29
الف:پیش‌گیری رشدمدار 29
ب: پیش‌گیری موضعی 30
گفتار سوم: سنین بزهکاری 30
بند اول : بزهکاری کودکان 31
بند دوم : بزهکاری نوجوانان و جوانان 31
مبحث دوم : تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری 32
گفتار اول : مروری برتاریخچه بزهکاری 32
گفتار دوم: سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران 35
بند اول : قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری 35
بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری 37
بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری 37
گفتار سوم :نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری 39
بند اول: نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی 39
بند دوم:نظریه بی‏هنجاری مرتن 40
بند سوم: نظریه کنترل 41
بند چهارم:نظریهء عام فشار 42
گفتار چهارم :عوامل مؤثر در ایجادبزهکاری 43
بند اول :عوامل فردی 44
الف : عوامل ارثی یا ژنتیکی 44
ب: عوامل فردی و روان‌شناختی 44
ج: عوامل صفات شخصیتی 45
د:عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص 45
ه: عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد و اختلالات روانی 45
ز:عدم آگاهی و کم سوادی 46
ع:خصوصیات و ویژگی‏های خاص جوانان و نوجوانان 46
بند دوم :عوامل خانوادگی 46
الف: زمینه های خانوادگی 47
ب: فقر مادی خانواده 48
ج: ستیزه والدین 49
بند سوم :عوامل محیطی 50
الف:نقش گروه همسالان و دوستان 50
ب:عوامل مربوط به مدرسه 51
ج: محل سکونت فرد 51
د: عدم برخورداری از محیط‏های تفریحی سالم 51
بند چهارم :عوامل اجتماعی خاص 52
الف :تاثیربحران‌های اقتصادی 52
ب: نابرابری های اقتصادی – اجتماعی 52
ج: وضعیت بد اقتصادی 53
د: بیکاری 54
ه:ناکارامدی نظام تربیتی 55
فصل دوم: سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری
مبحث اول : استراتژی های آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری 57
گفتار اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا 58
بند اول :تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری 58
بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم 63
بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از جرم 64
الف : بعد اجتماعی و شخصیتی 64
ب: بعد اعتقادی 65
ج: بعد اقتصادی 66
بندچهارم: شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری در خانواده 66
الف :نظارت مربوط به قبل از تولد 66

ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل 67
بند پنجم :بایسته ها استراتژی های پیشگیری از بزهکاری خانواده گرا 68
گفتار دوم :استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری 71
بند اول : ماهیت پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71
بند دوم : پیشگیری از بزهکاری و نقش مدرسه در آن 73
الف :درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان 73
ب :جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار 74
ج :برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم 77
بند سوم : نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع بزه 79
الف :ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار 79
ب:راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها ی گروهی 83
بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات 86
بند پنجم :پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت 88
مبحث دوم : سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن 89
گفتار اول : سیاست جنائی وپیشگیری از بزهکاری 89
گفتار دوم : سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری 91
بند اول: حوزه پیشگیری سطح اول یا اطلاع رسانی و آگاه سازی 92
بند دوم : حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات ومداخلات 97
بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی 99
بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی 100
گفتار سوم : قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم 100
بند اول :پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی 100
بند دوم : لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم 102
الف: اهداف لایحه 102
ب: چگونگی پیشگیری از بزهکاری در لایحه 105
ج: ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری 106
د: ساختارو وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری 108
نتیجه 116
پیشنهادها 121
منابع و مآخذ 123
الف) کتب فارسی 123
ب) کتب عربی 125
ج) مقالات 125

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) سایت ها 129

مقدمه
بزهکاری را می‌توان به منزله یک بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شود. مسلماً برای مبارزه با هر مرضی باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه‌های پیدایش آن پی‌برد، سپس بیمار را نجات داده و از بروز دوباره این عارضه پیشگیری نمود. چنانچه بزهکاری یک عارضه و آسیب اجتماعی تلقی شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در معرض ابتلا به این عارضه هستند یا به نوعی به آن دچار شده‌اند. بررسی علت‌ها، سبب می‌شود که مسئولین مربوط، به چگونگی شکل‌گیری اعمال نابهنجار شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمایند. لذا اینگونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند تا کجرویها و جرایم بهتر و عمیق‌تر شناخته شود، منشاء آنها کشف گردد و بالاخره راههای اصلاح و بازپروری بزهکاران هموار گردد. بالاخره این قبیل کاوش‌هاست که امکان پیشگیری از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نیروهای انسانی بالقوه جامعه، فراهم می‌سازد و خانواده و دولت، حال و آینده کشور از خسارات مادی و معنوی فراوانی رهایی می‌یابند. با توجه به اینکه سازندگی فردای جامعه بستگی به نیروی فعال پر شور و سلامت جسمی و روحی نسل نوجوان دارد، لازم است که همه امکانات جامعه را برای پیشگیری و مبارزه و ریشه کن کردن بزهکاری نوجوانان کشورمان به کار بردیم.از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن کانون خانواده ایجاد می‌شود، صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می‌شود. بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی جدید پیش می‌آید که در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثیر عمیقی می‌گذارد که از جمله آن بزهکاری است.
امروزه صاحب نظران معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود. پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. لذا پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است و در این مطالعه سعی خواهد شد که به دو عامل مهم اجتماعی یعنی خانواده و مدرسه بعنوان عناصر پیشگیری اجتماعی پرداخته شود.
الف- بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن». در طول قرون متمادی، اتخاذ چنین تدابیر و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تأمین امنیت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سیاست مداران را به خود معطوف داشته است.
البته با توجه به تقسیم بندی مطروحه در حوزه پیشگیری ، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که” پیشگیری اجتماعی” اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ورویکرد تفریحی وسرگرمی در قالب “اوقات فراغت” مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.
بنابراین با توجه به اینکه عموماً سیاست های آموزشی و تربیتی در چهارچوب استراتژی های پیشگیری اجتماعی قابل بررسی است لذا مسئله اساسی تحقیق این است که این سیاست ها کدامندو اصول و محورهای حاکم برآن چیست؟
ب- سئوالات تحقیق
1- اصول و راهکارهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری کدامند؟
2- محورهای حاکم بر سیاست های پیشگیری از بزهکاری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی کدامند ؟
ج- پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی موضوع، تحقیق، مقاله و مطالعاتی توسط اندیشمندان و حقوق دانان در محافل و نشریات علمی و حقوقی منتشر شده است که هر کدام به ابعاد مختلف موضوع پرداخته اند.در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق می توان به تحقیقات و پژوهش های انجام یافته زیر اشاره کرد.
رجبی پور در مطالعه ای تحت عنوان بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تاثیر آموزش بر پیشگیری از جرم نوجوانان، نحوه اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش انجام داده است. این پیمایش با نظرسنجی از 26 نفر از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *