منابع تحقیق درمورد تحقیق درباره پایان نامه ارشد درباره مؤلفه های مدیریت دانش

درسازمان جهانی گمرک در سال های 2013و2014به ترتیب شعارهای “نوآوری برای پیشرفت گمرک “و”ارتباطات: تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”سرلوحۀ کار سال گمرکات جهان قرار گرفت که نشان از اهمیت تسهیم و اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی ازمؤلفه های مدیریت دانش و نیز اهمیت نوآوری درسازمان جهانی گمرک دارد.
درهمین راستا، کونیومیکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک پیامی را به شرح ذیل درسال های 2013 و 2014برای رؤسای گمرکات کشورهای عضواین سازمان فرستاد:
پیام “نوآوری برای پیشرفت گمرک”درسال2013میلادی
“اعضای سازمان جهانی گمرک فرصت آن را خواهند داشت که به ارائۀ ایدههای جدید و تجربیات به دست آمده دراین خصوص، ازجمله همکاریهای تازه درجهت گسترشِ روابط با سازمانهای دولتی و عوامل خارجی و راه حلها و فناوریهای نوین به کار گرفته شده، بپردازند. نیاز به نوآوری در مواجهه با مسائل متغیرگمرکی همانند تأمین امنیت زنجیرۀ عرضۀ جهانی، تسهیل تجارت بین المللی، حصول اطمینان ازجمع آوری عادلانه ومنصفانۀ درآمدها و حمایت از جامعه درمقابل تجارت غیرقانونی، امری اجتناب ناپذیر تلقی میشود.”
پیام “ارتباطات :تسهیم (اشتراکگذاری) اطلاعات برای همکاری بهتر”درسال 2014
“امسال روز جهانی گمرک را با عنوان «سال ارتباطات» برای سازمان جهانی گمرک آغاز مینمائیم. سالی که درآن ما به عنوان جامعۀ گمرک، در جهت افزایش راهبردهای ارتباطی و برنامه های توسعه در سطح جهان تلاش و حرکت مینمائیم. با شعار «ارتباطات: تسهیم اطلاعات جهت همکاری بهتر» ما قصد و ارادۀ خود را جهت افزایش اطلاع رسانی پیرامون نقش حیاتی گمرک در تجارت بین الملل، مؤفقیت اقتصاد و توسعۀ اجتماعی، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی اعلام مینماییم. ارتباط فرآیند دو سویهای است که موجب افزایش همکاری میشود و از آنجا که گمرک در کانون شبکه های ارتباطی (به عنوان یکی ازابزارهای اشتراک گذاری دانش) قراردارد، توسعه و بهبود یک راهبردِ ارتباطیِ درست در داخل و خارج، موجب افزایش شفافیت، تسهیل گفتگوی متقابل، اعتمادسازی و تضمین درک متقابل میگردد. گمرکات جهان در سال های اخیر، با خبرگی و تخصص منحصر به فرد خود (اشاره به دانش ضمنی گمرکات) ، گام های بلندی را جهت حضور پررنگ و ملموستر درسطح دولتها، سازمانهای بین المللی، فضای کسب وکار، حامیان، بانکهای توسعه و سایر ذینفعانِ تجاری بین المللی برداشتهاند. روشهای خوب ارتباطیِ مورد استفادۀ اعضای سازمان جهانی گمرک بسیار فراوانند، وب سایت های گمرکات، مجلات تخصصی، ابزارها و شبکه های ارتباط اجتماعی، همگی پیشگام در اطلاع رسانی و آگاهی دادن در مورد نقش و سهم گمرک در محیط تجارتِ منعطف و کارا هستند. در راستای تکمیل این کوششها، دبیرخانه سازمان جهانی گمرک نیز تعدادی ابزارهای ارتباطی جهت کمک به این فرآیند ارائه نموده است، از جمله وب سایت جدید و پویای سازمان، مجله خبری شناخته شده و درخور توجه و حضور فزاینده در رسانههای اجتماعی. در این راستا، تلاش سازمان جهانی گمرک در ملاقات و مذاکره با تعداد زیادی از رؤسا، وزراء، رهبران وسیاستگذاران بین المللی به منظور دفاع از منافع گمرک، ارتقای جایگاه و ایجاد آگاهی هر چه بیشتر از فرصتها و چالشهای فرا روی آن نیز به همان میزان با اهمیت میباشد. ما همچنین نسبت به نحوۀ تعامل و ارتباط با سایر ذینفعان و شرکای خود، شنیدن بازخورد آنها و چگونگی پاسخگویی به آنان توجه و تمرکز مینمائیم. زیرا این موضوع موجب جلب حمایت هرچه بیشتر از کار ما و اثربخشی بیشترِ راهبردهای سازمان جهانی گمرک میگردد.
درحقیقت، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد، تبادل و تسهیم میگردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقیق، کشف و تولید دانش نیز میباشد.
همانند سال گذشته، قویاً اعتقاد دارم که گمرکات و فراتر ازآن جامعۀ گمرک با التزام به شرکت و تعامل فعال درامور ارتباطی و تضمین مؤفقیت سال ارتباطات سازمان جهانی گمرک، این مناسبت را پاس خواهند داشت”.
با دقت در پیام های سال های 2013و2014 دبیرکل سازمان جهانی گمرک، می بینیم که سازمان هایِ با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیطهای متغیر و ایجاد و توسعه قابلیتهای جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفقتر خواهند بود.(مورنو، مونتس،فرناندز،2004) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیتهای مختلف است.(نوری ،1384) چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟(ربیعی,1388)به عقیدۀ پژوهشگر و باتوجه به پیام های سال های 2013و2014سازمان جهانی گمرک ، می توان دریافت که راه حل دستیابی به نوآوری ، ایجاد یک نظام مدیریت دانش، جهت کسب و تبادل و اشتراک گذاری (تسهیم) ایدههای جدید و تجربیات به دست آمدۀ قبلی در بین گمرکات داخلی و خارجی به منظور درک بهتر دانش ضمنی و آشکارِ هر کدام از آنها و به کارگیری این دانش درغالب بسته های عملیاتی نوآورانۀ مورد تأکید دبیرکل سازمان جهانی گمرک درسال 2013بشرح ذیل و نیز نظام ارتباطاتیِ مورد تأکید درسال 2014می باشد(وب سایت گمرک ایران):
1)بستۀ درآمدی (جمع آوری درآمدها)
2)بستۀ رقابت اقتصادی (تسهیل تجارت)
3)بستۀ اجرایی وانطباقی (اجرائیات وامنیت)
4)بسته توسعه استراتژی (توسعه منابع انسانی وسازمانی)
در کشور ما نیز گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبودِ وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطورمستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن میتواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از اینرو ناگزیر از انتخاب روشها و بکارگیریِ شیوههایی است که بر بستر طرحهای خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده است. علی رغم تلاشهای فراوان درگذشته، برای ایجاد گمرک نوین، هنوز آن گونه که شایسته است این سازمان نتوانسته ازبسترهای نوآور وخلاقانۀ موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.(ویژه نامه همایش روز جهانی گمرک 4 و5 بهمن 1391،ص3) لذا برای اینکه سازمان بتواند ازاین بسترهای بالفعل و بالقوۀ موجود استفاده حداکثری را جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت بنماید میبایست نوآوری را در کنارِ مدیریت دانش ببیند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392) متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقههای از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش درمیان آگاهان و دلسوزان این سازمان بوجود آورد. که در ذیل به آن اشاره می کنیم(خبرگذاری فارس خبرشماره 001439):
نخست دریکی ازتعاریف منشوراخلاقی آمده است: «منشوراخلاقیات سازمانی مجموعه راه حلهایی است که عملکرد و اقدامات صحیح کارگزاران دولتی را به صورتی واضح و شفاف معین نموده و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب دراختیار آنان قرار میدهد.» اینکه دولتی در ابتدایِ کار، منشوری اخلاقی ارائه دهد و خود را ملزم به سر لوحه قرار دادن اصول اخلاقی در قالب منشور بنماید، کاری است بسیار پسندیده، که بایدآن را به فال نیک گرفت.
دوم، توجه دولت به مدیریت دانش درقالب دو بند از این منشور میباشد که به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد:
بند ۱۰ منشور: «نظراتِ تخصصی مدیران قبلی، کارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جویا شوم و به آن توجه ویژه کنم.»
استفاده از نظرات تخصصی مدیران قبلی نشان از روحیۀ تعامل و مشارکت مدیران سازمان و مدیران ارشد نظام دارد، زیرا که در بحث مدیریت دانش و موضوع اکتساب دانش، موضوع مهمی است و یکی از راه‌های کسب دانش، استفاده از تجربیات افرادی است که پیش از این با موضوع مواجه بودند.
وبند13: «هر گاه به این جمع‌بندی برسم که توان لازم برای انجام مسئولیت را از دست داده‌ام مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کنم و زمانی که می‌خواهم سازمان تحت مدیریت خود را تحویل مسئول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم .»
در این بند شاهد توجه به بحث انتقال دانش هستیم که یکی از مراحل چرخۀ مدیریت دانش را تشکیل می‌دهد. در مرحلۀ انتقال، دانش توزیع می گردد. اینکه مدیری خود از نظر اخلاقی متعهد و ملزم به اشتراک دانش با مدیر بعدی خود می‌سازد اتفاقی شایسته است که اگر در مدیریت ارشد اجرایی نظام تحقق یابد قطعاً فعالیت‌های مدیریت‌ دانش را با مؤفقیت روبرو خواهد کرد. در فرهنگ اسلامی ما نیز بر بحث نشر دانش تأکید بسیاری شده است. مصداق آن حدیث «زکات علم ،نشر آن است» میباشد و دولت یازدهم نیز به درستی به آن توجه نموده است.