مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، پوشش اراضی، تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی

…………………………………………………………………………..18
2-4-3- نوسانات جوی و اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4-4- نقصان در تنوع زیستی و کشاورزی……………………………………………………………………………………………………..19
2-5- پایش تغییرات کاربری اراضی……………………………………………………………………………………….20
2-6- مشخصات ماهواره‌های لند ست و سنجنده های آن………………………………………………………21
2-7- پیشینه موضوع در تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………..22
2-8 پیشینه موضوع در تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..25
فصل سوم: محدوده مورد مطالعه
3-1- محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………30
3-2-ویژگی جنگلهای استان ایلام………………………………………………………………………………………32
فصل چهارم: مواد و روش‌ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..34
4-2- جمع‌آوری و آماده‌سازی نقشه‌ها………………………………………………………………………………….34
4-3- تصویر ماهواره‌ای ETM+ برای سال 1988……………………………………………………………………34
4-4- تصویر ماهواره‌ای ETM+ برای سال 2001……………………………………………………………………..35
4-5- تصویر ماهواره‌ای ETM+ برای سال 2007……………………………………………………………………36
4-6- تصویر ماهواره‌ای Land sat 8 برای سال 2014…………………………………………………………..36
4-7 خصوصیات تصاویر ماهواره‌ای مورداستفاده…………………………………………………………………..37
4-8- پردازش تصاویر ماهواره‌ای…………………………………………………………………………………………..38
4-8-1- تصحیحات هندسی…………………………………………………………………………………………………………………………..38
4-8-2- زمین مرجع نمودن……………………………………………………………………………………………………………………………39
4-8-3- تصحیحات رادیو متریک……………………………………………………………………………………………………………………40
4-9- شاخص‌های محاسبه‌شده در تصاویر ………………………………………………………………………………………………………40
4-9-1- تعریف شاخص پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………….41
4-9-1-1- شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده(NDVI)………………………………………………………………………………………41
4-9-2- کسر شاخص گیاهی ساده(RVI)…………………………………………………………………………………………………………42
4-9-3- شاخص گیاهی تفاضلی(DVI)……………………………………………………………………………………………………………42
4-9-4- شاخص گیاهی تفاضلی سبز(GDVI)………………………………………………………………………………………………….42
4-10- تجزیه مؤلفه اصلی(PCA)……………………………………………………………………………………43
4-11- طبقه‌بندی تصاویر………………………………………………………………………………………………44
4-11-1- تعریف کلاسهای موجود در منطقه……………………………………………………………………………………………………46
4-11-2- انتخاب داده…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-11-3- محاسبه تفکیک‌پذیری کلاسهای موجود………………………………………………………………………………………..47
4-11-4- انتخاب بهترین ترکیب باندی برای طبقه‌بندی…………………………………………………………………………………47
4-11-5- طبقه‌بندی حداکثر احتمال……………………………………………………………………………………………………………48
4-12- مرحله پس پردازش (استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی)……………………………………50
4-12-1- ادغام کلاسها………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-12-2- ارزیابی دقت طبقه‌بندی………………………………………………………………………………………………………………51
4-12-2-1- دقت کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-12-2-1-1- خطای کمیشن…………………………………………………………………………………………………………………….51
4-12-2-2- دقت تولید……………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-12-2-3- صحت کلی……………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-12-2-4- ضریب کاپا…………………………………………………………………………………………………………………………….53
4-12-2-5- استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی…………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم:یافته‌ها و نتایج تحقیق
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..56
5-2- استخراج کاربری –پوشش اراضی و کشف تغییرات …………………………………………………56
5-2-1- شاخص‌های گیاهی تفاضلی نرمال شده(NDVI)…………………………………………………………………………….56
5-2-1-1- مقادیر و ضرایب سه شاخص محاسبه شدهRVI،GDVI،DVI………………………………………………………..59
5-3-1- تجزیه مولفه اصلی (PCA)…………………………………………………………………………………………………………..61
5-4-1- طبقه بندی نظارت نشده Iso Data……………………………………………………………………………………………6
3
5-5-1- طبقه بندی نظارت شده به روش حداکثر احتمال………………………………………………………………………….63
5-5-2- ارزیابی دقت طبقه بندی……………………………………………………………………………………………………………66
5-5-3- تفکیک پذیری نمونه های آموزشی برداشت شده برای تصویر ماهواره ای لندست 8……………………69
5-3- تحلیل تغییرات………………………………………………………………………………………………….70
5-3-1- تغییرات صورت گرفته برای دوره 13 ساله 1988 تا 2001…………………………………………………………….70
5-3-2- تغییرات صورت گرفته برای دوره 7 ساله 2007 تا 2014……………………………………………………………..71
فصل ششم: نتیجه گیری و تحلیل فرضیه ها
6-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….73
6-2- نتایج حاصل از استخراج و کشف تغییرات کاربری اراضی………………………………….73
6-3- نتایج حاصل از تحلیل شاخص پوشش گیاهی…………………………………………………..74
6-4- تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………………74
6-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………74
6-4-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………74
6-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..75
6-6- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………….76
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………….77
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………78

1-1 – مقدمه:
داده‌های ماهواره‌ای به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند سطح پوشش وسیع، قابلیت تکرار، به هنگام شدن مداوم، هزینه کمتر و امکان دسترسی به مناطق صعب‌العبور نقش مؤثری را در مطالعات مربوط به مناطق جنگلی کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه جهان بازی می‌کند (درویش‌صفت و زارع،1988؛ تیریل1، 1994؛ بونان2، 1997). پوشش جنگلی نقش مهمی در چرخه‌های هیدرولوژیکی، سیستم‌های دمایی و هم‌چنین چرخه‌های بیوشیمیایی موجود در جهان بازی می‌کند (ناصری و همکاران،1988؛ دفریش و تاوشند31999؛ فرانکلین4،2001). در چهار دهه گذشته تغییرات کاربری اراضی در ایران با سرعت فزاینده در بعضی جهات نامطلوب به وقوع پیوسته است و این باعث تشدید روند تخریب اراضی شده است.. در چند سال اخیر و در سالهای جاری جنگل‌های ایلام براثر مشکلات مختلف دارای خشکیدگی شده است. تحقیق حاضر نیز در تلاش است تا با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور و تصاویر ماهواره‌ای و همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست به بررسی وضعیت کاربری اراضی این جنگل‌ها