شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم پایه، گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: صنایع غذایی عنوان: آنالیز کمی …