منبع مقاله با موضوع قابلیت اعتماد

علمی از دکترین حقوق تجارت ایران نیز استناد جسته اند. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق مع الوصف نویسندگان مزبور درباره چگونگی استنتاج خود از آمره بودن قاعده قابلیت... متن کامل

Read More

منبع مقاله با موضوع قابلیت اعتماد

دارد و می تواند در امر سرشاری را از طریق سیستم تنزیل بانکی نصیب کشور نماید.از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل می دهد به طوری که با گردش سریع و آسان این اسناد، اعمال بازرگانی... متن کامل

Read More

منبع مقاله با موضوع شرکتهای تجاری

کنند. این امور فقط با اصل ظاهر توجیه پذیر است این مطالب هم می تواند مفید اعتبار اماره ید هم باشد. همین طور در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود هم، اصل بر اختیارات... متن کامل

Read More

منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

نیز توجه کرد. گفتار سوم :وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایرانمفهوم و آثار وکالت ظاهری با قواعد حقوقی منافات دارد؛ زیرا به موجب آن موکل ظاهری به انجام عملی که در انجام آن نیابت تفویض نکرده... متن کامل

Read More

منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

جزئیات کار وکالت اشراف ندارد تا آن را به وکیل اعلام کند و اصولاً تعیین تمام مواد جزئی هم امکان پذیر نمی باشد، به همین دلیل وکیل علاوه بر حدود اذن صریح باید عرف را رعایت و با دلسوزی و... متن کامل

Read More

منبع مقاله با موضوع تئوری نمایندگی

دارنده برات مثل دارنده اسکناس است پس با دادن برات به دارنده، وی مطمئن از دریافت وجه آن خواهد بود.بدین ترتیب تعهد پرداخت برات همانند اسکناس منحصراً بر مبنای ظاهر آن بوده و خارج از هر... متن کامل

Read More

منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

اعتبار اقتضاء می‌کند، اشخاص ثالث که به وضع ظاهری اعتماد دارند، فریب نخورند، مالک واقعی باید آثار خطری را که منافع اجتماعی و عمومی اقتضاء می‌کند، تحمل نماید. حق مالکیتی که مخفی و... متن کامل

Read More