پایان نامه جدید : منبع مقاله درمورد اجرای احکام، موت فرضی، اجرای احکام مدنی، حوزه قضایی- فایل کامل

است، ولی به نظر می رسد که در غیاب رئیس حوزه قضایی ،معاون در واقع ،قائم مقام رئیس حوزه است، می تواند دستور تخلیه را صادر نماید.بنابراین می توان گفت صدور حکم تخلیه نیزبر اساس قانون... متن کامل

Read More

فایل جدید : منبع مقاله درمورد ضمن عقد، اماکن تجاری، شرط ضمن عقد، قانون مدنی-رشته برق

نیاز به صدور اجراییه ندارد.۴۹ گفتار پانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور در مواردی که حکم طلاقی بین دو نفر ایرانی از دادگاه کشور دیگر صادر می گردد خواهان می... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد اجرای احکام، ازدواج مجدد، اجاره نامه، دادرسی مدنی- فایل کامل

خصوص الزام زوج به انجام وظیفه زناشویی اقدام نماید و الزام زوج را در این خصوص بخواهد.این رای نیز از جمله آراء اعلامی بوده که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به انجام وظایف... متن کامل

Read More

فایل جدید : منبع مقاله درمورد ورشکستگی، سازمان بهزیستی، قانون مدنی، عدم تمکین- پایان نامه سایت گنج

سابق)نیز باید طرف دعوی قرار گیرد،وقوع بیع را باید در برابر فروشنده و خریدار ثابت کرد؛و خوانده اصلی (خریدار)نیز در صورتی طرف توجه دعوی است که در مالکیت قائم مقام شریک باشد.به بیان دیگر... متن کامل

Read More

رشته برق:منبع مقاله درمورد امور مالی، قانون مدنی، بهره بردار، تملیک قهری- پایان نامه تمام متن

ر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد. ۲) حجر حمایتی و سوء ظنی در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل... متن کامل

Read More

رشته برق:منبع مقاله درمورد اجرای احکام، امور مالی، اجرای احکام مدنی، جبران خسارت- دانلود متن کامل

تقاضایی را مطرح می کند باید در وکالتنامه خود چنین حقی را از موکل تحصیل کرده باشد در غیر این صورت تقاضای او پذیرفته نخواهد شد.۱۶ ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی در این خصوص بیان می... متن کامل

Read More

منبع مقاله درمورد آیین دادرسی، اجرای احکام، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی- پایان نامه سایت گنج

مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار... متن کامل

Read More

پایان نامه با واژه های کلیدی جاسمونات، دکانتور، جاسموناتها، کلونجر

رشد ریشه و دستگاههای فتوسنتزی دارند.(۱۲۱)جاسموناتها با غلظت ۰۱/۰ تا۱ میکرو مولار در محیط کشت تعداد پیازچه در سیر افزایش میدهد.(۹۸)متیلجاسمونیک گازی شکل تعداد پیازچهها در لیلیوم را... متن کامل

Read More

فایل جدید : پایان نامه با واژه های کلیدی فیزیولوژی، بازدارندگی، سقط جنین، گیاهان دارویی- پایان نامه تمام متن

مرحله انبساطExpanssion که همراه باتغییر CO2 از حالت مایع به حالت گاز بود و در ضمن اسانسها از مواد معطر جدا میشود.(۱۹)۹-روش تقطیر تجزیهایاز این روش برای بدست آوردن اسانسهایی که دارای بوی... متن کامل

Read More

رشته برق:پایان نامه با واژه های کلیدی محیط زیست، اکسیداسیون- پایان نامه سایت گنج

موجود در آن بستگی دارد، که درگیاهان مختلف با هم تفاوت دارد. علاوه بر ترکیبات شیمیایی مواردی نظیر شرایط اقلیمی محیط زیست که بر متابولیسم، بیوستنز و اعمال بیولوژِیکی گیاه موثر است.... متن کامل

Read More