پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

چکیده:این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از... متن کامل

Read More

پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

چکیدهسازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش... متن کامل

Read More

پایان نامه اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان

چکیدهافزایش رقابت به خصوص در بخش خدمات، توجه بیشتر به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و تلاش برای جذب مشتریان جدید را سبب شده است. تشدید رقابت باعث شده است که حفظ مشتریان مشکل تر شود. در... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانشگاه شمال دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته عمران – برنامه ریزی حمل و نقل موضوع : بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

چکیدهبرق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه های مختلف فراهم می سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل

موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا) دانشکده عمران پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد عمران-زلزله عنوان بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل استاد راهنما اول جناب دکتر سعید... متن کامل

Read More

پایان نامه: بررسی هیدروژئولوژی منطقه¬ و تهیه نقشه¬های موضوعی ¬نظیر نقشه¬های …

عنوان : بررسی هیدروژئولوژی منطقه¬ و تهیه نقشه¬های موضوعی ¬نظیر نقشه¬های هم¬ تراز و هم عمق آب¬زیرزمینی چکیدهمحدوده مطالعاتی بابل – بابلسر با مساحت 1817 کیلومترمربع، زیر حوزه محدوده... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین …

چکیدهﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪی از ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﻳﺪآﻧﻼﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

1مقّدمهدر تحقیقات مالی ارتباط مثبت بین تغییر سود نقدی و بازده سهام پیرامون روزهای اعلان توزیع سود نقدی به خوبی مستند شده است. (آرونی و سواری، 1980؛ آسکیت و مولینز، 1986). پژوهش گران بر این... متن کامل

Read More