پایان نامه ایجاد و تبیین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد : ایجاد و تبیین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث،... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 اما همان گونه که عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 بند اول: ورود ارادیورود ثالث در اجرای... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی است، قانون گذار... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس …

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 داوری موردی و سازمانیداوری با توجه به... متن کامل

Read More

پایان نامه- بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

دانلود پایان نامه ارشد :- بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 -1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)یکی... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92  مفهوم شناسی داوریبرای درک صحیح از داوری ضروری است... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 پیشینه تحقیقبا بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 گفتار سوم: عین تعهدهر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:1- رابطه حقوقی بین... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی جولای 2, 2016/0 دیدگاه /در دسته‌بندی نشده /توسط 92 نظریه چهارم، نظریه مختلط : چنانچه اراده یک نفر در تعهدات... متن کامل

Read More