پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

برخی معتقدند که مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع اجتماعی و حفظ حقوق اجتماع است و جامعه به خاطر حفظ این منافع، به افراد اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسل به قوای انتظامی... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع دادگاه کیفری بین المللی

« ضرورت دفاع مشروع، فوری و حاد است و هیچ فرصتی برای انتخاب وسیله و بررسی باقی نگذاشته است. همچنین عملی که تحت عنوان ضرورت دفاع مشروع توجیه می شود باید در حد ضرورت محدود شود و آشکارا در... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد 61... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی

3 ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

ج. مدافع ممکن است در مقام دفاع، مباشرت به ارتکاب جنایت در اثناء منازعه نماید مانند آن که در مقام دفاع مرتکب قتل شود و یا اینکه اتهام او صرفاً منازعه باشد بدون اینکه بتوان ارتکاب... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

و در بعضی روایات آمده است : خداوند از بنده ای خشمگین است که دزد به خانه اش وارد شود و او به مقابله برنخیزد. و در روایت وهب از امام جعفرصادق (ع) از پدرش (ع) آمده است که اگر فردی به خانه ات... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع گستره دفاع مشروع

دفاع مشروع حالت توجیه کننده جرم و حقی است که قانونگذار آن را با اجتماع شرایطی به عنوان یک قائده استثنائی در متون جزائی به رسمیت شناخته و پیش بینی کرده است. تحقق آن نه تنها موجب سلب... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

4 ـ بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه نظریه اجرای حق می باشد.و ـ روش تحقیق روش تحقیق این پایان نامه توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری و تنظیم... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

الف ـ بیان مسأله یکی از عواملی که هم در حقوق جزای ایران و هم در حقوق جزای بین الملل باعث سلب مسؤولیت کیفری از مرتکب و موجه جلوه دادن رفتاری که به ظاهر جرم به نظر می رسد، دفاع مشروع می... متن کامل

Read More