پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

الف ـ بیان مسأله یکی از عواملی که هم در حقوق جزای ایران و هم در حقوق جزای بین الملل باعث سلب مسؤولیت کیفری از مرتکب و موجه جلوه دادن رفتاری که به ظاهر جرم به نظر می رسد، دفاع مشروع می... متن کامل

Read More

تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

تبصره ماده 27-شرکت های توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات های زیر محکوم... متن کامل

Read More

تحقیق رایگان درمورد مبارزه با مواد مخدر

«کلیه اموالی که ازراه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادلّه کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53ق.ا در خصوص اموال دولتی نمی... متن کامل

Read More

تحقیق رایگان درمورد دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ماده مزبور برخلاف قوانین عادی مصوب مجلس از جمله ماده 232قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378که به طور کلّی آراء مربوط به ضبط ومصادره اموال،چه ازطرف... متن کامل

Read More

تحقیق رایگان درمورد تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

با توجه به بررسی موادّ مزبور متوجّه می شویم که منظور مقنّن از ضبط مال ،مصادره اموال به نفع دولت می باشد وهمچنین مقنن به درستی بر اعمال مجازات های اصلی با توجه به هدف قاچاقچیان به... متن کامل

Read More

تحقیق رایگان درمورد مبارزه با مواد مخدر

سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل... متن کامل

Read More

تحقیق رایگان درمورد دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقرّرات قیمت گذاری وضوابط توزیع،قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید ومتخلّفین از اجرای مقرّرات براساس مقررات... متن کامل

Read More