منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

نیز توجه کرد. گفتار سوم :وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایرانمفهوم و آثار وکالت ظاهری با قواعد حقوقی منافات دارد؛ زیرا به موجب آن موکل ظاهری به انجام عملی که در انجام آن نیابت تفویض نکرده ، ملزم می شود. با وجود این در حقوق ایران وکالت ظاهری وجود …

منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

جزئیات کار وکالت اشراف ندارد تا آن را به وکیل اعلام کند و اصولاً تعیین تمام مواد جزئی هم امکان پذیر نمی باشد، به همین دلیل وکیل علاوه بر حدود اذن صریح باید عرف را رعایت و با دلسوزی و امانت اقدام نماید و از حدود اذن، امانت و مصلحت …

منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

اعتبار اقتضاء می‌کند، اشخاص ثالث که به وضع ظاهری اعتماد دارند، فریب نخورند، مالک واقعی باید آثار خطری را که منافع اجتماعی و عمومی اقتضاء می‌کند، تحمل نماید. حق مالکیتی که مخفی و پنهانی است ارزش خود را از دست می‌دهد. برای درمان و علاج این حالت، ناچار باید وضع …

تعهدات قراردادی

و آثار وکالت ظاهری با قواعد حقوقی منافات دارد؛ زیرا به موجب آن موکل ظاهری به انجام عملی که در انجام آن نیابت تفویض نکرده ، ملزم می شود. با وجود این در حقوق ایران وکالت ظاهری وجود دارد. در این گفتار به بررسی وکالت ظاهری در فقه و حقوق …

تعهدات قراردادی

تعیین تمام مواد جزئی هم امکان پذیر نمی باشد، به همین دلیل وکیل علاوه بر حدود اذن صریح باید عرف را رعایت و با دلسوزی و امانت اقدام نماید و از حدود اذن، امانت و مصلحت موکل خارج نشود. اگر وکیل از حدود اذن موکل خارج یا از عرف تجاوز …

تعهدات قراردادی

نخورند، مالک واقعی باید آثار خطری را که منافع اجتماعی و عمومی اقتضاء می‌کند، تحمل نماید. حق مالکیتی که مخفی و پنهانی است ارزش خود را از دست می‌دهد. برای درمان و علاج این حالت، ناچار باید وضع ظاهری حق را که بر اشخاص ثالث تأثیر می‌گذارد، واقعی تلقی کرد …

پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:تنعهدات قراردادی وکیل و موکل 

تعهدات قراردادی وکیل و موکل                                                                        قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، به عبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد می باشد. ( امیری قائم مقامی، 1392 ص 51 )   منشأ این دسته از تعهدات ، قرارداد وکالت بین وکیل و …

ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات/:پایان نامه فسخ قرارداد

اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات تعهدات در یک تقسیم بندی کلی به تعهدات قراردادی و …

پایان نامه حمل و نقل دریایی، مسئولیت قراردادی

 مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی[1] عبارتست از التزام به جبران ضرری که ناشی از عدم اجرای قرارداد است. بنابراین در مواردی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از طرفین از اجرای مفاد آن خودداری نماید و از این حیث ضرری متوجه دیگری گردد در این صورت متخاطی به …

پایان نامه درباره احراز تقصیر:مسئولیت  قراردادی

مسئولیت  قراردادی باید گفت که ریشه این مسئولیت،قرارداد است که همین مساله یکی از موارد تفکیک و تمییز این مسئولیت از مسئولیت غیر قراردادی است.مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم از معین یا نامعین)تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد …

پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:تعهدات قانونی وکیل و موکل

تعهدات قانونی وکیل و موکل                                                                                    علاوه بر تعهداتی را که وکیل و موکل در عقد وکالت معین می کنند و موضوع تعهد اصلی است یکسری از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ی طرفین عقد وکالت قرار     می گیرد و قانون گذار …

پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:تعهدات قانونی

تعهدات قانونی                                                                                         الزامات خارج از قرارداد که همان تعهدات قانونی است و به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود .                                                                                                                                            تعهد قانونی مرادف تعهد مدنی است. تعهدی که ضمانت اجراء قانونی دارد و در مقابل اصطلاح تعهد طبیعی به کار می رود تعهد طبیعی تعهدی …

پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:تعریف تعهد

تعریف تعهد                                                                                                 تعهد 1- ( مص ل ) بگردن گرفتن کاری را، بعهده گرفتن 2- تیمار داشتن، نگاه داشتن 3- عهد بستن، پیمان بستن 4- ( اِ مص ) تیمار داشت، غمخواری ج تعهدات. ( معین، 1371 ص 1105)  در اصطلاح حقوقی تعهد به معنی رابطه حقوقی بین دو …

پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:انواع قرارداد وکالت   

انواع قرارداد وکالت  قرارداد وکالت به وکالت کتبی و شفاهی تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.             1-4-1-وکالت کتبی وکالت کتبی، وکالتی است که به صورت مکتوب باشد. وکالت کتبی در برابر وکالت شفاهی قرار دارد. و به دو دسته ی وکالت …

مذاکرات قراردادی//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

مذاکرات قراردادی مبحث اول –کلیات مذاکرات قراردادی   تجارت در اقتصاد یکپارچه دنیا طرفین مذاکره­کننده را از فرهنگ­های متفاوت و سنت­های تجاری مختلف  با منافع متفاوت و گستره وسیعی­ از سبک­ها و تجربه­های مذاکراتی کنار هم می­نشاند. هر چند این تنوع غنی بنیانی از اجتماع تجاری پر جنب و جوش …