مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

حل و فصل اختلافات

ببرند.6. قضیه نشنال گریددر این قضیه خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مقرر در ماده (2)3 معاهده آرژانتین – انگلستان به دنبال استفاده از …

حل و فصل اختلافات

کامله‌الوداد مندرج در ماده 3 معاهده سرمایه‌گذاری آلمان – آرژانتین استناد می‌کرد که مقرر می داشت:“1) هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود …

حل و فصل اختلافات

ن متعاهد استناد نماید.دیوان برای توجیه تصمیم خود اشاره به ماده 31 کنوانسیون وین 69 معاهدات می‌کند، این که اثر تفسیر موسع این خواهد بود …