دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام

  موضوع :  نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری  پایان نامه ارشد :   1.1.1.1                        حق انتخاب محل سکونت حق شوهر در تعیین محل سکونت، از لوازم حق تمکین جنسی است؛‌یعنی چون زن موظف به تمکین جنسی کامل در برابر شوهر است، باید از نظر محل سکونت تابع شوهر باشد …

پایان نامه ارشد:مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام

  موضوع :  نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری  پایان نامه ارشد :   حقوق اختصاصی زن و مرد وقتی سخن از خصوصیات تکوینی است و برای هر‌یک از مرد و زن ویژگی خاصی هست، به جهت آنکه تکوین خاستگاه و بستر جریان تشریع است، ضروری است متناسب با این …

تعیین تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام -پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری  پایان نامه ارشد :   تفاوت عین عدالت است قطعاً چهره عالم جسمانی چهره تفاوت‌ها است. وجود تفاوت‌ها بهترین دلیل برای تعامل موجودات با هم و پیدایش جمعیت‌هاست. اگر توانایی همه موجوداتیک‌اندازه بود،‌یک اجتماع دو نفره هم به وجود نمی‌آمد و …

بررسی مبنای تفاوت حقوقی زن ومرد در نظام حقوق اسلام -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری  پایان نامه ارشد :   1.1.1.1                        دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) ظاهراً تساوی و برابری را که غرب در حقوق زن و مرد مطرح می‌کند همان تشابه و‌یکجور بودن است. بنابراین درغرب تساوی و برابری حقوق و وظایف آن‌ها مراد بوده …

پایان نامه رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی گرایش : حقوق ارتباطات عنوان :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علامه طباطبائی (ره) دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و …

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم : تناسب بین دفاع و تجاوز شرط دیگری که برای دفاع بیان شده است، شرط تناسب دفاع با تجاوز می باشد بدین معنا که بین منافع متضاد، یعنی منافعی که در نتیجه حمله به خطر افتاده و منافعی که در راستای دفاع از بین رفته، لازم است تناسب …

مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ضرورت مجازات های بازدارنده مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم …

دانلود تحقیق در مورد نظام عدالت کیفری

بر‌ایراد مذکور، واکنش خانم شاکری گلپایگانی به دیدگاه دلماس مارتی مبنی بر توتالیتر دانستنِ سیاست جنایی اسلامی،‌ایراد دیگری هم دارد. خانم شاکری گلپایگانی ادعا کردهاند که مستندات دلماس مارتی و دیدگاهشان، معطوف به استقرای تاریخی در نظامهای مذهبی در دوران حکومت کلیسا بر اروپا و یا حکومتهای امویان، عباسیان و …

دانلود تحقیق در مورد علوم انسانی اسلامی

دین بر کفّه نگرش دروندینی غالب آمده است. تحول اول در واقع حاکی از بقای اعتبار فرضیه پژوهش است، به‌این معنا که افول مارکسیسم و تجدید حیات لیبرالیسم در عرصه سیطره بر بازار جهانی اندیشهها، تأثیر خود را در فضایی بازسازی فکر دینی در‌ایران نیز نشان میدهد و اما تحول …

تحقیق درمورد منابع معتبر اسلامی

شود، نمییابند. مفاد اصل فوق مشکلات زیادی در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض مییافت که به نوعی قلمروِ آن در رویه قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله ی بعد، آنجا که به بحث ما در …

دانلود تحقیق در مورد علوم انسانی اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، …

تحقیق درمورد شورهای اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، …

تحقیق درمورد علوم انسانی اسلامی

ضعف اصلی فقه جزایی موجود و کل فقه معاملات موجود و گفتمان غالب بر آن، در درجه اول‌این است که‌این فقاهتی ساختارگراست و انعطاف لازم را در مواجهه با موضوعات پیچیده و از آن پیچیدهتر، نظامسازی و سیاستگذاریِ اجتماعی – که سیاستگذاری جناییِ اسلامی/‌ایرانی از حوزههای سیاستگذاریِ اجتماعی است – …

مقاله درباره نظام عدالت کیفری

در‌این پژوهش، راهنمای پژوهشهای بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.5. روش تحقیقروش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشهورزی در دو سطح …

مقاله درباره نظام عدالت کیفری

حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و… پیرامون حقوق‌ایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که میتوان با توجه به مبانی مسلم حقوق‌ایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، «رویکرد واقعگرایانهی اجتماعی- حقوقی» است. البته پذیرش‌این رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از …