مهر ۱, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های کیفیت ادراک شده در بانک¬های صادرات استان گیلان- دانلود متن کامل

مزایای حاصل از وفاداری مشتریان مشتریان وفادار اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمان­ها به دنبال دارند که مهم­ترین آن­ها عبارتند از (مخدومی جوان- کفاشی؛1391): …