آنسیترال

موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه- پایان نامه سایت گنج

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام… مطالعه بیشتر »موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه- پایان نامه سایت گنج

فایل حقوقی : تجاری بودن رابطه ی موضوع رای داوری- پایان نامه سایت گنج

در کنوانسیون نیویورک، ماده ی یک بند سوم به شرطی در مورد رفتار متقابل اشاره می کند، که بر مبنای این شرط هر کشور عضو… مطالعه بیشتر »فایل حقوقی : تجاری بودن رابطه ی موضوع رای داوری- پایان نامه سایت گنج