آگاهی از برند

پایان نامه دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی از برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان

مقدمه انجمن بازاریابی آمریکا برند را اینگونه تعریف می کند : برند عبارت است از یک نام ، واژه ، علامت ،طرح و یا ترکیبی… مطالعه بیشتر »پایان نامه دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی از برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان

پایان نامه سنجش رابطه بین آگاهی از برند با ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان

 عوامل  موثر بر ارزش ویژه برندآنچه در این بخش آورده می شود، برخی از پارامترهای اثرگذار بر ارزش ویژه هر برندی می باشد اما الزاماً… مطالعه بیشتر »پایان نامه سنجش رابطه بین آگاهی از برند با ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان