فایل جدید : 
تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی- پایان نامه سایت گنج

فایل جدید : تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی- پایان نامه سایت گنج

3-1-1- برابری جنسیتی برابری جنسی یا برابری جنسیتی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند، و همه آن­ها از فرصت­های مساوی در جامعه برخوردار می­باشند. هم­چنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت­هاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که بتوان نقاط قوت و ضعف فرد را دید، …

پایان نامه حقوقی :
معیار بزهکاری اقتصادی- دانلود متن کامل

پایان نامه حقوقی : معیار بزهکاری اقتصادی- دانلود متن کامل

  این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.   گفتار 1 معیارهای غیرمستقیم الف- معیار جغرافیایی: بر اساس این معیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده ی شهری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرایم نیز متفاوت است. …