فایل حقوقی :
تعریف حقوقی جرم جعل-جرائم جعل اسناد سجلی- خرید متن کامل

فایل حقوقی : تعریف حقوقی جرم جعل-جرائم جعل اسناد سجلی- خرید متن کامل

قانون گذار درمورد جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده است.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده است.با بررسی از قوانین مذکور می توان عنوان نمود که جرائم اسناد …