پایان نامه بررسی راه‌کارهایی جهت کاهش زمانی پروسه‌ی صدور ضمانتنامه‌های ارزی

  موضوع :  بررسی ضمانت نامه های ارزی پایان نامه ارشد :   اصل استقلال ضمانتنامه‌‌های ارزی به اعتقاد عده‌ای از نویسندگان ضمانتنامه‌‌های بانکی جزء اعتبار نامه‌های تجاری تلقی شده و در نتیجه اصل استقلال اعتبارنامه از قرارداد اصلی و پایه در ضمانتنامه‌‌ها نیز حاکم می‌باشد، به موجب این اصل که با اصل دیگری که […]

Read More

تحلیل آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی-دانلود پایان نامه حقوق

  موضوع :     آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی پایان نامه ارشد : . اجرای دقیق اعتبار اسنادی توسط بانکها (اصل انطباق اسناد)این اصل از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ناشی از رابطه نمایندگی می‌باشد و عبارت از آن است که انجام دستورات و درخواست‌های متقاضی اعتبار که در تقاضای گشایش درج گردیده […]

Read More

دانلود پایان نامه حقوق:میزان تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل برانجام مبادلات داخلی خود تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی

  موضوع :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه ارشد : مقـــدمه الف- طرح مساله این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن […]

Read More

بررسی تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل برانجام مبادلات داخلی خود تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی -دانلود پایان …

  موضوع :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه ارشد : روش تحقیق در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع […]

Read More

مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی-دانلود پایان نامه ارشد

  موضوع :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه ارشد : پرداخت دیداری؛ اگر اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد. ب- ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبارات اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد. ج- پذیره نویسی برات […]

Read More

تعیین مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc-پایان نامه

  موضوع :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه ارشد : اعتبارات اسنادی مدت دار از میان انواع اعتبارات اسنادی آنچه در سالهای اخیر بیشتر در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته اعتبار اسنادی مدت دار است. در این نوع اعتبار براساس توافق فروشنده و خریدار پرداخت مبلغ اعتبار، مدت […]

Read More

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

  موضوع :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه ارشد : چکیده گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن […]

Read More