پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

برخی معتقدند که مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع اجتماعی و حفظ حقوق اجتماع است و جامعه به خاطر حفظ این منافع، به افراد اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسل به قوای انتظامی و استمداد از این قوا ممکن نباشد، در مقام دفاع از نفس و ناموس خود برآیند و […]

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

4 ـ بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه نظریه اجرای حق می باشد.و ـ روش تحقیق روش تحقیق این پایان نامه توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری و تنظیم آن به کتابخانه های معتبر دانشگاهها و مراکز علمی مراجعه شده است و در این رهگذر تا حد […]

Read More