پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

متن کامل در سایت baharfile.com     ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی از آنجائی که قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد ضروری است تا از نظرات فقهاء اسلامی نیز مطلع گردیم لذا به برخی از نظرات اشاره می‌گردد: 4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد …