فایل جدید : 
ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن- پایان نامه ایرانداک

فایل جدید : ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن- پایان نامه ایرانداک

  مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال پیش بینی می شود. علت مالی بودن مجازات ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلاً در جرایم تعزیرات حکومتی ارقام جریمه به 20 …