پایان نامه درباره تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند

  موضوع :  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا پایان نامه ارشد : گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران در این رابطه ، ماده 9 آینن نامه بدواً با تعمیم مفاد قانون به تنظیم اسنادی به جز انتقالات اراضی […]

Read More

پایان نامه ارشد : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران

  موضوع :  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا پایان نامه ارشد : گفتار دوم : آثار اسناد رسمی طبق شق دوم از شقوق سه گانه ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می‏دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در […]

Read More

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران -دانلود پایان نامه حقوق

  موضوع :  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا پایان نامه ارشد : گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران به منظور تأمین حقوق افراد جامعه، تنظیم روابط حقوقی اشخاص و برقراری نظم اجتماعی، ثبت املاک از زمانهای قدیم در […]

Read More

پایان نامه درباره نقش تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و …

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند دوم : معاملات شرطی ( بیع شرط) ماهیت معاملات شرطی ناشی از بیع است با حق خیار برای متعاملین و هر چند در باب خیار شرط ضمن مواد 399، 400 و401 ق.م. به توضیح آن پرداخته است اما فصلی از […]

Read More

تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پایان نامه ارشد

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   گفتار دوم : انواع وثیقه وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم. بند اول : وثیقه دینی وثیقه دینی همان وثیقه ذمّه ای است و […]

Read More

بررسی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-دانلود پایان نامه

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند پنجم : وثیقه اجرای تعهد «تمام یا بخشی از دارایی متعهد است که به خاطر اجرای تعهدات او، از طریق قرارداد یا تصمیم دادگاه و یا به حکم قانون مقیّد گردیده باشد؛ این تعریف به طور لفّ و نشر شامل […]

Read More

پایان نامه حقوق:ارائه تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند هفتم : رهن مکرر هرگاه مالی موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهینه برای بار دیگر آن را برای دین دیگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه […]

Read More

پایان نامه ارشد:شناسایی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :     گفتار چهارم : انواع رهن در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بیش از بیست نوع رهن معرفی شده است اما از میان آنها چند مورد از کابردی بیشتری برخوردار است که ما به هشت مورد […]

Read More

دانلود پایان نامه بررسی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند چهارم : رهن تصرف «عقد رهن ناقل منافع رهینه به مرتهن نیست اما راهن حق دارد منافع آن را به مرتهن تملیک یا واگذار کند. این واگذاری به صورت اباحه منافع به تصرف مرتهن داده می­شود و این را رهن […]

Read More

سنجش تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند هشتم : امکان تعدّد مرتهن راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقۀ دو طلبکار قرار دهد. دراین فرض، دو مسأله اساسی مطرح می‌شود که باید اعمال قواعد عمومی را دربارۀ آنها بررسی کرد :[1] 1- قبض مورد رهن […]

Read More