پایان نامه درباره تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند

پایان نامه درباره تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند

  موضوع :  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا پایان نامه ارشد : گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران در این رابطه ، ماده 9 آینن نامه بدواً با تعمیم مفاد قانون به تنظیم …

Posted in دسته‌بندی نشده
پایان نامه ارشد : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران

پایان نامه ارشد : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران

  موضوع :  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا پایان نامه ارشد : گفتار دوم : آثار اسناد رسمی طبق شق دوم از شقوق سه گانه ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می‏دارد: «همین …

Posted in دسته‌بندی نشده
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران -دانلود پایان نامه حقوق

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران -دانلود پایان نامه حقوق

  موضوع :  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا پایان نامه ارشد : گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران به منظور تأمین حقوق افراد جامعه، تنظیم روابط حقوقی اشخاص و برقراری نظم اجتماعی، ثبت …

Posted in دسته‌بندی نشده
پایان نامه درباره نقش تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و  …

پایان نامه درباره نقش تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و …

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند دوم : معاملات شرطی ( بیع شرط) ماهیت معاملات شرطی ناشی از بیع است با حق خیار برای متعاملین و هر چند در باب خیار شرط ضمن مواد 399، 400 و401 ق.م. به توضیح آن …

Posted in دسته‌بندی نشده
تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پایان نامه ارشد

تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پایان نامه ارشد

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   گفتار دوم : انواع وثیقه وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم. بند اول : وثیقه دینی وثیقه دینی همان …

Posted in دسته‌بندی نشده
بررسی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-دانلود پایان نامه

بررسی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-دانلود پایان نامه

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند پنجم : وثیقه اجرای تعهد «تمام یا بخشی از دارایی متعهد است که به خاطر اجرای تعهدات او، از طریق قرارداد یا تصمیم دادگاه و یا به حکم قانون مقیّد گردیده باشد؛ این تعریف به …

Posted in دسته‌بندی نشده
پایان نامه حقوق:ارائه تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

پایان نامه حقوق:ارائه تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند هفتم : رهن مکرر هرگاه مالی موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهینه برای بار دیگر آن را برای دین دیگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را …

Posted in دسته‌بندی نشده
پایان نامه ارشد:شناسایی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

پایان نامه ارشد:شناسایی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :     گفتار چهارم : انواع رهن در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بیش از بیست نوع رهن معرفی شده است اما از میان آنها چند مورد از کابردی بیشتری برخوردار است …

Posted in دسته‌بندی نشده
دانلود پایان نامه بررسی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

دانلود پایان نامه بررسی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند چهارم : رهن تصرف «عقد رهن ناقل منافع رهینه به مرتهن نیست اما راهن حق دارد منافع آن را به مرتهن تملیک یا واگذار کند. این واگذاری به صورت اباحه منافع به تصرف مرتهن داده …

Posted in دسته‌بندی نشده
سنجش تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

سنجش تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند هشتم : امکان تعدّد مرتهن راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقۀ دو طلبکار قرار دهد. دراین فرض، دو مسأله اساسی مطرح می‌شود که باید اعمال قواعد عمومی را دربارۀ آنها بررسی کرد …

Posted in دسته‌بندی نشده
تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پایان نامه ارشد

تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پایان نامه ارشد

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند چهارم : اقباض مورد رهن قبض در لغت به معنای گرفتن، به دست گرفتن، تنگ کردن، گرفتگی و معنای مخالف بسط   می باشد.[1] و در اصطلاح حقوقی قبض یعنی قرار گرفتن مال مورد معامله تحت …

Posted in دسته‌بندی نشده
بررسی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-پایان نامه ارشد حقوق

بررسی تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند پنجم : عدم ذکر مدت برای رهن رهن از عقودی است که در آن تعیین أجل برای تأدیه دین معنا پیدا نمی کند. به همین سبب فقهای امامیه شرط صحت رهن را دوام آن می …

Posted in دسته‌بندی نشده
پایان نامه درباره نقش نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات  …

پایان نامه درباره نقش نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات …

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند سوم : قابلیت تسلیم داشتن تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف مقابل آمده و مرادف اقباض …

Posted in دسته‌بندی نشده
پایان نامه ارشد حقوق:میزان نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

پایان نامه ارشد حقوق:میزان نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :  رهن دین از دیدگاه حقوقدانان بر مبنای این نظر، وثیقه نهادن اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها، بویژه آنها که فروش ارزش مالیشان به طور مسلم امکان دارد صحیح است، زیرا در دید عرف، …

Posted in دسته‌بندی نشده
تعیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد-پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد-پایان نامه کارشناسی ارشد

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   مقدمه رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت …

Posted in دسته‌بندی نشده