پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

4 ـ بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه نظریه اجرای حق می باشد.و ـ روش تحقیق روش تحقیق این پایان نامه توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری و تنظیم آن به کتابخانه های معتبر دانشگاهها و مراکز علمی مراجعه شده است و در این رهگذر تا حد […]

Read More