پایان نامه سرمایه ارتباطی

پایان نامه سنجش میزان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

.نوع روش تحقیقبا توجه به اینکه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی است لذا نوع تحقیق از نظر هدف،… مطالعه بیشتر »پایان نامه سنجش میزان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در …

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاتعریف (مفهومی و عملیاتی) متغیر ها به قرار زیر است : سرمایه فکری: تعریف مفهومیمجموعه ای از اطلاعات، دارایی های فکری،… مطالعه بیشتر »پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در …

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

. نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعیمدیریت مالی معمولا نقش مرکزی و عمده ای را در واحد انتفاعی ایفاء می کند . وظایف عمده مدیر… مطالعه بیشتر »پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

چکیدههدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می­باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی… مطالعه بیشتر »پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان