دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : وسایل کمک آموزشی

می سازد مخالف بودند در حالی که 55% آنها معتقد بودند که استفاده از مواد کمک آموزشی موجبات شلوغی کلاس را فراهم نمی کند.
همچنین یکی از پیشنهادات این همکاران در زمینه بالا بردن سطح کیفیت مواد کمک آموزشی بود یعنی به گونه ای که دانش آموزان همراه خود معلم با وسایل آزمایش و مواد کمک آموزشی درگیر شوند و خود دست به آزمایش و خطا بزنند.
آنچه از این یافته ها می توان استنباط کرد این است که : معلمین اعتقاد به استفاده از مواد کمک آموزشی در تدریس را دارند اما در این راستا عدم آشنایی معلمان با نحوه استفاده از این مواد و اضطراب از اینکه نتوانند بطور مطلوب از این وسایل استفاده کنند و نتیجه بگیرند موجب شده که از این مواد در امر تدریس استفاده نکنند.
هر سه فرضیه در سطح 1% و 05% به اثبات رسیدند یعنی با درجه اطمینان 95% و 99% این فرضیه ها محتمل هستند.
7-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه نظر معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران .
استاد راهنما : دکتر امان الله قرائی مقدم
محقق : عبدالرسول عباسی کوپایی
سال اجرا : دی ماه 73
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان تهران – شهید مدنی
بیان مسئله : می دانیم هدف نهایی آموزش و پرورش بدست آوردن مقداری اطلاعات حفظ شده نیست بلکه هدف اصلی تربیت فردی است که به علت این آموزش در او تغییری حاصل شود پیشرفت تحصیلی زمانی حاصل می شود که یادگیری بطور عمیق در فرد ایجاد شود و او بتواند برای مدت طولانی مطالب آموخته شده را مجددا یادآوری کند. بنابراین حفظ کردن مطالب یک روش صحیح یادگیری به حساب نمی آید بلکه تجربه را باید بعنوان یادگیری مورد توجه قرار داد. در اینجاست که نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی مشخص می شود. یادگیری یک امر حسی است ضمن اینکه یک امر فکری نیز به شمار می آید.
ارتباط در کلاس یک نوع همبستگی دو جانبه است که بین معلم و شاگرد ایجاد می شود. این همبستگی زمانی برقرار می گردد که آنان بطور موثر با یکدیگر فعالیت کنند و منظور یکدیگر را بفهمند. وسایل کمک آموزشی می توانند حواس شاگردان را بکار گیرند زیرا شاگردان فرصت انجام تجربیات مختلف را بدست خواهند آورد یعنی شاگردان وقتی مطالب را ببینند بشنوند لمس کنند بنویسند بسازند و آزمایش کنند آموزشی بدست خواهد آمد که منجر به یادگیری دائمی و پیشرفت تحصیلی مطلوب خواهد شد و چون حواس یادگیرنده به نحو احسن بکار گرفته شده است و خود او در امور زندگی و آموزندگی نقش فعال داشته است اثر یادگیری بر روی حواس او پا برجاست در این صورت می توان گفت دانش آموز در تحصیل خود پیشرفت داشته است. لذا برای اینکه بدانیم کاربرد وسایل آموزشی چه تاثیری در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و میزان آنرا از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهیم به دنبال پاسخ سوالات زیر می باشیم :
چه تعدادی ازمعلمان و دانش آموزان کاربرد وسایل کمک آموزشی را در زمینه هر یک از دروس موثریا بی تاثیر می دانند ؟
چه تعداد از معلمان و دانش آموزان وجود کلاس مخصوص آزمایشگاه را در یادگیری موثر یا بی تاثیر می دانند ؟
چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان در مورد تهیه وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان و معلمان از درجات خیلی زیاد و زیاد یا متوسط و کم استفاده کرده اند ؟
چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان در مورد تازگی وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان و جلب توجه آنها به درس درجات فوق را بر گزیده اند ؟
به نظر دانش آموزان تا چه میزانی نحوه کار کردن با وسایل کمک آموزشی را می دانند ؟
به نظر دانش آموزان و معلمان آیا فرصت مناسب جهت استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان وجود دارد یا خیر ؟
آیا دانش آموزان بطور انفرادی و مستقل با وسایل کمک آموزشی می توانند کار کنند یا خیر ؟
چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان استفاده از وسایل صوتی و تصویری را در تدریس موثر یا بی اثر می دانند ؟
به نظر معلمان و دانش آموزان گردش علمی به چه میزان در یادگیری می تواند تاثیر داشته باشد ؟
هدفهای تحقیق
در سالهای اخیر به کاربرد وسایل کمک آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی به خصوص در دوره ابتدایی تاکید شده است و درباره فواید آن مطالب متعددی در مجلات رشد تکنولوژی مجلات رشد معلم و کتب دانشگاهی گفته شده است . زیرا شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند چون آموختن از طریق تجربه امکان پذیر است و در مواردی که برخورد مستقیم شاگرد با شیء وجود ندارد تدریس پیچیده تر می شود و هر اندازه شاگردان تجارب بیشتر بدست بیاورند بهتر و با موقعیت بیشتر قادر خواهند بود ادراکات خود را افزایش دهند. بدین منظور می خواهیم دریابیم که به چه میزان وسایل کمک آموزشی در مدرسه وجود دارد ؟ و تا چه اندازه ای از وسایل موجود در مدرسه استفاده می شود ؟ و استفاده از وسایل کمک آموزشی تا چه حدی در پیشبرد اهداف تدریس موثر است ؟
با توجه به اینکه آموزش و پرورش در سراسر ایران بطور گسترده می باشد و تحقیق در این زمینه احتیاج به هزینه زیاد و زمان طولانی دارد لذا ما نمونه کوچکی از این جامعه بزرگ یعنی تعدادی از دانش آموزان و معلمان ابتدایی منطقه 17 تهران را انتخاب کرده ایم تا بتوانیم با راهنمایی استاد گرامی سریعتر و با هزینه کمتر به نتیجه برسیم .
فرضیه های تحقیق
وسایل کمک آموزشی مورد نیاز در مدرسه نیست .
از وسایل موجود در مدرسه استفاده کافی نمی شود.
استفاده از وسایل کمک آموزشی به میزان زیادی در یادگیری تاثیر دارد.
کلاس مخصوص آزمایشگاه در یادگیری موثر است.
دانش آموزان در تهیه وسایل کمک آموزشی دخالت زیادی ندارند.
معلمان در تهیه وسایل کمک آموزشی دخالت زیاد ندارند.
وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان تازگی دارد.
دانش آموزان وقت مناسب جهت استفاده از وسایل کمک آموزشی را ندارند.
دانش آموزان نحوه استفاده و کار کردن با وسایل کمک آموزشی را نمی دانند.
موقع استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم همه دانش آموزان به راحتی نمی توانند ببینند.
دانش آموزان نمی توانند بطور انفرادی و مستقل از وسایل کمک آموزشی خودشان استفاده کنند.
وسایل صوتی و تصویری در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی دارد.
گردش علمی به میزان زیادی در یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.
جامعه آماری : تعدادی از دانش آموزان و معلمان ابتدایی منطقه 17 تهران
روش تحقیق : در این تحقیق در پی نشان دادن و توصیف ارتباط بین کاربرد وسایل کمک آموزشی با یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستیم لذا از روش تحقیق توصیفی استفاده نموده ایم زیرا می خواهیم شرایط موجود و واقعی را گزارش کنیم و با بهره گرفتن از روش های گوناگون به توصیف آن بپردازیم .
بطور خلاصه در این تحقیق ویژگی های زیر مد نظر می باشد:
الف ) جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای ویژه
ب ) شناسایی و بررسی مسائل شرایط و وقایع جاری
ج ) مقایسه و ارزشیابی وقایع
پرسشنامه ای تهیه شد که دارای 23 سوال و از نوع پاسخ گزین بود که پاسخ دهندگان می بایستی با توجه به سوال به یکی از گزینه های خیلی زیاد ،زیاد ، متوسط ، کم پاسخ دهند و برای دانش آموزان و معلمان از یک نوع بود.
روش آماری : برای نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری هم چون گرفتن فراوانی درصد فراوانی و استفاده از جدول فی دو بهره گرفته ایم .
جمع بندی نتایج :
وسایل و مواد آموزشی مورد نیاز برای تدریس هر یک از دروس علوم ،جغرافی ، ریاضی و سایر درسها در حد مورد نیاز در مدارس وجود ندارد بطور متوسط 65% از معلمان و 60% از دانش آموزان به پرسشهایی که در این زمینه شده است اظهار داشته اند که میزان وسایل کمک آموزشی در زمینه هر یک از دروس فوق کم می باشد .
استفاده از وسایل و مواد آموزشی موجود در مدرسه در مورد هر یک از دروس مختلف رضایت بخش نیست . 61% از دانش آموزان و 75% از معلمان به پرسشهایی که در این زمینه شده است اظهار داشته اند که از وسایل کمک آموزشی در زمینه دروس مختلف استفاده نمی شود.
معلمانی که از وسایل کمک آموزشی موجود در مدرسه در زمینه هر یک از دروس مختلف استفاده می کنند تاثیر قابل ملاحظه ای در یادگیری دانش آموزان دارد. بطور متوسط 79% دانش آموزان و 88% از معلمان اظهار داشته اند که استفاده از وسایل کمک آموزشی در زمینه هر یک از دروس تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد.
98% از معلمان و 92% از دانش آموزان اظهار داشته اند که در درسهایی که از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی شود یادگیری دانش آموزان خیلی کم است.
92% از معلمان و 86% از دانش آموزان اظهار می دارند که وجود کلاسهای مخصوص آزمایشگاه تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد زیرا یادگیری علاوه بر شنیدن با دیدن و احتمالا لمس کردن همراه است.
90% از معلمان و 77% از دانش آموزان اظهار داشتند که شرکت دانش آموزان در تهیه وسایل کمک آموزشی به میزان قابل ملاحظه ای در یادگیری آنها موثر است . یعنی دانش آموزانی که وسایل و مواد آموزشی را بعنوان نوعی تکلیف تهیه می کنند، یادگیری آنها در زمینه آنها درس عمیق تر و از ثبات و دوام بیشتری برخوردار است.
84% از معلمان و 57% دانش آموزان معتقدند که معلمان در تهیه وسایل آموزشی دخالت ندارند . می توان چنین نتیجه گرفت که معلمان بر این باورند که وسایل و مواد آموزشی همان چیزی است که در کارخانه ها تولید می شود و در اختیار مدارس قرار می گیرد در حالیکه بسیاری از مفاهیم را می توان توسط وسایلی که با کمک دانش آموزان و معلمان ساخته می شود انتقال داده ها و سطح فراگیری دانش آموزان را به حداکثر ممکن رسانید.
حجم زیاد درسها، تعداد بیش از حد دانش آموزان در هر کلاس، دو شیفته بودن مدارس و … از عوامل مهمی هستند که معلمان همیشه با کمبود وقت مواجه هستند، 80% از معلمان و 74% از دانش آموزان در مورد کمبود فرصت جهت استفاده از وسایل و مواد آموزشی نظر یکسانی دارند.
در درسهایی که از وسایل و مواد آموزشی استفاده می شود به میزان قابل توجهی برای دانش آموزان تازگی دارد و این عامل مهمی است برای تثبیت یادگیری و باعث می شود، درصد مطلوبی توجه دانش آموزان را به درس مربوطه جلب کند. 82% معلمان و 78% دانش آموزان اظهار داشته اند در درسهایی که از وسایل و مواد آموزشی استفاده می شود توجه دانش آموزان خیلی بیشتر به درس جلب می شود نسبت به درسهایی که از وسایل و مواد آموزشی استفاده نمی شود.
68% از معلمان و 61% از دانش آموزان اظهار داشته اند نحوه کار کردن با وسایل و مواد آموزشی موجود در مدرسه را نمی دانند علل این ناتوانایی در استفاده از وسایل عبارتند از :

کمبود وسایل و مواد آموزشی ، فرصت و ساعت درس محدود و کم، تعداد زیاد دانش آموزان در هر کلاس، حجم زیاد درسها و کتابها، با توجه به نکاتی که ذکر شد نه تنها دانش آموزان قادر نخواهند بود از وسایل استفاده کنند بلکه معلمان نیز فرصت استفاده از آنها را ندارند.
استفاده از وسایل صوتی در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی ندارند پاسخ دهندگان در مورد تاثیر استفاده از وسایل صوتی نظر قاطعی نداده اند. 50% از آنها استفاده از وسایل صوتی را در یادگیری موثر دانسته اند. 50% دیگر بی اثر دانسته اند .
70% معلمان و 65% دانش آموزان اظهار داشته اند که کاربرد وسایل تصویری نسبت به وسایل صوتی تا حد زیادی در یادگیری موثر است و یا بعبارتی دیگر میزان تاثیر استفاده از وسایل فوق از نظر معلمان و دانش آموزان خیلی زیاد است.
گردش علمی مثل بازدید از موزه ها و مناظر طبیعی به میزان زیادی در یادگیری دانش آموز موثر است 86 % از معلمان 78 % از دانش آموزان در رابطه با ویژگی فوق اظهار نظر یکسانی داشتند و گردش علمی مورد توجه آنان می باشد .
موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسایل آموزشی که مسئولان بویژه دست اندرکاران آموزش وپرورش می بایستی آنها را مرتفع کنند عبارتند از :
1-تهیه و استفاده از این گونه وسایل مستلزم بودجه قابل توجهی است .
2-فقدان ایمان و تربیت بعضی از معلمان در استفاده از آنها
3-کمبود کادر متخصص در راهنمایی معلمان و تولید مواد
4-در نظر گرفتن زمانی که معلمان برای آماده کردن آنها صرف می کنند .
5-مجهز و آماده نبودن بیشتر کلاسها برای کاربرد آنها .
6-مشکلاتی که حمل و نقل آنها به کلاس درس بوجود می آورد .
7-عدم توجه مسئولان آموزشی درترویج این گونه مواد و وسایل
8-کمبود اینگونه مواد و وسایل نسبت به تعداد شاگردان
9- کارایی نسبی و نه مطلق اینگونه مواد و تجهیزات در تدریس معانی اخلاقی و مجرد
10- برداشت غلط بسیاری از مردم در باره آنها به عنوان وسایل تفریحی و ایجاد تفنن.
8-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
موضوع: بررسی ضرورت و میزان کاربرد رسانه های آموزشی در دوره راهنمایی از نظر معلمان منطقه اشتهارد کرج
استاد راهنما :آقای حمید توبک محقق :حبیب الله حبیبی
سال اجرا :خرداد ماه 76 مرکز آموزشی عالی ضمن خدمت فرهنگیان امیرکبیر
هدف تحقیق :بررسی نظرات معلمان مدارس راهنمایی پسرانه منطقه اشتهارد در مورد ضرورت و میزان کاربرد تکنولوژی آموزشی
اهمیت و ضرورت تحقیق : اهمیت نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان و نحوه استفاده معلمان از آنها و نقش وسایل کمک آموزشی در فرایند تدریس را برای ما روشن می سازد.
فرضیات تحقیق
از دیدگاه معلمان راهنمایی تکنولوژی آموزشی هیچگونه نقشی در یادگیری ندارد.
در مدارس راهنمایی استفاده از تکنولوژی آموزشی در تدریس به شکل مطلوب انجام می گیرد.
استفاده از تکنولوژی آموزشی در دوره راهنمایی هنوز جایگاه خود را به عنوان ابزار مهمی در تدریس پیدا نکرده است.
جامعه آماری و روش نمونه گیری : جامعه آماری در این پژوهش دبیران مقطع راهنمایی منطقه اشتهارد درسال تحصیلی 76-75 می باشند و 50 نفر در 4 مدرسه دوره راهنمایی که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند، تشکیل می دهند.
یافته های تحقیق
این تحقیق توصیفی است یعنی تحقیقی است که با توجه به اطلاعات موجود به توصیف موقعیت ها و وقایع می پردازد. درمورد این گونه تحقیقات می گویند، هدف مطالعات توصیفی جمع آوری اطلاعاتی است که امکان توصیف ویژگی های افراد یا یک فرایند و نهاد تربیتی را فراهم می سازد. توصیف کم و دقیق یک پدیده ماهیتاً موجب توسعه و بهبود درک ما از آن پدیده تربیتی می گردد.
محقق بدین منظور پرسشنامه ای جهت نظر خواهی معلمان مدارس راهنمایی پسرانه منطقه اشتهارد تنظیم نموده و پس از توزیع و جمع آوری آنها اطلاعات لازم را استخراج نموده و به بررسی و تجزیه وتحلیل آن پرداخته است در این راستا بر اساس اطلاعات بدست آمده، به رد یا قبول فرضیه ها دست یافته است. با بررسی اطلاعات و یافته ها در جداول نتایج مشروحه ذیل حاصل می شود:
76% پاسخ دهندگان می گویند وسایل و مواد کمک آموزشی لازم به اندازه ای در مدارس وجود دارد.
52% پاسخ دهندگان معتقدند که وسایل و مواد کمک آموزشی در تدریس بر روی ارزشیابی دانش آموزان موثر است .
68% پاسخ دهندگان معتقدند که وسایل و مواد آموزشی در مدارس به اندازه ای استفاده می شود.
40% مدیران برای استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی همکاری خوبی دارند.
56% معلمین مانع اصلی استفاده از وسایل را کمی وقت نمی دانند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

50% معلمین علت عمده عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از عدم آگاهی نسبت به اهمیت کاربرد آنها و فقدان رسانه های مورد نیاز و کمبود وقت معلمان برای تهیه و بکار گیری آنها می دانند.
58% معلمین با نحوه کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در تدریس تا اندازه ای آشنایی دارند.
64% معلمین بکارگیری مواد و وسائل کمک آموزشی را تا حد خیلی زیاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *