مهر ۷, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه روانشناسی : پایگاه داده ها

جمله مهاجرت های گروهی به شمار رفته است.
مهاجرت فردی: به جابجاییهای افراد به صورت انفرادی، خانواری یا تعدادی از اعضای خانوارها با هم، اطلاق می شود. (زنجانی، 1392، 15). موضوعی که بیشتر مورد توجه این تحقیق قرار دارد، مهاجرت های فردی افغان ها به ایران است، که در یک دهه اخیر، روند آن افزایش یافته و برای بسیاری از خانواده های فقیر افغان، فرستادن یکی از پسران و یا مرد خانه به ایران، جهت تأمین معیشت زندگی، معمولاً رسم گردیده است. یکی از عمده ترین شرایط ایجاد کننده مهاجرت، نگرش مثبت نسبت به آن یا در مرحله بالاتر ایجاد شوق به مهاجرت در میان نیروهای فعال جامعه است که می تواند زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زیادی داشته باشد. بر همین اساس، مهاجرت فردی اکثراً بر حسب انگیزه افراد صورت می گرید. عوامل زیادی وجود دارند که به افراد جامعه انگزه ایجاد می کنند. این عوامل ایجاد کننده ی انگیزه، باعث مهاجرت افراد از یک منطقه به منطقه دیگر می شوند. از جمله ی این عوامل می توان به تحصیلات، انتقال شغلی، عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی و…. اشاره نمود. به صورت عموم عوامل دافعه در کشور مبدأ و عوامل جاذبه در کشور مقصد باعث ایجاد انگیزه در فرد مهاجر می گردد.
2-6-5- مهاجرت بر حسب قانونی و غیر قانونی بودن
مهاجرت قانونی: در این نوع مهاجرت، افراد مهاجر، چه در هنگام ورود به کشور مقصد و چه در زمان خروج از آن، در جهت نظرات و سیاستهای دولتها قرار دارند و بر اساس خواست آنها، تعداد، مدت اقامت و خصوصیات شغلی این گونه مهاجرین معین می شود و فرد مهاجر، دارای مجوز و اقامت رسمی از طرف کشور میزبان است.
مهاجرت غیر قانونی: مهاجرتی که فرد در آن مجوز ورود به یک کشور را ندارد و یا تاریخ مجوز اقامت آن به پایان رسیده است و به صورت قانونی نمی تواند به آن کشور زندگی کند. در مهاجرت غیر قانونی، بیشتر عوامل اقتصادی ـ اجتماعی تأثیرگذار است. امروزه روند مهاجرت غیر قانونی در جهان، بخصوص مهاجرت جوانان به کشورهای توسعه یافته رو به افزایش است. طبق برخی آمارها، صدها هزار مهاجر افغانی که به صورت غیر قانونی در ایران مشغول به کار هستند، از جمله ی این نوع مهاجرت به شمار می روند.
2-6-6- مهاجرت از نگاه حقوقی
این نوع مهاجرت بیشتر بستگی به سیاست کشور میزبان دارد، که در چه صورتی افراد مهاجر را قانونی و در چه صورتی غیر قانونی معرفی نماید. در صورتی که کشور میزبان مرزهای خود را کنترل نماید، افراد مهاجر به صورت قانونی وارد آن کشور می شوند و این افرادی که به صورت قانونی وارد شده و دارای مجوز رسمی اقامت هستند، از لحاظ حقوقی به عنوان مهاجرین قانونی شناخته می شوند. ولی در صورت عدم کنترل مرز، وقتی افراد مهاجر به صورت غیر قانونی وارد آن کشور شدند و از طرف آن کشور نیز برای این افراد مجوز اقامتی صادر نگردیده باشد، از نظر حقوقی، به عنوان مهاجرین غیر قانونی به حساب می روند. همچنین گاهی برخی افراد در کشور مقصد، دارای مجوز قانونی هستند، ولی مجوز آنها به دلایلی (عدم تمدید و….) از طرف کشور میزبان باطل اعلام شده باشد و دیگر برای آنها اجازه ی اقامت در آن کشور داده نشود، در این صورت نیز، این افراد ، از نگاه حقوقی غیر قانونی به حساب می روند. حضور مهاجران در جامعه میزبان، بر حسب قانونی یا غیر قانونی بودن، از نگاه حقوقی به انواع مختلف دسته بندی شده است، که در اینجا به صورت نمودار بیان نموده ایم:
شکل 2-1: انواع مهاجرت از نظر حقوقی
منبع: اندرایس و توماس ،(1998)؛ به نقل از زرقانی و موسوی، 1392، 11.
2-7- تاریخچه مهاجرت افغانستانی ها به ایران
سابقه مهاجرت مردم افغانستان به ایران که در ابتدا عمدتاً ناشی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود، به قرن نوزدهم برمی گردد که همواره به صورت فردی یا گروهی به کشورهای همسایه مهاجرت می کردند. افغان های شیعه طی قرون متمادی برای زیارت به ایران می آمدند. ولی اولین جابجایی دسته جمعی افغان ها به ایران به دهه 1850 میلادی باز می گردد که طی آن 500 خانوار هزاره به ایران مهاجرت کردند و در جم و بخراز ساکن شدند. همچنین در حدود 15000 خانوار افغانی (تقریباً 168000 نفر) طی سال های 1880 تا 1903 در تربت جام استان خراسان مستقر شدند. این تعداد حدود 90 درصد جمعیت محلی را در بر می گرفت(موسوی، 1997: 148؛ محمودیان، 1386: 48؛ محمودیان و دیگران، 2008: 4؛ صفری و دیگران، 2013: 24). اما مهاجرت عمده ی افغان ها به ایران در نتیجه اشغال این کشور توسط شوروی سابق، طی سال های 1358 تا 1368 اتفاق افتاد. در اثر این حمله، حدود 5/2 میلیون افغانی به ایران مهاجرت کردند( کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، 2004: 9). بنابر نوشته جانسون «از زمان تجاوز شوروی به افغانستان، جنگ در آن کشور باعث شد که بیش از 6 میلیون نفر از مردم، از طریق مرزها به ایران یا پاکستان بگریزند. قبل از هجوم آوارگان به ایران 600 هزار افغانی در آنجا کار می‌کردند که در اثر رونق ناشی از ترقی ناگهانی بهای نفت به ایران کشانده شده بودند. آوارگان با استفاده از روابط خود در شهرها و روستاها مستقر شدند و با مردم بومی عجین گشتند؛ … درنهایت احتمالاً دو میلیون و هشتصد هزار آواره در ایران گرد آمده بودند. در حقیقت، سازمان‌های غیر دولتی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به جز از طریق تأمین تعداد محدودی کمک، هیچ ارتباطی با آنها نداشتند، در حالی که دولت ایران به طور کلی مسئولیت آوارگان را به دوش گرفته بود و از آن زمان بیش از یک میلیون نفر به افغانستان مراجعت کردند، بسیاری از آنها نه از روی رغبت بلکه تحت فشار حکومت ایران به افغانستان بازگشتند» (جانسون 1381: 70). بعد از خروج ارتش شوروی از افغانستان در سال 1368 بسیاری از مهاجرین به افغانستان باز گشتند اما این بازگشت، با شروع جنگ و ناآرامی های داخلی متوقف شد. جنگ های داخلی موج جدیدی از مهاجرت افغانها به ایران را موجب شد. مهاجران جدید عمدتاً از شهرها و متعلق به طبقات اجتماعی متوسط و تحصیل کرده بودند. این افراد در ایران تحت عنوان پناهندگان طبقه بندی شدند. با سقوط دولت مرکزی در سال 1371، در حدود 4/1 میلیون افغانی از ایران خارج شدند(جانسون، 1381: 70). موج بعدی مهاجرت افغان ها به ایران بعد از به قدرت رسیدن طالبان طی سال های 1373 تا 1380 اتفاق افتاد. بعد از سقوط طالبان در سال 1380، قراردادی سه جانبه برای بازگشت افغان ها به کشور خود، بین ایران، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل امضا شد. بر اساس داده های طرح آمایش1384 از مهاجرین افغانی در ایران، تا اوایل سال 1385، در حدود 5/1 میلیون مهاجر افغانی به افغانستان باز گشتند.
جدول شماره 2-3: تعداد مهاجرین افغانی در ایران طی سال های 1359 تا 1385 را نشان می دهد.
سال
تعداد
سال
تعداد
1359
200000
1373
1623331
1360
500000
1374
1429038
1361
800000
1375
1414659
1362
1200000
1376
1411759
1363
1500000
1377
1400722
1364
1800000
1378
1325724
1365
2000000
1379
1482000
1366
2221000
1380
1482000
1367
2700000
1381
1104909
1368
2900000
1382
934802
1369
2940000
1383
952802
1370
3000000
1384
1200000
1371
2900000
1385
1210164
1372
2700000
منبع: عباسی و دیگران 2005؛ محمودیان و دیگران، 2008: 5، بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان، سرشماری 1385
از مجموع 1021323 نفر مهاجر افغانی سرشماری شده در طرح آمایش سال 1384، 9/30 درصد در استان تهران، 2/15 درصد در استان خراسان، 13 درصد در استان اصفهان، 4/8 درصد در استان سیستان و بلوچستان، 5/6 درصد در استان فارس، 4/6 درصد در استان قم، 4/6 درصد در استان کرمان و بقیه در سایر استان های کشور سکونت داشتند. حدود 55 درصد از افغان های ساکن ایران متولد افغانستان، 5/44 درصد متولد ایران و بقیه متولد سایر کشورها بودند. از نظر سال ورود به ایران، 3/2 درصد قبل از سال 1357، 4/16 درصد در دوره 1357 تا 1360، 9/23 درصد در دوره 1361 تا 1365، 6/10 درصد طی 1366 تا 1370، 2/12 درصد طی 1371 تا 1375 و 5/34 درصد در دوره 1376 تا 1380 به کشور ایران وارد شدند(عباسی ـ شوازی و دیگران 2005).
مهاجرت افغان ها به ایران در دوره جدید، که بیشتر منشأ اقتصادی ـ اجتماعی داشته است، در واقع اکثراً شامل مهاجران عودت کننده می شود که در اثر عدم امنیت شغلی در افغانستان، دوباره دست به مهاجرت دوره ای زده اند. این مهاجرت دوره ای، برای جوانانی که تا هنوز به خارج از کشور مهاجرت نکرده اند نیز انگیزه ایجاد می کند تا به هر نحوی که شده دست به مهاجرت بزنند. همچنین شیوه زندگی افرادی که مهاجرت نموده اند، نسبت به خانواده های که اصلاً مهاجرت نکرده و با زندگی شهری آشنایی ندارند، متفاوت بوده که این اختلاف سطح زندگی نیز در میان خانواده های فقیر روستایی انگیزه ایجاد می کند تا یکی از پسران خود را حتی به صورت غیر قانونی هم که شده به ایران بفرستند.
2-8- آمار پناهندگان افغانستان در ایران بر اساس سطح تحصیلات و اشتغال
اطلاعاتی که راجع به جمعیت پناهندگان رسمی در ایران، از طرف اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران تهیه گردیده است که پیمایش اجرا شده در سال 1382 موسوم به طرح آمایش و پایگاه داده های بازگشت پناهندگان ـ به نوبه خود بر اساس اطلاعات دولت گرفته شده است. در این طرح، مهاجرین افغانی را که به عنوان پناهنده رسمی در ایران هستند، از نظر تحصیلات و شغل آنها، مورد بررسی قرار داده اند:
جدول شماره 2- 4: تعداد پناهندگان افغانی بر حسب تحصیلات در سال 1381
میزان تحصیلات
تعداد
بی سواد
440923
سواد خواندن و نوشتن
157076
دبستان (ابتدایی)
117876
راهنمایی
50709
دبیرستان
30720
دیپلم
3366
فوق دیپلم
2461
غیره
2132
حوزوی
1443
دانشجو
776
فوق لیسانس
649
دکترا
151
فوق تخصص
16
کل
808298
منبع: علاءالدینی و یحیی امامی، 1384: 176، بر اساس آمار اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران(1383)
بر اساس جدول شماره 4، از مجموع 808298 نفر اتباع افغانی در ایران،440923 نفر (حدود 52 درصد ) آنها بی سواد و متباقی آنها حدود 48 درصد، از سطح خواندن و نوشتن تا سطح فوق تخصص قرار داشتند، که 157076 نفر در سطح خواندن و نوشتن، 117876 نفر در سطح دبستان(ابتدایی)، 50709 نفر در سطح راهنمایی، 30720 نفر در سطح دبیرستان، 3366 نفر در سطح دیپلم، 2461 نفر فوق دیپلم، 1443 نفر در بخش های حوزوی، 776 نفر دانشجو، 649 نفر فوق لیسانس، 151 نفر دکترا، و 16 نفر در سطح فوق تخصص قرار داشتند. در این چند سال اخیر درصد دانشجویان افغانی در ایران به مراتب بیشتر از چند برابر آمار ذکر شده است.
جدول 2-5: تعداد افغان ها بر حسب تحصیلات (مقیم ایران و بازگردانده شده)
مورخ دی ماه 1382
بین دی ماه 1382 و آبان ماه 1383
تحصیلات
تعداد
تحصیلات
تعداد
بی سواد
327342
بی سواد
242192
سواد خواندن و نوشتن
123481
سواد خواندن و نشوتن
23116
ابتدایی
88575
اتمام دوره ابتدایی
19947
راهنمایی
35588
در حال گذراندن دوره ابتدایی
52446
دبیرستان
18815
دارای تحصیلات حوزوی
223
دانشگاه
1369
در حال گذراندن دوره های حوزوی
1241
دارای مدرک لیسانس
1749
اتمام دبیرستان
7807

دارای مدرک فوق لیسانس
318
در حال گذراندن دوره دبیرستان
318
دارای مدرک دکترا
68
دارای مدرک دانشگاهی
1349
فوق دکترا / تخصص
19
در حال گذراندن دوره های دانشگاهی
501
دانشجو
506
اتمام دوره های آموزشی فنی و حرفه ای
79
مطالعات حوزوی
1573
در حال گذراندن دوره های آموزشی فنی و حرفه ای
89
جمع
599403
غیره
73
جمع
368962
مأخذ: علاءالدینی و یحیی امامی. (1384: 177). بر اساس جدول ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از پایگاه داده های آمایش و بازگشت پناهندگان.
جدول شماره 2- 6: افغان های ساکن ایران بر حسب تیپ شغلی در سال 1381
شغل
تعداد
درصد
کارگر ساده
398010
22/68
غیره
51592
84/8

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگهبان حیوانات/ چوپان/ کشاورز
32896
63/5
بنّا (گچ کار)
13232
27/2
خیاط
11660
00/2
ساختمان ساز
9284
59/1
بیکار
7127
22/1
نگهبان
7090
22/1

کفاش
6983
20/1
مقنی
5634
97/0
شبگرد
4638
79/0
جوشکار
4485
77/0
کارگر کوره آجرپزی
4256
73/0
کارگر جاده سازی
3914
67/0
مغازه دار
3697
63/0
شنگ کار
3632
62/0
نجار
2982
51/0
راننده
1887
32/0
سرایدار
1814
31/0
دستفروش
1500
26/0
بنای ماهر
1494
26/0
بنای اجرکش
1448
25/0
کارگر بقالی
1405
24/0
دانش اموز
1381
24/0
مکانیک خودرو
1380
24/0
کل
583421
00/100
منبع: علاءالدینی و یحیی امامی. (1384: 179)، بر اساس آمار اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران.
جدول شماره2-7: افغان های بازگردانده شده بر حسب تیپ شغلی (بین دی ماه 1382 و آبان 1383)
شغل
تعداد
درصد
ذکر نشده یا موضوعیت نداشته است
193412
42/52
خدمتکار خانه بدون مزد
65995
89/17
کارگر غیر ماهر
37674
21/10
کارگر بخش ساختمان (عمومی)
20430
54/5
کسب و کار (غیر از مواد خوراکی)
12806
47/3
کارگر زراعی
9792
65/2
غیره
8667
35/2
کشاورز
4193
14/1
بنا
2411
65/0
قالی باف
1764
48/0
کسب و کار (مواد خوراکی)
1385
38/0
راننده
1364
37/0
خدمات اداری (دولتی)
1230
33/0
مکانیک / مهندسی
1061
29/0
امنیتی / نظامی
982
27/0
آموزش
833
23/0
خدمتکار خانه با مزد
801
22/0
نجار
796
22/0
صنایع دستی
621
17/0
چوپان
430
12/0
امور دینی
382
10/0
امنیتی / غیر نظامی
343
09/0
برق / مهندسی
306
08/0
کشاورزی (عمومی)
245
07/0
صاحب کسب و کار
209
06/0
امور اداری (غیر دولتی)
205
06/0
صاحب مغازه
191
05/0
پرستار
82
02/0
لوله کش
77
02/0
غیره، پزشکی
73
02/0
کامپیوتر/ مهندسی
59
02/0
مهندسی عمران
50
01/0
پیراپزشک
41
01/0
امور حقوقی
15
01/0
جمع
368962
00/100
مأخذ: علاءالدینی و یحیی امامی. (1384: 181-180) بر اساس جدول ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل.
جدول شماره 2-8: پناهندگان افغان بر حسب تیپ شغلی (11/9/ 1383)
تیپ شغلی
تعداد
درصد
کارگر ساده
210739
22/63
کارگر ماهر
33793
14/10
کارگر نگهداری مزرعه / حیوان
21505
45/6
کارگر نیمه ماهر
19154
75/5
کارگر متفرقه
14120
24/4
صاحب تولیدی / خرده فروشی کوچک
9591
88/2
کارگر