مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

منابع و ماخذ مقاله گروه های اجتماعی

می‌گردد.
تبلیغات دستگاه های مختلف از جمله وزارت مسکن در سال 1390، به‌صورت گزارش صداوسیما حتی مورد انتقاد بخشهای خبری این سازمان نیز قرار گرفت.
با این وجود در سطح جهانی سوء استفاده بخش های اقتصادی و دستگاه های صاحب قدرت از رسانه برای تبلیغات غیرمستقیم و نامتعارف با تدوین قوانین و استانداردهای دقیق چه در رادیو تلویزیون دولتی و چه در رسانه خصوصی ممنوع گردیده است.
از جمله قانون کمیسیون مستقل تلویزیونی (ITC) در انگلستان در باب معیارها و نحوه عمل تبلیغات، از لحاظ توجه و پیشبینی جنبههای مختلف این مسئله، شایسته تأمل و توجه جدی است و میتواند نمونهای سودمند جهت تنظیم چنین قوانینی در کشور ما باشد.
“در این قانون بر تمایز تبلیغ وبرنامه تاکید دارد و استفاده از رپرتاژ آگهی با تبلیغات غیرمستقیم و استفاده محتوایی از برنامه ها برای تبلیغات ممنوع است. اما متاسفانه اصل تمایز میان تبلیغات از برنامهها در بسیاری از مواقع توسط سازمان صداوسیما رعایت نمی‌شود.
همچنین بر تمایز عوامل تبلیغ وبرنامه تاکید کرده است که براساس آن چهره و صدای اشخاصی که معمولا در بخشهای خبری یا سایر برنامهها ظاهر میشوند نباید در تبلیغات استفاده شود ، متأسفانه این نکات نیز در ایران رعایت نمی‌شود و مجریان برنامههای عادی تلویزیونی و رادیویی غالبا در آگهیهای بازرگانه به ویژه از طریق صدایشان حضور دارند و تعدادی از مجریان مشهور نیز در عرصه تبلیغات بازرگانی فعالیت اقتصادی دارند.
خودآگاه بودن تبلیغ وممنوعیت استفاده از تکنیکهای فنی برای اثر گذاری ناخودآگاه و بی اراده بر ذهن مخاطب از دیگر ویژگیهای ضروری تبلیغات در نظام رادیو تلویزیونی انگلستان محسوب می شود”(حسینی پاکدهی،1382،532)
همانگونه که ذکر شد در نظام انحصاری رادیو تلویزیونی فعلی ایران هیچ یک از ویژگیهای اصلی فوق که در تبلیغات رادیو – تلویزیونی انگلستان در جهت جلوگیری از پیامدهای مخرب فرهنگی برمخاطب طراحی شده ، پیش بینی نگریده است.
در مجموع می توان گفت که هیچ یک از موانع موجود در مسیر تشکیل رادیو تلویزیون خصوصی در کشور دارای دلایل منطقی و مبتنی بر دلائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی نبوده و وضعیت انحصار موجود صرفا حاصل تجربه و تدبیر مسئولان وقت در دهه های گذشته بوده است و کلیه نگرانی و آسیب های احتمالی با اتکا به روش های عقلایی و تجربیات دیگر جوامع قابل رفع می باشد.
8-2- تئوریهای تکثر وانحصار در نظام رسانه ای
در رابطه با نظام رسانه ای ساختار حاکم بر صنعت ارتباطات تاکنون مطالعات فراوانی به‌صورت بررسی یک مدل خاص ویا مطالعات تطبیقی میان الگوهای مختلف نظام ارتباطات صورت گرفته است.
یکی از موضوعات مهم در نظریات ارائه شده ساختارمالکیت و پذیرش یا نفی انحصار در نظام رسانه ای است .
ضرورت تکثر رسانه ای در کارآمدی ارتباطات
ارتباط میان تکثر در مالکیت ومدیریت رسانه ها،با کارآمدی وپویایی جامعه واعتمادافکارعمومی به حاکمیت مورد توجه بسیاری از صاحب نظران حوزه ارتباطات قرار گرفته است.
از نگاه کازنو انحصار رسانه ای ممکن است به پیچیدگی و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به حاکمیت منجر گردد چرا که نقش نظارت رسانه ها در مدل انحصاری به خوبی ایفا نمی گردد.
با نگاهی به نظریات حوزه ارتباطات درمی یابیم که “در جوامع کنونی، رسانه‎ها و وسایل ارتباط جمعی نقشی اساسی در نظارت اجتماعی یافته‎اند و این نظارت، بیش از پیش از حالت فردی خارج شده است و توجه به افکار عمومی در این زمینه اهمیت زیادی یافته است. به ویژه در کشورهایی که انحصار وسایل ارتباط جمعی در اختیار دولت است، شناخت افکار عمومی و واکنش مردم در برابر پیامها از اهمیت خاصی برخوردار است”(کازنو، 1367).
در دو دهه اخیر، برخی اندیشمندان همچون پائولو فریره به مقابله با انحصار پرداخته‎اند و نشان داده‎اند که ارتباطات برای مؤثر واقع شدن باید به طور نهادی با فراگردهایی همچون«هشیار سازی»،«سازمان دهی»،«سیاسی‎گری» و«تکنیک دهی» ترکیب شوند. “این امر تنها در کشورهایی امکان‎پذیر است که از یک الگوی ارتباطی مبتنی بر مشارکت عمومی در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی وتکثر پیروی نمایند”(معتمد نژاد، 1368،36)، موضوعی که بدون وجود یک نظام ارتباطی متکثر ممکن نخواهد بود.
اگرچه در دهه های گذشته دیدگاه هایی با محوریت گروه های اجتماعی از تضعیف نقش رسانه ها در هدایت افکار عمومی سخن می گفتند اما در عمل به نظر می‌رسد که گروه‌های اجتماعی نیز تحت تاثیر رسانه های خاص هستند. و تاثیرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی از نظر عمق و برد کاهش نیافته است.
“پل لازارسفلد معتقد بود که گروه‎های اجتماعی مثل خانواده، اداره، کارخانه انجمن یا حزب در انتقال پیامهای ارتباطی به افراد، نقش واسطه را به عهده دارند. به همین سبب اغلب در زمنیه پرورش و گسترش افکار عمومی و جهت گیریهای سیاسی و انتخاباتی، از نفوذ «رهبران عقاید» بر افراد معمولی سخن به میان می‎آید. با توجه به نقش گروه های اجتماعی در چگونگی انتقال پیامهای ارتباطی، برخی از دانشمندان معاصر علوم ارتباطات مانند دنیس مک کوئل عقیده دارند که وجود توده، تمام تأثیرات گروه های اجتماعی را بر افراد خنثی می‎کند زیرا گروه های اجتماعی خود در واقع جزء نظام ارتباطات توده‎ای می‎باشند”(معتمد نژاد،1371، 19)
بنابراین رسانه های جمعی وبا مخاطب انبوه عملا نقش بسیارموثرتری از گروه های اجتماعی بر افکار عموم
ی دارند و همان گونه که رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی عنوان کرده اند موثرترین فرآیند کنترل قدرت از طریق رسانه برای مردم ممکن می باشد.
با توجه به امکان نظارت و اظهار نظر افراد در مورد کارهای دولت که از طریق کسب اطلاعات و دقت در محیط پیرامون(به ویژه از طریق رسانه‎ها) حاصل می‎شود، جریان اداره‌ کشور دستخوش تغییراتی می‎شود. “در چنین شرایطی حکومت برای جلب اعتماد مردم ناچار است به افکار عمومی تکیه کند و تحت حمایت این نیروی نامرئی اعمال قدرت نماید. رهبران گروه های اجتماعی نیز خواه برای پیروان و خواه برای استفاده از مردم در جهت مصالح خود باید به افکار عمومی توجه کنند. زیرا عدم توجه به آن، سبب بی‎اعتمادی می‎گردد. نقش مهم افکار عمومی در جوامع توده‎وار کنونی، ‌اهمیت و ضرورت وسایل ارتباطی و خبری توده‎گیر را نیز به خوبی روشن و آشکار می‎سازد” (آشنا،رضی، 1386) این فرآیند تنها در شرایطی ممکن است که رسانه ها از حداقل استقلال حرفه ای و مالکیتی برخوردار باشند.
در جوامع امروزی، انتشار مداوم و منظم اخبار و افکار در میان تمام افراد جامعه باید در جهت افقی صورت گیرد تا هر فرد بتواند در شرایط مشابه دیگران از رویدادهای زندگی اجتماعی مطلع شود و روش زندگی شخصی خود را با آن تطبیق دهد. اما انتشار اخبار و افکار بین افراد و دولت باید به طور عمودی و دو جهتی یعنی از بالا به پایین(دستورهای حکومت کنندگان به حکومت شوندگان) و از پایین به بالا(پیشنهادهای حکومت شوندگان به حکومت کنندگان) صورت پذیرد تا ارتباط دولت و افکار عمومی حفظ شود و تصمیمات دولتی با خواستهای عمومی هماهنگ گردد.
وسایل ارتباطی، انتشاری و خبری معاصر را می‎توان از عوامل مهم گسترش اندیشه دموکراسی در جوامع توده‎وار کنونی شناخت و طبیعی است که نظام اطلاع‌رسانی دوسویه جز با تکثر رسانه‌ای از نظر مالکیت و مدیریت محقق نخواهد شد.
2-8-2- نظریه پردازی درباره نظام رسانه ها
پس از پایان جنگ جهانی دوم ورود تلویزیون به عرصه رسانه‌های انبوه، نظریات گوناگونی از سوی محققان ارتباطات درباره نظام رسانه‌ای وارتباط آن با نظام های سیاسی وایدئولوژیک وبه‌طور کلی ساخت قدرت ارائه شده است.
در میان انبوه این نظریات مدل ارائه شده توسط سیبرت وهمکارانش در دانشگاه ایلی نوی که در سال 1956 در چارچوب یک طرح مطالعاتی مربوط به شورا ملی کلیساها در ایالات متحده آمریکا انجام شد، همچنان پس از گذشت حدود دوسوم قرن معتبرترین نظریه محسوب می شود.
فرد سیبرت بهمراه تئودور پیرسن و ویبلر شرام در کتاب کوچک خود با عنوان “چهار نظریه رسانه ای”، صاحب‌نظران وپژوهشگران پس از خود را آنچنان تحت تاثیر قرار دادند که پس از گذشت نیم قرن از انتشار نخستین نظریات نقادانه و تکمیلی درباره مدل سیبرت، “هنوز این نظریه با وجود انتشار دهها مدل توسعه یافته وتکمیلی ، همچنان به‌عنوان مبنای تحلیل نظام های رسانه ای محسوب می شود”(افروغ،1387، 58).
نظریه سیبرت وهمکارانش بهمراه هفت نظریه برگزیده که برای تکمیل وتوسعه مدل چهارگانه وی از سوی صاحب نظران برجسته در نیم قرن اخیر ارائه شده است در پیوست تحقیق بررسی گردیده است
9-2- نظامهای رایج رادیو- تلویزیونی در جهان
امروزه دو نظام رادیو – تلویزیون خدمت عمومی و رادیو تلویزیون متکثر از رایج ترین انواع رسانه های دیداری – شنیداری محسوب می شوند.
1-9-2- رادیو تلویزیون خدمت عمومی
با گذشت شش دهه از آغاز فعالیت رادیو تلویزیون تجاری در جهان پس از جنگ جهانی دوم وبررسی آثار وپیامدهای حاصل از اینگونه رسانه‌ها، انتقادات متعددی در رابطه با رسانه تجاری ومتعلق به بخش خصوصی عمدتا توسط صاحب نظران مکتب انتقادی مطرح گردیده است. تسلط سرمایه داران برفرهنگ عمومی ، به انحطاط کشیده شدن ارزشها به‌دلیل کسب سود بیشتر وخطر نابودی هنر فاخر وسنت های جامعه به‌دلیل فقدان توجیه اقتصادی از این جمله است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این شرایط مدل تلویزیون عمومی که با بودجه دولتی اداره شده ونقش پوشش دادن به نقاط بحرانی حاصل از عملکرد تلویزیون خصوصی را برعهده دارد یکی از راه های جبران کاستی های نظام تلویزیون تجاری است.
تعریف تلویزیون خدمت عمومی
ایده رادیو تلویزیون خدمت عمومی مشتمل بر هشت اصل است: جامعیت جغرافیایی تهیه و پذیرش؛ با هدف تهیه و تدارک برای همه سلیقهها و منافع؛ گردآوری و فراهمسازی برای اقلیتها؛ دارا بودن ارتباط با هویت ملی و جمعی؛ حفظ استقلال رادیو تلویزیون از دولت و منافع به دست آمده؛ دارا بودن برخی عناصر پشتوانه مالی مستقیم به وسیله همگان (البته نه فقط از طریق تبلیغاتکنندگان)؛ تشویق و تقویت و رقابت در برنامهها و نه تنها برای مخاطبان؛
مک کوئیل نکات اساسی ایده رادیو تلویزیون خدمت عمومی را به صورت زیر مطرح کرده است:
خدمات کلی یا جامع
تنوع

استقلال در تحریریه و پخش
مسئولیت اجتماعی و جوابگویی
کیفیت و هویت فرهنگی
تأمین مالی عمومی و یا اداره غیرانتفاعی
“جامعیت جغرافیایی: برنامههای رادیو تلویزیون باید که برای کل جمعیت (همه مردم) در دسترس و سودمند باشد.
جامعیت جذابیت: برنامههای رادیو تلویزیون باید برای همه علاقه ها و سلیقهها تهیه و فراهم شود.
جامعیت در پرداخت: یک ابزار مهم موسسات رادیو تلویزیون میباید برای آزادگذاری برنامهسازان ترجیحا نسبت به محدودسازی آنها طراحی شود
جامعیت گروهی: اقلیتها، مخصوصا اقلیتهای آسیبدیده و دارای وضع نامساعد، باید برنامههای تدارک دیده شده ویژهای را دریافت کنند.
جامعیت ملی:موسسات رادیو تلویزیونی باید وابستگی خاص خود را با مفهوم جامعه و هویت ملی شناسایی کنند.
استقلال: رادیو تلویزیون باید از همه منافع طبقاتی یا گروه های ذینفع و به طور خاص، از همه منافعی که حکومت روز (بر سر کار) در آنها ذینفع است، جدا و به دور باشد”(Mc Qail,1992,123).
ضرورت حفظ تلویزیون عمومی
از زمانی که گزارش کمیسیون کارنگی درباره ارتباط تلویزیون عمومی با آینده آموزش، در سال 1967 منتشر شد، و در آن بر تعامل میان تلویزیون و فرآیند دمکراتیک تأکید کرده بود این بحث مطرح است، البته فراتر از مباحثی که به رابطه میان دموکراسی و تلویزیون می‌پردازند و بر نقش تلویزیون خصوصی در آزادی و دموکراسی تأکید دارد، تحقیقات نشان می‌دهد که رابطه غیررسمی میان دولت‌ها و تلویزیون‌های خصوصی بر جهت‌گیری آن‌ها اثر می‌گذارد.
“یورگن هابرماس، تأکید دارد که رسانه می‌تواند دموکراسی را با کمک به خلق یک حوزه عمومی باز حفظ کند، حوزه عمومی دقیقاً ابزاری مفید و ضروری برای سلامت دموکراتی و توانایی شهروندی است.
بنابراین ظرفیت کمک تلویزیون به دموکراسی، زمینه مشارکت در زندگی اجتماعی را مهیا می‌کند.
دو راه برای پاسخ‌گویی تلویزیون عمومی به محیط جدید تلویزیونی وجود دارد:
راه نخست: پیروی از مدل باز است و تلویزیون عمومی می‌تواند برای خود هدف‌گذاری تجاری انجام دهد و در رقابت وارد شود که این مدل در اروپا انجام شده است. در این سناریو تلویزیون عمومی، در صورتی باقی می‌ماند که بتواند بیننده خود را حفظ کند و منابع مالی غیردولتی را از طریق تبلیغات جذب کند و این مدل ارتباطی با حفظ دموکراسی و حوزه عمومی ندارد و تنها توانمندی تجاری را نمایش می‌دهد.
راه دوم: برای تلویزیون عمومی، ‌مباحث بسیاری درباره دموکراسی و حوزه عمومی طرح می‌شود و این تلویزیون به شفاف‌سازی بهتر کمک می‌کند و جایگزینی برای تلویزیون‌های تجاری است.
مسیر کلیدی برای حرکت تلویزیون عمومی به سوی مدل شهروند محوری بیشتر: حفظ تعهد به تنوع،‌و تأکید بر تداوم چندفرهنگی به عنوان رسالت مهم تلویزیون عمومی”( 1999 ، (Hoynes.
موفق ترین نمونه رادیو تلویزیون خدمت عمومی
در اکثر متون ومقالات حوزه ارتباطات و رسانه، مجموعه سخن پراکنی رسمی برتانیا به‌عنوان موفق ترین نمونه ومدل کلاسیک رسانه خدمت عمومی مورد اشاره قرار می گیرد.

 
 
گرچه تکرار مدل بی بی سی حتی در کشورهای غربی وبا ویژگی های مشابه انگلستان نیز عمدتا اتفاق نیافتاده است اما برای پی بردن به زمینه های موفقیت این رسانه توجه به سابقه فرهنگی برتانیا که قریب به هفت قرن پیش شاهد ظهور صنعت چاپ ورسانه در این کشور بود وفرهنگ نهادینه شده مطبوعات که فعالیت آن در بریتانیا به بیش از 400 سال می رسد ضروری است، فقدان قدرت متمرکز در این کشور که در سده های اخیر موجب متعادل شدن کلیه مراکز قدرت مانند خاندان سلطنتی، دولت، مجلس عوام ومجلس اعیان این کشور به وسیله سایر مراکز قدرت شده است موجب ایجاد امنیت وثبات در عرصه مطبوعات گردیده است.
بی.بی.سی با عنوان کمپانی سخنپراکنی انگلستان در سال 1922، با همکاری شش تولید کننده عمده بیسیم آغاز کرد. به عنوان یک شرکت انحصاری خصوصی، از طریق پرداخت حق امتیاز توسط مالکان دستگاه های بیسیم و همکاریهای ایجاد شده به وسیله سازندگان دستگاه ها تأمین مالی میشد.
تا پایان جنگ جهانی دوم دیدگاه پدرسالانه رادیو – تلویزیون خدمت عمومی، ادامه یافت. و بی.بی.سی ، نخستین شبکه تلویزیونی منظم بود که در 1936 آغاز بکار کرد. از آن زمان تاکنون بی بی سی ، اولین وموفق ترین رسانه خدمت عمومی در جهان محسوب می گردد و با وجود موج گسترده خصوی سازی و کوچک سازی دولت در سه دهه اخیر ، این سازمان مستقل عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کند بر ابعاد و قدرت خود افزوده است.
10-2- سیاست انحصار زدایی در صنعت رادیو تلویزیون
در ادبیات جهانی به فرآیند لغو انحصار و آزاد سازی فعالیت در صنعت( Deleguration ) اطلاق می شود که به عنوان معادل آن، سیاست انحصار زدایی در این تحقیق برای این واژه برگزیده شده است.
1-10-2 – تعریف خصوصیسازی و انحصار زدایی
خصوصیسازی نیز مبتنی بر این ایده است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور میسازد تا عملکرد کارآتری نسبت به بخش عمومی (دولتی) داشته باشند.
بیس لی و لیتل چایلد، خصوصیسازی را وسیلهای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار تعریف میکنند و