همکاران،۱۳۹۰)

متن کامل در سایت    40y.ir

به منظور ارتقا ی سطح دانش فناور ی اطلاعات و ارتباطات در روستا ها،طبق اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی که در آذر ماه ۱۳۷۲ به امضا ی ۱۴۰ کشور جهان از جمله ایران رسید، قرار است تا پا یان سال ۲۰۱۵ تمام روستاهای عضو جامه اطلاعاتی- از جمله ایران – به اینترنت و امکانات دسترسی به اطلاعات مجهز شوند.از آنجا که روستاها ی کشور بیش از ۵۰ درصد از پهنه جغرافیایی و ۳۵ در صد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده اند ، در سال ها ی اخیر موضوع آموزش و توانمند ساز ی آنها از طریق دستیابی به اطلاعات ونحوه بهره بردار ی از آن ،به و یژه در میان برنامه ر یزان و سیاستگذاران حیطه روستا یی مورد توجه قرار گرفته است . اطلاعات و ارتباطات فقط یکی از نیازهای روستا و توسعه است و به عنوان کاتالیزور توسعه را سریعتر بر بهره وری و کارایی مدیران روستایی تأثیر دارد، لیکن ICT فراهم می آورد.باید توجه داشت علاوه بر اینکه بر مدیران روستایی آثار مفید دیگری را برای روستاها به همراه دارد ICT حائز اهمیت است توجه شود که تأثیرکه با عنایت به نقطه نظرات کارشناسی و یافته های تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود.(جلالی،۱۳۸۵)

۲-۹-۱-مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT
فناوری نقش بسیار مهمی در شکوفایی وارتقای روستاییان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وبرای مردم کم درآمد و ک شاورزان و دامدارانی ICT … دارد. سوالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که کسانی که در روستا زندگی می کنند، چه اهمیت و کاربردی می تواند داشته باشد؟ در حالی که توسعه این فناوری درروستاها در ابتدای کار است.باتوجه به اینکه بخش عظیمی از نیروهای مولد در روستاها زندگی می کنند . خدمات رسانی دولت به این بخش از توزیع عادلانه ای برخوردار نیست و روستاییان نسبت به شهرنشینان سهم کمتری در برنامه ها ی توسعه دارند. این امر یکی از مهمترین دلایل مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها به منظور دسترسی به امکانات است.همانطور که تلفن در تمامی پیشرفتهای ا قتصادی سهیم بوده است، دسترسی به اینترنت نیز گام و مسیرجدیدی را در این مقوله مطرح نموده است . کشاورزان بدلیل دوری مسافت و نداشتن اطلاعات کافی و دقیق ازقیمت محصولات، می توانند با دسترسی به اینترنت از قیمت محصولات آگاه شوند . فناوری اطلاعات وارتیاطات در توسعه روستاها از جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بحث می باشد . با ایجاد آموزش از راه دورمی توان در سطوح مختلف تحصیلی از مشکلات آموزشی روستائیان آگاه و در جهت رفع آن اقدام نمود . درفرایند دراز مدت با فراهم شدن آموزش مجازی، سطح تحصیلات روستائیان بالا رفته و ن یروهای متخصص موردنیاز روستاها از میان نخبگان روستایی تربیت شده و فرصتهای شغلی در زمینه های مختلف برای روستاییان فراهم می شود . به تبع آن معضلاتی نظیر سیل مهاجرت روستاییان، بیکاری و نظایر آن در روستاها ریشه کن می گردد.از لحاظ بهداشتی نیز اینترنت نقش بسزایی در آگاهی و آموزش روستاییان ایفا می کند. به عنوان مثال در بیماری سندرم شدید تنفسی موسوم به سارس در چین در سال گذشته اولین منبع اطلاع رسانی وپیشگیری شبکه های توسط شبکه های بهداشتی و دامپزشکی روستایی می ۱انلاین محلی و اینترنت بودند. با ایجاد کلینک های توان سطح آگاهی های بهداشتی را در جوامع روستایی بالا برد.فن آوری های اطلاعاتی می توانند افراد محروم و دور از دسترس کشاورزان خرده پا، جوامع روستایی وحاشیه نشین های شهری را در تمام کشورها، اعم از پیشرفته و توسعه نیافته، به طور نسبتاً یکسانی تحت پوشش قرار ده ند. همچنین از طریق رساندن اطلاعات فنی برای تمامی بهره برداران کشاروزی می توان امکان کاربرد توصیه های فنی و فنآوری های زراعی را در بین تعداد بیشتری از آنها ایجاد نمود.(خیری،۱۳۸۲)
افزون بر این فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی نقش موثری در افزایش بازده اقتصادی تو لید توسط مدیران روستائی خواهد داشت._رضوانی،۱۳۸۷)

۲-۹-۲-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات
ترویج کشاورزی بعنوان عامل دست اندرکار و عهده دار بخشی از فرایند مدیریت روستایی جایگاه ویژه ای در این مقوله دارد .سازمان های ترویج نقش کلیدی در میانجیگری بین تکنولوژی های ارتباطاتی، فراهم کنندگان تکنولوژیها و خدمات و گروه های مخاطبین دارند . در ایفای این نقش آنها باید به مناسب بودن تکنولوژی های مختلف، قابلیت دسترسی به تکنولوژی های در روستاها و نواحی دور، تطبیق موضوعات مربوط به منافع و هزینه ها، اطمینان از دسترسی فرهنگهای مختلف به تکنولوژیها، زبان، طبقات اجتماعی، گروه های سنی و موضوعات جنسیتی توجه کنند.(ریچاردسون،۲۰۰۵ (
۲-۹-۲-۱.رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
سه نقش اساسی فناوری اطلاعات عبارتند از نقشهای اجرایی، عملیاتی و رقابتی. نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیتهای حسابرسی و کنترل است که مستلزم استقرار یک بستر کارا از فناوری اطلاعات است. نقش عملیاتی، یک حالت توسعه یافته‌ای از نقش اجرایی است، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و استقرار یک بستری از فناوری اطلاعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل فرایندهای تجاری سازمان می‌شود. نقش رقابتی هم، شامل استقرار یکسری برنامه های کاربردی جدید از فناوری اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطلاعات توجه می‌شود. بنابراین برای استفاده از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی ما نیاز به برنامه ریزی استراتژیک داریم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان استفاده کرد.
از نظر (لدرر و ستی، ۱۹۹۶) برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی عبارت است از فرایند شناسایی یک پرتفولیویی از برنامه های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر که به سازمان در تحقق اهداف تجاری اش کمک می‌کند. برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی یک فرایند مدیریتی است برای ایجاد انسجام سیستم‌های اطلاعاتی با فرایند برنامه ریزی سازمان، مرتبط کردن برنامه های کاربردی سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف تجاری سازمان و تعیین الزامات اطلاعاتی برای دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی. به عبارت دیگر برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی عبارت است از فرایند جستجوی یکسری برنامه های کاربردی از سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک که سازمان را قادر به کسب مزیت رقابتی کند. نتیجه برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی عبارت است از یکسری برنامه های اجرایی که وجود این برنامه ها برای ایجاد هم راستایی بین نیازهای اطلاعاتی سازمان با جهت گیریهای استراتژیک آن لازم و ضروری است.
ر اساس مطالعه انجام شده توسط تئووآنگ (۲۰۰۰) یکسری دلایل برای نشان دادن لزوم برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی لیست شده است که از آن جمله عبارتند از: پشتیبانی بهتر از اهداف تجاری سازمان، بهبود انسجام بین سیستمها، بهره مندی از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی، اولویت بندی پروژه های سیستم‌های اطلاعاتی، افزایش پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از عملیات سیستم‌های اطلاعاتی، تسهیل تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی، بهبود تخصیص منابع، پیش بینی منابع مورد نیاز ، تسهیل ارتباطات با مدیریت ارشد و … .
برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای مختلفی ارائه شده است، مثل مدل BSP ارائه شده توسط شرکتIBM، دگر سازی استراتژی‌ها، عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت پورتفولیو، مهندسی اطلاعات، توصیف اطلاعات تجاری، روش تحلیل End/Means و … به دلیل پیچیدگی فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و به دلیل وجود موقعیتهای خاص برای هر سازمان، نمی‌توان یک بهترین روش را برای این فرایند مهم پیشنهاد کرد.
محققان مختلف به روش های متفاوتی این چارچوبها را تقسیم بندی کرده اند. ویتال و همکاران (۱۹۸۶) متدولوژی‌های برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی را به دو حوزه تقسیم می‌کنند: هم راستایی و اثرگذاری. متدولوژی‌های اثرگذاری توجیه کننده استفاده‌های جدید از فناوری اطلاعات است در حالی‌که متدولوژی‌های هم راستایی هدفشان ایجاد هم راستایی بین اهداف تجاری با اهداف سیستم‌های اطلاعاتی است. متدولوژی‌های اثرگذاری شامل تحلیل زنجیره ارزش و عوامل کلیدی موفقیت است. متدولوژی‌های هم راستایی هم شامل روش BSP ، روش SSP و روش مهندسی اطلاعات است.

۲-۱۰-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها
– سیستم – سرویس شبکه تلفن روستایی: این سیستم در روستای بنگلادش توسط شرکت گرامیین تلکام را اندازی شد . این شرکت با مساعدت یک بانک از طریق اعطا وام به روستاییان برای تامین هزینه تلفن کاررخود را شروع کرد . این شبکه قابل اتصال با اینترنت می باشد. این پروژه از سال ۲۰۰۰ برای ۶۵۰۰۰ روستای بنگلادش در نظر گرفته شده بود.(رضوی،۱۳۸۷)

۲-۱۰-۱-کیوسکهای اینترنت در کشورهند
این پروژه را یک موسسه تحقیقاتی در کشور هند ایجاد کرد . در این سیستم یک کیوسک اینترنتی درچندین محل از روستا نصب شده است وروستاییان می توانند در نزدیکی مزارع و در هنگام کار از این سرویسها استفاده کنند . برای استفاده از این کیوسکها هزینه کمی ازاستفاده کن ندگان دریافت می کنند . این شبکه دارای یک بانک اطلاعاتی قوی است تمام اطلاعات مورد نیاز روستاییان را شامل می شود و به ۱۵ زبان مرسوم در هند به روستاییان سرویس می دهد . مزیت این سیستم در مقایسه با روش های دیگر عدم نیاز به مشترکان زیاد، ارزانی وقابلیت دسترسی آس ان حتی برای افراد کم سواد می باشد . با این سیستم کشاورزان می توانند اطلاعاتی نظیر شرایط جوی، قیمتهای محصولات کشاورزی و دامی، اطلاعات دامپزشکی، خرید و فروش محصولات دامی وکشاورزی، نقل و انتقال پول و … را به آسانی و در کمترین زمان انجام دهند.(سعیدی،۱۳۷۷)

۲-۱۱-اهداف دفاتر
بدون شک نقش سازمان‌های بین‌المللی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جنبه‌های مختلف مورد توجه جهانیان قرار دارد و کشور ما نیز که به‌عنوان عضوی فعال در این مجامع حضور دارد، باید بتواند از مزایای این عضویت در حد مطلوبی استفاده کند، در این راستا دسترسی مردم روستا همچون مردم شهرها به اطلاعات در جامعه اطلاعاتی امری است که از سوی این مجامع ضروری تلقی و تاکید شده که باید در اولویت قرار بگیرد که در ایران هم اقداماتی در این حوزه انجام شده و در حال انجام است.(شهبازی،۱۳۷۲)
گفتنی است؛ سازمان‌های مهم بین‌المللی مانند یونسکو، اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور، بانک جهانی از جمله سازمان‌هایی هستند که برنامه‌های بسیاری را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *