تیر ۱۶, ۱۳۹۹

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : فراوانی

تحصیلات دانشگاهی
اولویت تحصیلات
کل
تحصیل در داخل
تحصیل در خارج
دختر
150

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

31
181
پسر
130
51
181
کل
280
82
362
با توجه به جدول 4-3 مشخص می شود که 150 نفر از دختران تحصیل در داخل و 31 نفر تحصیل در خارج را در اولویت دارند و 130 نفر از پسران تحصیل در داخل و 51 نفر تحصیل در خارج را اولویت اول برای ادامه تحصیلات دانشگاهی خود انتخاب کرده اند.
3- وضعیت شغلی مادر
جدول4- 4
وضعیت شغلی مادر
وضعیت شغلی مادر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
خانه دار
274
75/7

75/7
75/7
شاغل
88
24/3
24/3
100/0
کل
362
100/0
100/0
نتایج جدول 4-4 نشان می دهد که مادران خانه دار فراوانی بیشتری نسبت به مادران شاغل دارند.
4- وضعیت شغلی پدر
جدول4- 5
وضعیت شغلی پدر
وضعیت شغلی پدر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
کارگر
37
10/2
10/8
10/8
آزاد
142
39/2
41/5
52/3
فرهنگی
32
8/8
9/4
61/7
کارمند
103
28/5
30/1
91/8
نظامی
28
7/7
8/2
100
کل
342
94/5
100
بی پاسخ
20
5/5
کل
362
100
نتایج جدول 4-5 نشان می دهد که نظامی کمترین فراوانی، و شغل آزاد بیشترین فراوانی را برای شغل پدر دارا هستند. بررسی تعداد پاسخ نداده ها که مربوط به مقادیر مفقود می باشد نشان می دهد که این تعداد از نسبت قابل قبولی برخوردار است و با توجه به حجم کلی نمونه تحقیق که برابر با 362 نفر می باشد کمتر از 6 درصد است.
5- وضعیت تحصیلات پدر
جدول4- 6
وضعیت تحصیلات پدر
وضعیت تحصیلات پدر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
اول تا پنجم ابتدایی
72
19/9
20/1
20/1
سیکل تا دیپلم
154
42/5
42/9
63/0
فوق دیپلم تا لیسانس
99
27/3
27/6
90/5
فوق لیسانس تا دکترا
34
9/4
9/5
100/0
کل
359
99/2
100/0
بی پاسخ
3
/8
کل
362
100/0
نتایج جدول 4-6 نشان می دهد که فراوانی مقطع تحصیلی سیکل تا دیپلم برای پدر پاسخگویان بیشتر از بقیه مقاطع تحصیلی می باشد. و همچنین فراوانی مقطع تحصیلی اول تا پنجم ابتدایی کمترین فراوانی را دارا است.
6- وضعیت تحصیلات مادر
جدول4- 7
وضعیت تحصیلات مادر
وضعیت تحصیلات مادر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
اول تا پنجم ابتدایی
82
22/7
23/0
23/0
سیکل تا دیپلم
253
69/9
70/9
93/8
فوق دیپلم تا لیسانس
18
5/0
5/0
98/9
فوق لیسانس تا دکترا
4
1/1
1/1
100/0
کل
357
98/6
100/0
بی پاسخ
5
1/4
کل
362
100/0
نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که فراوانی مقطع تحصیلی سیکل تا دیپلم برای مادر پاسخگویان بیشتر از بقیه مقاطع تحصیلی می باشد. در ضمن مقایسه دو جدول 4-6 و 4-7 نشان می دهد که پدران پاسخگویان از سواد بیشتری نسبت به مادرانشان برخوردار هستند.
7- توصیف سن پاسخگویان
جدول4- 8
توصیف سن پاسخگویان
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
سن
362
17
19
17/4
0/502
نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که میانگین سنی پاسخگویان 42/17 است.
7- توصیف معدل سال گذشته پاسخگویان
جدول4- 9
توصیف معدل سال گذشته پاسخگویان
متغیر
بی پاسخ
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
معدل
21
341
13/09
20
17/89
1/378
نتایج جدول 4-9 نشان می دهد که معدل پاسخگویان 89/17 است.
8- توصیف متغیر وابسته و متغیر های مستقل تحقیق بر حسب گرایش مرکزی و پراکندگی
جدول4- 10
توصیف متغیر وابسته نگرش به آموزش عالی تحقیق بر حسب گرایش مرکزی و پراکندگی
متغیر
تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
نگرش درونی به آموزش عالی
دختر

181
29
21
50