پایان نامه با واژه های کلیدی گیاهان دارویی، ارزش اقتصادی، صنایع غذایی، منابع طبیعی-رشته برق

دانلود پایان نامه
۳-۱-۱ مواد و وسایل مورد نیاز ۰۷۹
۳-۱-۲ تهیه نمونه ۰۸۰
۳-۱-۳ نحوه اسپری نمونه ۰۸۱
۳-۱-۴ جمع آوری و خشک کردن ۰۸۱
۳-۱-۵ پودر کردن ۰ ۸۲
۳-۱-۶ تهیه عصاره به روش خیساندن(ماسراسیون) ۰۸۲
۳-۱-۷ اسانس گیری۰۸۳
۳-۱-۸ مواد و وسایل لازم برای تهیه اسانس۰۸۳
۳- ۱-۹ روش تهیه اسانس ۰۸۴
بخش دوم – روش های اندازه گیری
۳-۲-۱ روش اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی ۰۸۷
۳-۲ -۲ روش DPPH 087
۳-۲- ۳تست DPPH 090
۳-۲-۴روش کار تعیین محتوای تام فنلی ۰۹۳
۳-۲-۵ روش کار تعیین محتوای تام فلاونوئیدی۰۹۴
فصل چهارم – تحلیل و آنالیز نتایج
۴-۱ نتایج حاصل از رشد گیاه۰۹۷
۴-۲ نتایج استخراج اسانس ۰۹۹
۴-۳ میزان عصاره و درصد عصاره ۰۱۰۰
۴-۴ بررسی نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی ۰۱۰۰
۴-۵ بررسی نتایج حاصل از محتوای تام فنلی عصاره ها ۰۱۰۶
۴-۶ بررسی نتایج حاصل از محتوای تام فلاونوئیدی عصاره ها۰۱۰۸
فصل پنجم – بحث و پیشنهادات
۵-۱ بحث ۰۱۱۲
۵-۲ پیشنهادات ۰۱۱۶
منابع۰۱۱۹
چکیده انگلیسی ۰۱۳۰
ضمائم ۰۱۳۱

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۱-۲) گیاه نعنا فلفلی ۰۹
شکل (۲-۲) گیاه نعنا فلفلی به همراه گل آذین آن ۰۱۱
شکل (۲-۳) عوامل خارجی در تولید رادیکال آزاد ۰۲۰
شکل (۲-۴) ساختار موکلولی گلوتاتیون GS 026
شکل (۲-۵) ساختار فلاونوئیدی ۰۳۲
شکل (۲-۶) ساختار متیل جاسمونات ۰۷۳
شکل (۳-۱) نمونه دریافت شده از مرکز تحقیقات ولنجک ۰۸۰
شکل (۳-۲) دکانتور های حاصل از چهار گروه برای تهیه ی عصاره ۰۸۳
شکل (۳-۳) دستگاه کلونجر ۰۸۴
شکل (۳-۴) ساختار DPPH 088
شکل (۳-۵)واکنش احیا رادیکال DPPH088
شکل(۳-۶)دستگاه اسپکتروفوتومتر ۰۹۲
شکل (۳-۷)اثر رادیکال DPPH بر غلظت های مختلف عصاره نعنا فلفلی۰۹۲
شکل(۳-۸) اثر فولین -سیوکالیتو بر عصاره گیاه نعنا فلفلی۰۹۴
شکل (۴-۱) میزان رشد نمونه شاهد با آب ۰۹۷
شکل (۴-۲) میزان رشد نمونه شاهد با الکل۰۹۸
شکل (۴-۳) میزان رشد نمونه تیمار ۵۰ میکرو مولار۰۹۹
شکل (۴-۴) میزان رشد نمونه تیمار ۱۰۰ میکرو مولار۰۱۰۰
شکل (۴-۵) نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه شاهد با آب۰۱۰۱
شکل(۴-۶) نمودار نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه شاهد با الکل۰۱۰۱
شکل (۴-۷) نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه تیمار ۵۰ میکرو مولار۰۱۰۲
شکل(۴-۸) نموداردرصد مهار DPPH در غلظت های مختلف نمونه تیمار ۱۰۰ میکرو مولار۰۱۰۲
شکل (۴-۹) مقایسه میانگینIC50 ±STD error در نمونه های مختلف شاهدها و تیمارها۰۱۰۳
شکل(۴-۱۰) نمودار مقایسه میانگین جذب نمونه ها در غلظت مختلف ±STD Error در سطح p*?0.010104
شکل (۴-۱۱) نمودارحاصل از منحنی کالیبراسیون استاندارد گالیک اسید۰۱۰۶
شکل (۴-۱۲)نمودارمیانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای تام فنلی±STD Error 0107
شکل(۴-۱۳) نمودار حاصل از منحنی کالیبراسیون استاندارد روتین ۰۱۰۸
شکل (۴-۱۴) نمودار میانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای تام فلاونوئیدی ±STD Error 0109

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴-۱) میزان اسانس تولید شده۰۹۹
جدول (۴-۲)میزان عصاره و درصد عصاره۰۱۰۰
جدول (۴-۳) میانگین IC50 ±STD error 5 در سطحP*?0.050104
جدول (۴-۴) میانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای فنلی ±STD error با p*?0.010105
جدول(۴-۵) نتایج برحسب mg گالیک اسید درگرم نمونه های عصاره ۰۱۰۷
جدول(۴-۶) نتایج برحسب mg گالیک اسید درگرم نمونه های عصاره متانولی۰۱۰۸
جدول (۴-۷) میانگین جذب نمونه ها در بررسی محتوای فلاونوئیدی ±STD error با p?0.010110
جدول(۴-۸) نتایج برحسب mg روتین در گرم نمونه های عصاره متانولی۰۱۱۰

چکیده
گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی هستند که از مهمترین آنتیاکسیدانهای طبیعی به شمار میآیند. آنتیاکسیدانهای موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. در این تحقیق به بررسی تأثیر متیل جاسمونات بر محتوای فنلی و فلاونوئیدی و همچنین اثر آنتیاکسیدانی و ضدرادیکالی گیاه نعنا فلفلی پرداخته میشود .
روش تحقیق: در این مطالعه نمونههای گیاه نعنا فلفلی به مدت ۷ هفته نگهداری شده و سپس با محرک رشد متیل جاسمونات ۵۰ و ۱۰۰ میکرو مولار مورد تیمار قرار گرفتهاند. در ادامه میزان محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره متانولی گیاه به روش اسپکتروفتومتری تعیین شده و در نهایت فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه در غلظتهای مختلف با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد ۲ و۲ دی فنیل ۱-پیکریل هیدرازیل DPPH)) اندازهگیری شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و روش آزمون آنالیز واریانس انجام شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که میزان اسانس حاصل با افزایش غلظت تیمار بیشتر شده و در نمونه تیمار ۱۰۰ میکرو مولارافزایش چشمگیرتر بود. وهمچنین برای گروههای شاهد با آب، شاهد با الکل، تیمار ۵۰ میکرو مولارو تیمار ۱۰۰ میکرو مولار محتوای تام ترکیبات فنلی عصاره متانولی گیاه برحسب میلی گرمهای گالیک اسید بر گرم نمونه به صورت ۰۵/۲۱۶، ۷۵/۲۲۴، ۴۵/۳۰۴ و ۴۵/۴۳۳ و محتوای تام ترکیبات فلاونوئیدی عصاره متانولی گیاه برحسب میلی گرمهای روتین به گرم نمونه به ترتیب ۲۹/۱۳، ۸۴/۱۳، ۹۹/۱۴ و ۴۶/۱۹میانگین غلظت عصاره در مهار ۵۰ درصد IC50))± Std error به ترتیب ۷۳/۱±۴۱/۸۱ ، ۴۶/۱±۰۵/۷۷ ،۱۱/۲±۸۱/۶۴ و ۵۵/۰±۱۳/۵۸ حاصل گردید.
نتیجهگیری: این نتایج نشان میدهند که محتوای تام فنلی وفلاونوئیدی و نیز قدرت عصاره گیاه در مهار رادیکال DPPH)) افزایش یافته است. بنابراین میتوان با در نظر گرفتن دیگر جنبههای سلامتی و زیست محیطی از متیل جاسمونات هنگام کشت گیاه نعنا فلفلی استفاده نمود.
کلید واژهها: متیل جاسمونات، نعنا فلفلی، محتوای فنلی، محتوای فلاونوئیدی، اثر آنتیاکسیدانی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل : پایان نامه ارشد رایگان درمورد لوازم خانگی، توزیع شده، مزایا و معایب، محصولات کشاورزی-رشته برق

فصل اول
کلیات

متن کامل در سایت    40y.ir

۱-۱ پیشگفتار
پیوند انسان با گیاهان همواره با رمز و رازهایی ناشناخته همراه بوده و همیشه انسان سعی نموده تا با استفاده از اطلاعات پیشینیان و تجربیات علمی وعملی خود رازهای دنیای اسرار آمیز گیاهان راکشف کند. از دوران کهن استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها معمول بوده است و علم شناسایی و استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان میرسد. انسان اولیه پس از ابتلا به بیماری در تلاش برای بهبود از محیط اطراف خود مدد میجسته است و اولین وسیلهای که به آن متوسل میشده گیاهان بوده است. این امر سبب شد که در طی زمانهای طولانی به طور تصادفی گیاهانی با اثرات درمانی جالب توجه کشف شوند.
پیشرفت سریع علوم مثل شیمی از یک طرف و ازیاد جمعیت و کمبود منابع طبیعی باعث گردید که از مصرف داروهای گیاهی کاسته شده و ترکیبات شیمیایی جدید جایگزین شود اما عوارضی جانبی اکثر داروهای شیمیایی سبب گردید تا دانشمندان دوباره به داروهای گیاهی روی آورند.
۱-۲ اهمیت موضوع
گیاهان گروه بزرگی از ترکبیات آلی به نام متابولیتهای ثانویه را تولید میکنند که توسط انسان به عنوان یک ترکیب دارویی مصرف میشوند طبق برآوردهای صورت گرفته در سالهای اخیر توجه بازار جهانی به داروهای گیاهی که شامل گیاهان دارویی و فراوردههای آنهاست رو به افزایش بوده است. با توجه به این که بخش اعظم بازارهای گیاهان دارویی دنیا به تولید و عرضه متابولیتهای ثانویه مشتق از این گیاهان مربوط میشود لذا متابولیتهای ثانویهی گیاهان از ارزش اقتصادی و همچنین ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار هستند و سنتز
شیمیایی این متابولیتها معمولاً پیچیده و پرهزینه است. بنابراین تولید متابولیتها به روشهای مختلف زیست فناوری از جهت کشت سلولی گیاه یا راه جایگزین مناسب استفاده از الیسیتورهای افزایش دهنده متابولیت ثانویه گیاه نقش بسیار مهّمی برعهده دارد. (۹۱و۱۱۹)همچنین در راستای حذف ویا کاهش ترکیبات شیمیایی وسنتزی در مواد غذایی تحقیقات زیادی برای جایگزین کردن مواد طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی انجام شده است. در همین زمینه تلاشهای زیادی در یافتن آنتی اکسیدانهای طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است، چون آنتی اکسیدانهای صنعتی که برای به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربیها استفاده میشود، به دلیل اثرات بد تغذیهای و سرطانزا بودن این ترکیبات استفاده از آنتیاکسیدانها طبیعی مورد توّجه محققین قرار گرفته است.(۳۳و۵۲)
۱-۳ اهداف تحقیق
خانواده نعنا دارای ترکیبات فنلی وفلاونوئیدی هستند، و وجود این ترکیبات در این خانواده باعث ایجاد اثر آنتی اکسیدانی بالا میشود. همچنین استفاده از محرکهای رشد نظیر متیل جاسمونات که به گونهای باعث افزایش رشد گیاه و تسریع گل زایی و باعث بهسازی محصولات باغبانی میشود.(۳۵)
به همین دلیل در این تحقیق از گیاه نعنا فلفلی Mentha piperita L. استفاده شد. و به کمک یک الیستور گیاهی به نام متیل جاسمونات مورد تیمار قرار گرفت. و در نهایت به بررسی اثر آنتیاکسیدانی و ضدرادیکالی و همچنین بررسی متابولیتهای ثانویه از جمله محتوای فنلی و فلاونوئیدی و بررسی میزان اسانس موجود درنمونهها پرداخته شد. به این ترتیب می توان به اهداف زیر رسید.
۱-افزایش اثر آنتیاکسیدانی وضدرادیکالی در گیاه نعنا فلفلی
۲-افزایش متابولیت ثانویه در گیاه نعنا فلفلی
۳-افزایش محتوای فنلی و فلاونوئیدی گیاه نعنا فلفلی
۴-استفاده از این روش برای افزایش میزان اسانس گیاه، جهت به کارگیری درصنایع عطر سازی، آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی
۵- استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی به جای آنتیاکسیدانهای شیمیایی

فصل دوم
بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

بخش اول
گیاه شناسی

۲-۱-۱ تیره نعنا Labiatae
در تیره نعنا طبق بررسیهای جدیدی که به عمل آمده است، ۴۰۰۰ گونه گیاه وجود دارد که اغلب در ۲۰۰ جنس جای داده شدهاند. این گیاهان به وضعی در کره زمین پراکندگی دارند که در غالب نواحی یافت میگردند، ولی بیشینه انتشار آنها در منطقه مدیترانه است.
گیاهانی عموماً علفی یکساله یا پایا و دارای ساقههای راست یا خزندهاند. در بعضی ازآنها ظاهر بوته مانند و ساقههای متعدد و چوبی شده دارند. در بین آنها به ندرت نمونههای پیچیده یا درختچه

پاسخی بگذارید