پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب

بین المللی می شود. 2ـ باعث موجه تلقی نمودن عملی، که در حالت عادی جرم است و دارای مجازات می باشد، می شود. یعنی قانونگذار در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی از جمله دفاع مشروع، عنوان... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

مطابق این تبصره دفاع از دیگری زمانی ضرورت دارد که او شخصاً ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در رابطه با شرایط این تبصره و دیگر مقررات قانونیِ دفاع از دیگری چند مسأله مطرح... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم : تناسب بین دفاع و تجاوز شرط دیگری که برای دفاع بیان شده است، شرط تناسب دفاع با تجاوز می باشد بدین معنا که بین منافع متضاد، یعنی منافعی که در نتیجه حمله به خطر افتاده و... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

در حقوق جزای بین الملل نیز مثل حقوق جزای داخلی، به وجود شرط غیر قانونی بودن تجاوز برای مورد قبول واقع شدن دفاع مشروع نیز اشاره شده است ( بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

برخی معتقدند که مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع اجتماعی و حفظ حقوق اجتماع است و جامعه به خاطر حفظ این منافع، به افراد اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسل به قوای انتظامی... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع دادگاه کیفری بین المللی

« ضرورت دفاع مشروع، فوری و حاد است و هیچ فرصتی برای انتخاب وسیله و بررسی باقی نگذاشته است. همچنین عملی که تحت عنوان ضرورت دفاع مشروع توجیه می شود باید در حد ضرورت محدود شود و آشکارا در... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد 61... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی

3 ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

ج. مدافع ممکن است در مقام دفاع، مباشرت به ارتکاب جنایت در اثناء منازعه نماید مانند آن که در مقام دفاع مرتکب قتل شود و یا اینکه اتهام او صرفاً منازعه باشد بدون اینکه بتوان ارتکاب... متن کامل

Read More

پایان نامه با موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

و در بعضی روایات آمده است : خداوند از بنده ای خشمگین است که دزد به خانه اش وارد شود و او به مقابله برنخیزد. و در روایت وهب از امام جعفرصادق (ع) از پدرش (ع) آمده است که اگر فردی به خانه ات... متن کامل

Read More