………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۱۱-۴-۵: ریاضی و حساب …………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲: نقش تربیتی هنر …………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲-۱: ایجاد آرامش ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲-۲: توانایی پالایش و شگفتی و هیجان …………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱۲-۳: داشتن نقش اصلاحی غیرمستقیم ……………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱۲-۴: شکوفایی ارزش های اصیل انسانی …………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۱۲-۵: ایجاد خلاقیت و اعتماد به نفس …………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۳: تأثیر هنر بر ناتوانی های یادگیری ………………………………………………………………………………………….۴۸
فصل چهارم: کودکان پیش دبستانی
۴-۱: کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۴-۲: کودکی اول (نوزادی، شیرخوارگی) ……………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۳: کودکی دوم (کودکی میانه) ………………………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۳-۱: نموّ بدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۳-۲: تحول شناختی………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۳-۳: تحول عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۳-۴: تحول اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۳-۵: اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳-۶: تحول اجتماعی در ارتباط با همسالان …………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۳-۷: تحول زبانی …………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۴: کودک سوم (کودک پایانی) ……………………………………………………………………………………………………….۶۱
فصل پنجم: نقاشی کودکان

متن کامل در سایت    40y.ir

۵-۱: تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۲: اهمیت توجه به نقاشی کودکان …………………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۲-۱: خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۵-۲-۲: ارزش های بیانی نقاشی …………………………………………………………………………………………………………۷۱
۵-۲-۲-۱: نیاز طبیعی در خدمت تکامل انسان ………………………………………………………………………………..۷۱
۵-۲-۲-۲: ارزیابی رشد ذهنی کودک و آزمون هوش ………………………………………………………………………..۷۱
۵-۲-۲-۳: شناخت و تحلیل مسائل عاطفی و روانی ………………………………………………………………………….۷۲
۵-۲-۲-۴: برون ریزی هیجانات …………………………………………………………………………………………………………۷۲
۵-۲-۳: هنر درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۵-۳: مراحل تکامل …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۵-۴: نقاشی از دیدگاه کودک ……………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۵: انگیزه کودک از کشیدن نقاشی ………………………………………………………………………………………………..۸۶
۵-۶: تفاوت های فردی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۷: نقاشی کودکان به مثابه هنر ………………………………………………………………………………………………………۹۲
۵-۸: هنر کودکان در مقایسه با بزرگسالان ………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۹: تقویت درک هنری کودک ………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
فصل ششم: کودک، رسانه و انیمیشن
۶-۱: رسانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۶-۲: انواع رسانه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۶-۳: تلویزیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۶-۴: مخاطب کودک …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۶-۵: تأثیر تلویزیون بر کودکان ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۶-۶: نحوه برقراری ارتباط کودک با تلویزیون ………………………………………………………………………………….۱۱۳
۶-۷: علاقه کودکان به تماشای برنامه های تلویزیون ………………………………………………………………………۱۱۶
۶-۸: چگونگی و میزان تماشای تلویزیون در دوران کودکی ……………………………………………………………۱۲۰
۶-۹: تأثیرات انیمیشن بر کودکان ……………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۶-۱۰: کودک و انیمیشن ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۶-۱۱: تاریخچه انیمشن های آموزشی …………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۶-۱۱-۱: روند تولیدات انیمیشن در سیما ……………………………………………………………………………………….۱۳۰
۶-۱۱-۲: روند تولید انیمیشن های آموزشی در صبا ……………………………………………………………………….۱۳۱
فصل هفتم: انیمیشن و دنیای کودک
۷-۱: انیمیشن …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۷-۲: تاریخچه انیمیشن …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
۷-۳: تکامل انیمیشن در جهت سرگرمی کودکان…………………………………………………………………………….۱۳۶
۷-۴: جذابیت های انیمیشن برای کودکان……………………………………………………………………………………….۱۳۸
۷-۴-۱: تکنیک نقاشی متحرک………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۷-۴-۲: تکنیک عروسکی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۷-۴-۳: تکنیک مقوای بریده ……………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۷-۴-۴: تکنیک خمیری…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۷-۴-۵: تکنیک سه بعدی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۷-۵

مطلب دیگر :
فایل برق:پایان نامه ارشد رایگان درموردهالپین-، سای، b، a- فروش متن کامل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *