پایان نامه رشته روانشناسی درباره : مشکلات رفتاری

ن و همکران (2006) است، بنابراین پرسشنامه سبک های مقابله از اعتبار همگرا برخوردار است.

مقیاس خود گزارشی نوجوانان
در این پژوهش برای اندازه گیری مشکلات رفتاری از مقیاس مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (1991) استفاده شد. این مقیاس توسط آخنباخ (1991) ساخته شده است و یک مقیاس خودارزیابی کننده برای سنین نوجوانی است که برای افراد با حداقل تحصیلات در حد پایه ی پنجم ابتدایی در مدت زمان 15 دقیقه قابل پاسخ گویی است. این مقیاس شامل بخش شایستگی ها و سندرم ها می باشد.
بخش شایستگی ها از چهار قسمت فعالیتها ، عملکرد تحصیلی ، کارآمدی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. مقیاس سندرم ها شامل گوشه گیری/ افسردگی، شکایات بدنی، افسردگی/ اضطراب، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه و همچنین مقیاس سایر مشکلات رفتاری است که مجموعه ی ناهمگونی از ناراحتی های مختلف مثل رفتار به شیوه ی جنس مخالف، نافرمانی، غذا نخوردن، ترس از مدرسه، ناخن جویدن، کابوس، پرخوری، اضافه وزن، کم خوری و غیره را تشکیل می دهد (حبیبی عسگرآباد و همکاران، 1388). انطباق و هنجاریابی این مقیاس در ایران، توسط مینایی (1385) صورت گرفته است. از YSR به‌طور گسترده در پژوهش‌های مربوط به نوجوانان استفاده کرده است. چک لیست‌های رفتاری کودکان و نوجوانان به بیش از 50 زبان ترجمه شده است و تا سال 1998 در بیش از 2300 پژوهش به‌کار گرفته شده‌اند. این پژوهش‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله مواد مخدر و اعتیاد بوده است.

نحوه نمره گذاری پرسشنامه
در مقابل هر عبارت، 3 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از سه گزینه درست نیست (0)، تا حدی یا گــاهی درست است (1) و کاملاً یا غالبــاً درست است (2) پاسخ دهــد. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 0 تا 82 است. این شیوه نمرهگذاری جهت مقاصد پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و برای مقاصد بالینی دارای پروفایل و نقطه برش است.

اعتبار و پایایی مقیاس مشکلات رفتاری
ضریب پایایی مقیاس‌های YSR در مطالعه محمدی و همکاران (1998 به نقل از ارشدی، 1378) بر روی جمعیت ایرانی 12 تا 15 سال ساکن انگلیس برای رفتار بزهکارانه 52/0، رفتار پرخاشگرانه 83/0، مشکلات توجه 76/0 و کل پرسش‌نامه 93/0 بدست آمد. در پژوهش مینایی (1385) ضریب پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی 8 تا 5 هفته در دامنه ای از 63/0 تا 95/0 و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 63/0 تا 95/0 به دست آمده است. همچنین ضریب توافق بین پاسخ دهندگان نیز در دامنه ای از 09/0 تا 67/0 نوسان داشته است. کاکابرایی و همکاران (1386) نیز در پژوهش خود نشان دادند که همسانی درونی، پایایی بازآزمایی این مقیاس بر روی دانش آموزان مقطع متوسط استان کرمانشاه رضایت بخش است. در مطالعه پورشهباز و همکاران (1384) پایایی مقیاس‌های این پرسش‌نامه به روش ضریب همسانی دورنی برای مقیاس رفتار بزهکارانه 73/0، پرخاشگری 80/0، مشکلات توجه 67/0، مشکلات تفکر 66/0، مشکلات اجتماعی 59/0 و مشکلات برون سازی شده 88/0 بدست آمد.
در پژوهش حاضر نیز پایایی آن در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پایایی آن در جداول 10-3 ارائه شده است.

جدول 10-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
مشکلات رفتاری برونی سازی شده 85/0 48
مشکلات پرخاشگری 69/0 48
مشکلات توجه 66/0 48
مشکلات بزهکاری 79/0 48

همانطور که در جدول 10-3 مشاهده می شود، دامنه ضرایب آلفای کرونباخ از 66/0 (مشکلات توجه) تا 85/0 (مشکلات رفتاری برونی سازی) است. بنابراین پایایی این مقیاس در حد رضایت بخشی است.
بررسی مورگان و کائوس (1999، به نقل از ارشدی، 1378) بر روی نوجوانان بی‌خانمان نشان می‌دهد که YSR در پیش بینی تشخیص‌های DSM از اعتبار لازم برخوردار است. مینایی (1385) جهت بررسی اعتبار این پرسشنامه از همبستگی درونی مقیاس ها استفاده کرد که همبستگی ها در خرده مقیاس مشکلات توجه در دامنه ای از 30/0 تا 74/0، در خرده مقیاس مشکلات بزهکاری در دامنه ای از 27/0 تا 86/0 و در خرده مقیاس مشکلات پرخاشگری در دامنه ای از 29/0 تا 97/0 در سطح معنی داری 01/0 قرار داشتند. همچنین، نتایج جاصل از روش تمایزگذاری گروهی، بین دو گروه عادی و بالینی نشان داده است که میانگین نمرات دختران و پسران بالینی به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمرات دختران و پسران عادی است. همچنین، نتایج حاصل از روش اعتبار سوال با همبسته کردن عملکرد فرد در سوال ها با نمره کل آزمون قویاً دلالت بر اعتبار سازه آن دارد، بدین ترتیب که همبستگی به دست آمده در مشکلات توجه، مشکلات بزهکاری و مشکلات پرخاشگری به ترتیب 37/0، 30/0 و 44/0 به دست آمد. کاکابرایی، حبیبی عسگرآباد و فدایی (1386) نیز در پژوهش خود نشان دادند که اعتبار ملاکی همگرای و اعتبار سازه این مقیاس بر روی دانش آموزان مقطع متوسط استان کرمانشاه رضایت بخش بوده و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی شبیه عوامل مطالعه اصلی بود.
در پژوهش حاضر نیز اعتبار این مقیاس در نمونۀ جداگانه ای از نمونۀ آزمون فرضیه ها (22 دختر و 26 پسر) از طریق همبسته کردن آن با درجه بندی- خود در پاسخ به سه عبارت کلی، که فرض شد سازۀ مشکلات برونی سازی شده و خرده مقیاس های پرخاشگری، مشکلات توجه، مشکلات بزهکاری را مورد پرسش قرار می دهند، ارزیابی شد. عبارات ” اطرافیان فکر می کنند آدم پرخاشگری هستم.”، ” می توانم به خوبی حواسم را روی کار متمرکز کنم.” و ” گاهی کارهایی انجام داده ام که اطرافیان فکر می کنند خلاف کار هستم.” به افراد داده شد و آن ها با انتخاب یکی از گزینه های کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم نشان دادند که این مطلب چقدر در مورد آن ها صادق است. نتایج به دست آمده از اعتبار آن در جداول 11-3 ارائه شده است.

جدول 11-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب همبستگی معنی داری
مشکلات رفتاری برونی سازی 619/0 001/0
مشکلات پرخاشگری 348/0 015/0
مشکلات توجه 507/0 001/0
مشکلات بزهکاری 471/0 001/0

نتایج مندرج در جدول 11-3 نشان دهنده وجود همبستگی بین مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی، مشکلات پرخاشگری، مشکلات توجه و مشکلات بزهکاری با مقیاس سازه به ترتیب با ضریب همبستگی 619/0، 348/0، 507/0 و 471/0 در سطح معنی داری 001/0P= است. بنابراین مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی از اعتبار سازه برخوردارست.
در ادامه توضیحاتی در مورد پرسشنامه هایی که جهت اعتباریابی مورد استفاده قرار گرفته اند، پرداخته می شود.

پرسشنامه هیجان خواهی اهواز
در این پژوهش جهت ارزیابی اعتبار همگرای خرده مقیاس نوجویی سیاهه سرشت و منش کلونینجر از مقیاس هیجان خواهی نجاریان (1377) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 24 ماده بوده که به طور کلی هیجان خواهی را می سنجد.

نحوه نمره گذاری پرسشنامه
در مقابل هر عبارت، 4 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه هرگز (1)، به ندرت (2)، گاهی اوقات (3) و اغلب اوقات (4) پاسخ دهد.
اعتبار و پایایی پرسشنامه هیجان خواهی
پایایی این پرسشنامه 24 ماده ای بر اساس ضرایب بازآزمایی (77/0) و آلفای کرونباخ (86/0) رضایت بخش بوده است (حسینی، طباطبایی و آقامحمدیان، 1382).
اعتبار این پرسشنامه بر اساس مقیاس های ملاک، پرسشنامه شخصیتی آیسنک، مقیاس هیجان خواهی آرنت و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ارزیابی شده است. ضرایب اعتبار به دست آمده نشانگر اعتبار بالای این پرسشنامه بود.

پرسشنامه شخصیت نئو
کاستا و مک کری (1992) با استفاده از تحلیل عوامل، پنج بعد را برای تفاوت های فردی در خصوصیات شخصیتی منظور کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی (N)، برون گرایی (E)، تجربه پذیری (O)، توافق پذیری (A) و وظیفه شناسی (C) است. NEO برگرفته از حرف اول سه عامل اول این مقیاس است (هارن و میشل ، 2003). فرم اصلی این پرسشنامه 240 ماده دارد. فرم دیگر آن نئو- اف اف آی است که 60 سوالی بوده و برای پنج عامل اصلی شخصیت در مواقعی که وقت اجرا محدود بوده و صرفاً دستیابی به اطلاعات کلی از شخصیت کافی است، مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر نیز از فرم 60 سوالی آن استفاده شده است. این پرسشنامه توسط گروسی فرشی (1380) به زبان فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است. در این پژوهش از این فرم جهت اعتباریابی همگرای پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پارکر استفاده شده است.

نحوه نمره گذاری پرسشنامه مورد نظر:
در مقابل هر عبارت، 5 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه کاملاً مخالفم (0)، مخالفم (1)، نظری ندارم (2) موافقم (3) و کاملاً موافقم (4) پاسخ دهد.
اعتبار و پایایی پرسشنامه شخصیت نئو
به منظور ارزیابی پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 56/0 تا 87/0 به دست آمده است (گروسی فرشی، 1380). در پژوهشی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی در دامنه ای از 27/0 تا 77/0 به دست آمد. به منظور ارزیابی اعتبار ملاکی آزمون، از روش همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی و فرم مشاهده گر استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 45/0 تا 66/0 بوده است. (آتش افروز، پاکدامن و عسگری، 1387).

طرح پژوهش
یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)، تحقیق همبستگی است. تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به چند دسته تقسیم کرد: الف) مطالعه همبستگی دو متغیری ب) تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. در بعضی بررسی ها مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی، در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود، از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه ها) و در مدل معادلات ساختاری، آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است. در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از روابط بین متغیرهاست، از تحلیل مدل معادلات ساختاری یا مدلهای علّی استفاده می شود. در این مدل داده ها به صورت ماتریس کوواریانس یا همبستگی در آمده و یک مجموعه معادلات رگرسیونی بین متغیرها تدوین می شود. چنانچه در مدل برای هر متغیر، بیش از یک نشانگر استفاده شود، مدل شامل مولفه اندازه گیری نیز می شود. تحلیل مدل معادلات ساختاری، برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جملات خطا) و چند شاخص نیکویی برازش فراهم می آورد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1386). از آنجا که پژوهش حاضر به منظور شناخت متغیرهای موثر بر آمادگی اعتیاد در جمعیت دانش آموزان طراحی شده است، در این پژوهش سعی بر آن شد که با استفاده از مدل طراحی شده بر اساس مبانی نظری و یافته های تحقیقاتی گذشته، مجموعه ای از روابط بین متغیرهای موجود در نمودار مسیر را با استفاده از مدل معادلات ساختاری، تحلیل و در واقع متغیرهای موثر بر آمادگی اعتیاد در جمعیت دانش آموزان را در قالب یک مدل علّی بررسی ، پیش بینی و تحلیل گردد. بنابراین، با توجه به اینکه برای بررسی چنین مدلهای علّی از روش آماری پیشرفته مدل معادلات ساختاری که در تحقیقات همبستگی کاربرد دارد، استفاده شده است، این پژوهش، نیز با در نظر گرفتن اهداف موجود در آن از نوع تحقیقات همبستگی به شمار می آید که با رویکرد مدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
روش اجرای پژوهش

مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلّی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. نرم افزار SEM به عنوان یکی از پیشرفت های روش شناختی نویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری (بنتلر ، 1980، به نقل از هومن، 1385) می تواند مدلهای سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال امکان بررسی روابط و مدل های پیچیده تری مانند تحلیل عاملی (تأییدی ) و تحلیل سریهای زمانی را نیز فراهم و کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان موجه بودن مدلهای نظری در یک جامعه به خصوص امکان پذیر سازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب هومن (1385) مراجعه نمود.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحلیل آماری و راهبرد الگویابی
روش های آماری عبارتند از: 1) آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و همبستگی میان متغیرها و 2) الگویابی معادلات ساختاری است.
تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS-16 و AMOS-16 انجام شد. جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با داده ها، ترکیبی از شاخص های برازندگی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفتند: مقدار مجذور کای (2χ)، شاخص برازش تعدیل شده (NFI)، شاخص برازش مقایسه ای (CFI)،شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI)، ریشه میانگین مجذور پس ماند ها (RMSEA) (ارشدی، 1386). نهایتاً، برای آزمون ضرایب اثرات غیر مستقیم با یک متغیر میانجی و دو متغیر میانجی یا میانجی سلسله ای در مدل از آزمون بوت استراپ استفاده شده است. معنیداری فرضیه های این پژوهش در سطح آلفای 05/0 قرار داده شد.

مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته میشود. این فصل در دو قسمت تنظیم شده است. الف) یافته های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره مربوط به متغیرهای پژوهش به همراه ضرایب همبستگی بین متغیرها. ب) یافته های مربوط به آزمون مدل فرضی پژوهش.

1-4. یافته های توصیفی
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش به همراه تعداد ماده های مقیاس اندازه گیری متغیرها در جدول 1-4 درج شده اند.
جدول 1-4. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره
شاخص های آماری
متغیرها تعداد ماده ها میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره
فرزندپروری مقتدر 10 97/25 84/6 3 40
فرزندپروری مستبد 10 93/17 35/7 0 38
فرزندپروری سهل گیر 10 04/18 60/6 0 40
نوجویی 20

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *